Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De inhouding op het vakantiegeld van de openbare sector - egalisatiebijdrage

Een egalisatiebijdrage of inhouding van 13,07% ten laste van de werknemer is verschuldigd op de vakantiegelden toegekend aan de personeelsleden van de overheidssector in de ruime zin van het woord.

Betrokken werkgevers

De inhouding van 13,07% is verschuldigd door de volgende openbare diensten:

  • het federaal administratief openbaar ambt, de federale openbare instellingen, de regieën, de geïntegreerde politiediensten en het leger;
  • de federale autonome overheidsbedrijven;
  • de Hoven en rechtbanken;
  • de Raad van State, het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof;
  • de provinciale en plaatselijke besturen.

Betrokken werknemers

De inhouding is verschuldigd voor zowel de contractuele als de statutaire ambtenaren.

De inhouding is eveneens verschuldigd op het vakantiegeld van de provinciegouverneurs, de burgemeesters, de schepenen, de voorzitters van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en de bedienaars van de eredienst.

Sommige personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen volgen de regeling van de privésector. Handarbeiders worden aangegeven aan 100%. 

Bedrag van de inhouding

De door de RSZ geïnde bijdrage is vastgesteld op 13,07%. Ze wordt berekend op:

  • het vakantiegeld toegekend aan de bij de RSZ aangegeven contractuele en statutaire personeelsleden;
  • de Copernicuspremie toegekend aan sommige contractuele en statutaire personeelsleden;
  • de herstructureringspremie toegekend aan sommige contractuele en statutaire militairen.

Te vervullen formaliteiten

De inhouding dient aan de RSZ te worden gestort uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin het vakantiegeld werd betaald. Het ingehouden bedrag voor het totaal van de betreffende openbare dienst vermeldt men in DmfA globaal bij de aangifte en niet voor iedere werknemer afzonderlijk. In DmfAPPL gebeurt de aangifte van het ingehouden bedrag bij voorkeur op het niveau van iedere werknemer.

Informatie betreffende de egalisatiebijdrage voor de statutaire ambtenaren kan worden bekomen bij Koen Saeys, dienst begroting, boekhouding & statistiek, Federale Pensioendienst (FPD), Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, tel. 02 558 63 59, koen.saeys@fpd.fgov.be.   

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage vakantiegeld in de openbare sector

In DMFA wordt de egalisatiebijdrage voor pensioenen verschuldigd op het vakantiegeld van de personeelsleden in de openbare sector, globaal aangegeven per werkgeverscategorie in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met

  • het werknemerskengetal bijdragen 870 voor de contractuele personeelsleden;
  • het werknemerskengetal bijdragen 817 voor de statutaire personeelsleden.

De berekeningsbasis, die overeenstemt met het totaal aan vakantiegeld dat gestort werd door de werkgever, moet vermeld worden.

Als DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.