Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen (Trillium)

Vanaf 1 december 2008 wijzigde de inhoud van de sociale balans. De sociale balans is een document dat door de meeste ondernemingen moet worden opgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Op de sociale balans deelt de werkgever specifieke informatie mee over het aantal tewerkgestelde werknemers, het personeelsverloop, het aantal opleidingen van de werknemers,... . Tot 1 december 2008 diende de werkgever ook de gegevens op te nemen over de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid die hij voor het personeel had toegepast. Dit onderdeel werd geschrapt.

Vanaf 2009 bezorgt de RSZ aan alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen die werden toegepast binnen de onderneming. Dit betekent dat ongeveer alle ondernemingen uit de privésector een overzicht zullen krijgen. Net zoals de sociale balans moet het RSZ-Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen door de werkgever schriftelijk overgemaakt worden aan de ondernemingsraad. Indien er binnen de onderneming geen werd geïnstalleerd, dan moet de werkgever het overmaken aan de vakbondsafvaardiging. Indien ook die er niet is, moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden.

Verzending

Het overzicht wordt ieder jaar tussen 1 februari en 10 maart verzonden. De werkgevers die gebruik maken van de beveiligde elektronische brievenbus, e-box, zullen het overzicht ontvangen via elektronische post. Aan de andere werkgevers gebeurt de verzending nog op papier.

Inhoud

De RSZ baseert zich op de gegevens die u heeft opgenomen op uw kwartaalaangiften (DmfA). Op het jaaroverzicht worden telkens de gegevens van de drie eerste kwartalen van het voorgaande jaar (j - 1) en het 4de kwartaal van het jaar dat daaraan voorafgaat (j - 2) opgenomen. Voor 2009 worden dus de gegevens opgenomen voor de kwartalen 4/2007, 1/2008, 2/2008 en 3/2008.

Voor iedere tewerkstellingsmaatregel wordt er weergegeven voor hoeveel werknemers de maatregel werd toegepast, en dit zowel in "koppen” als in " voltijdse equivalenten" (VTE). De VTE wordt in dit geval berekend volgens dezelfde berekeningswijze als de prestatiebreuk (µ). Enkel de µ van de tewerkstellingslijn(en) en/of werknemerslijnen waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast, wordt in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor iedere maatregel ook het bedrag van het financiële voordeel opgenomen dat de werkgever heeft genoten door deze maatregel toe te passen.

Verminderingen en tewerkstellingsmaatregelen

Op het overzicht worden de verschillende verminderingscodes opgenomen voor de maatregelen die aangegeven worden aan de hand van een specifieke verminderingscode. Een lijst van alle verminderingscodes kan u terugvinden in bijlage 4 van de gestructureerde bijlagen glossarium. Voor de verzending 2019 kunnen onderstaande maatregelen opgenomen zijn in het overzicht:

De doelgroepverminderingen en structurele vermindering

 • Structurele vermindering
 • Tewerkstelling van jonge werknemers en werknemers met een startbaanovereenkomst
 • Tewerkstelling van jonge werknemers - Vlaanderen
 • Tewerkstelling van oudere werknemers
 • Tewerkstelling van oudere werknemers - Vlaanderen
 • Tewerkstelling van oudere werknemers - Brussel
 • Tewerkstelling van oudere werknemers - Wallonië
 • Aanwerving van langdurig werkzoekenden
 • Invoering van een arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek
 • Aanwerving van de eerste zes werknemers
 • Aanwerving van ingevolge herstructurering ontslagen werknemers
 • Doelgroepvermindering voor de mentors
 • Vaste werknemers in de horeca
 • Gesubsidieerde contractuelen
 • Huispersoneel
 • Onthaalouders
 • Kunstenaars

De specifieke verminderingen

 • Vermindering voor wetenschappelijk onderzoek

Andere tewerkstellingsmaatregelen

Voor deze tewerkstellingsmaatregelen kan de RSZ niet altijd alle gegevens opnemen omdat die niet bekend zijn. Voor gegevens die niet opgenomen kunnen worden is de kolom grijs.

 • Tewerkstelling van jobstudenten
 • Tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders in land- en tuinbouw
 • Tewerkstelling van flexijobbers
 • Sociale maribel: geeft weer hoeveel werknemers er werden aangeworven in het kader van de sociale maribel. Het gaat hierbij om de werknemers voor wie dit op de DmfA (blok inlichtingen voor deze tewerkstelling) werd aangegeven (code 7).
 • Fundamenteel onderzoek: tegemoetkoming voor de werkgevers die actief zijn in de sectoren van het fundamenteel onderzoek (FNRS en FWO). De verdeling van het bedrag wordt berekend door de RSZ op basis van de bedragen van persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen die betaald werden voor het jaar (n-2) door het FNRS, het IWT, het FWO en het FRIA. Voor het ‘uitvoeringsjaar 2018’ gaat het dus om het bedrag berekend in 2017 op basis van de betalingen voor 2016.
 • Maatregelen voor de zeevarenden (niet-doorstorten niet-geregionaliseerd deel van de persoonlijke bijdragen, niet-doorstorten van het geregionaliseerd deel van de persoonlijke bijdragen, doelgroepvermindering zeevarenden).

Het RSZ-Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) wordt rechtstreeks aan de werkgevers zelf verzonden. Het sociale secretariaat waarbij u aangesloten bent kan het overzicht bekijken via een beveiligde webapplicatie (“RSZ- jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium)”).

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Trillium

Het jaaroverzicht met de tewerkstellingsmaatregelen voor 2019 bevat de geboekte gegevens van de kwartalen 4/2017 tot en met 3/2018.
Het betreft de situatie op 16/01/2019 en de wijzigingen die geboekt werden na deze datum worden niet in aanmerking genomen.