Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aanvullend pensioen contractuelen in de openbare sector en bijdrage 8,86%

Openbare besturen, regionale overheden en de Federale Staat kunnen voor hun contractuelen in het kader van de 2de pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling organiseren. Hiertoe sluiten zij een overeenkomst met een verzekeringsinstelling of richten zij een organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) op waaraan de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen betaald worden.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever / organisator voor extralegale pensioenen is verschuldigd op de bijdrage voor het aanvullend pensioen van de contractuelen van de openbare sector.

 

 

De 2de pensioenpijler ingericht door Bi-Ethias voor de lokale besturen is op 31 december 2021 stopgezet in gans België.

 

 

Vlaamse provinciale en plaatselijke openbare besturen

Voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ vanaf het 1ste kwartaal 2022 de bijdrage voor de groepsverzekering ‘ Prolocus’ die ingericht wordt door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) voor de opbouw van het aanvullend pensioen evenals de bijzondere bijdrage 8,86 %. Zij stort vervolgens de pensioenbijdragen door aan het OFP Prolocus.

De lokale politie, als onderdeel van de geïntegreerde politie, volgt de federale regeling 2de pensioenpijler.

 

 

Waalse en Brusselse provinciale en plaatselijke openbare besturen

de UVCW (L'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl) en Brulocalis (De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw - VSGB) onderzoeken eveneens de creatie van een nieuw aanvullend pensioenplan voor respectievelijk de Waalse en de Brusselse lokale besturen.

 

 

Federale aanvullende pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2019 organiseert de Federale Staat een 2de pensioenpijler voor zijn contractuele personeelsleden. De FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning - Stratégie et Appui) treedt hierin op als 'organisator'. In eerste instantie betrof het contractueel personeel van

 • de FOD's, POD's en instellingen die ervan af hangen
 • burgerpersoneel van Landsverdediging
 • Instellingen van Openbaar Nut (ION's) en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ)
 • Gerechtelijke Orde
 • rechtstreeks aangeworven personeelsleden van de Beleidscellen (Kabinetten)
 • Geïntegreerde Politie
 • Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Intussen hebben zich ook reeds andere federale openbare instanties aangesloten.

De RSZ int hier niet de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen. De FOD BOSA, als organisator, staat in eerste instantie in voor financiering van de kapitaalsopbouw én voor het doorstorten van de verschuldigde bijzondere bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA – Aanvullende pensioenregeling ‘Prolocus’

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler ingericht door OFP Prolocus voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen wordt geïnd via de DmfA voor de werkgevers aangesloten bij dit aanvullende pensioenplan.

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 803. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Het type bijdrage varieert in functie van het percentage van de premie ter financiering van de tweede pensioenpijler gekozen door de werkgever:

 • type bijdrage 0 = 1% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 1 = 2% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 2 = 2,5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 3 = 3% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 4 = 3,5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 5 = 4% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 6 = 5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 7 = 6% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 8 = 8% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 9 = 10% + bijzondere bijdrage van 8,86%

Het gekozen percentage kan wijzigen op de eerste dag van het kwartaal.


De aansluitingen bij dit pensioenplan en het gekozen premiepercentage worden geregistreerd in het werkgeversrepertorium.


De bijdrage wordt geïnd voor de volgende werknemerskengetallen: 012, 015, 021, 024, 481, 484, 492, 495.


De bijdrage wordt niet geïnd voor de werknemers aangegeven met de code ‘TW’ (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet), ‘SP’ (beroepsbrandweerlieden), ‘B’ (vrijwillige brandweer) of ‘VA’ (vrijwillige ambulanciers) in de zone 00053 ‘statuut van de werknemer’ in het blok 90015 ‘tewerkstelling van de werknemerslijn’. De bijdrage wordt evenmin geïnd voor de werknemers aangegeven met de werkgeverscategorie 772 (geneesheren in opleiding).


Een klein aantal andere personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler, maar kan niet worden uitgesloten o.b.v. de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal of het werknemersstatuut. Zij worden aangeduid met de code ‘1’ in de zone 01013 'vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling van de contractuelen' in het blok 90313 ‘tewerkstelling – inlichtingen’.

Bijkomende informatie DmfA - Federale aanvullende pensioenregeling

 

De werknemers van de betrokken werkgevers aangegeven met de onderstaande parameters behoren tot het toepassingsgebied van de federale aanvullende pensioenregeling:

 • werkgeverscategorie  van de openbare sector verschillend van 232
 • werknemerskengetal 0XX of 4XX (contractuele werknemers)
 • de zone “notie gepensioneerd” bevat de waarde “0” (niet gepensioneerd)


Elke betrokken werkgever moet eenmaal per jaar het blok 90172 "Tweede pensioenpijler - Informatie" invullen.

 

Een beperkt aantal personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied, maar wordt niet automatisch uitgesloten. Zij moeten worden aangeduid in de zone 01013  "Vrijstelling - aanvullende pensioenregeling" van het blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen".