Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Vanaf 1 juli 2017 introduceert Wallonië een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap). Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

 

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • De werknemer moet op de laatste dag van het kwartaal minimum 55 jaar zijn en hij mag het voorafgaande kwartaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) niet bereikt hebben.
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR komen in aanmerking. Dit plafond wordt aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal:
  • vanaf het 4de kwartaal 2018 is het plafond gelijk aan 14.221,32 EUR.


Uitsluitingen

Werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve in het geval van:

 • wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
  • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
  • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
  • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
 • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet.

De werkgever duidt in het blok 'tewerkstelling inlichtingen' in de zone 'vrijstelling prestaties' aan wat de situatie van de werknemer is.


Bedrag van de vermindering

 • De oudere werknemer van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van de verminderingen voor oudere werknemers - Waals Gewest

Vanaf 3/2017 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (maar niet in de Duitstalige Gemeenschap) of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

 

 Waals Gewest:

  Werknemers in dienst:

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht 

 Attest geleverd door

Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar

G2 (400€)

Alle betrokken kwartalen

8320

/

ja

/

/
Oudere werknemer van 58 tot 61 jaar1 G1 (1000€)
Alle betrokken kwartalen 8320
/
ja
/
/

Oudere werknemer van minstens 62 jaar
en tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt1

G8 (1500€)
Alle betrokken kwartalen 8320
/
ja
/
/

  1 op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

 

Vanaf 3/2018 is de vermindering 8320 enkel mogelijk als de waarde « 0 » is aangegeven in de zone « Vrijstelling prestaties » (00826) in het blok « Tewerkstelling – Inlichtingen » (90313).

Als de DmfA wordt ingediend via Web worden de verminderingen 8050 en 8320 automatisch berekend als ze geactiveerd worden.