Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inlichtingen die de werkgever bij identificatie moet meedelen

1. Algemene identificatiegegevens van de werkgever

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geïdentificeerd is als werkgever (en die geen provinciaal of plaatselijk bestuur is), kan de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:

 • alle wijzigingen aan de benaming of aan de rechtsvorm van de onderneming;
 • alle adreswijzigingen van de maatschappelijke zetel of van de vestigingseenheden.

De Kruispuntbank van Ondernemingen moet wettelijk op de hoogte gebracht worden en zal vervolgens de RSZ verwittigen.

Iedere Belgische werkgever die geen enkele juridische persoonlijkheid heeft en die de hoedanigheid van onderneming alleen heeft omdat hij de hoedanigheid van werkgever heeft (bv een VVZRL en een vereniging van mede-eigenaars) moet de RSZ via WIDE het volgende meedelen:

 • alle wijzigingen aan de benaming of aan de vennoten van de onderneming;
 • alle adreswijzigingen van de maatschappelijke zetel of van de vestigingseenheden.

Iedere buitenlandse werkgever, natuurlijke of rechtspersoon, die geen Belgisch filiaal heeft, moet de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:

 • alle wijzigingen aan de benaming of aan de rechtsvorm van de buitenlandse onderneming;
 • alle adreswijzigingen van de maatschappelijke zetel in het buitenland of van de vestigingseenheden gelegen in België.

Ieder provinciaal of plaatselijk bestuur moet de RSZ via Rx het volgende meedelen:

 • alle wijzigingen aan de benaming of aan de rechtsvorm van de ondereming;
 • alle adreswijzigingen van de maatschappelijke zetel of van de vestigingseenheden;
 • de wijzigingen in verband met de tweede pensioenpijler contractuelen (aansluiting, pensioenbijdrage...);
 • de aansluiting bij het gesolidariseerde pensioenfonds statutairen.

2. Professionele gegevens van de werkgever (DmfA)

Iedere geïdentificeerde werkgever moet de Directie Identificatie van de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:

 • verandering van beroepsbedrijvigheid; de werkgevers die een wijziging aanvragen van hun handelsbedrijvigheid zoals vermeld in de KBO, moeten deze wijziging aan de RSZ meedelen en gebruik maken van de termen vermeld in de lijst die gevoegd is bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden;
 • het behoren tot de bevoegdheid van een ander paritair comité dan aanvankelijk aan de RSZ meegedeeld;
 • het aanwerven van personeel dat tot een speciale categorie behoort en waarvoor bijzondere modaliteiten van aangifte gelden;
 • alle andere veranderingen in de onderneming die een wijziging aanbrengen aan de antwoorden die de werkgever heeft gegeven in de vragenlijst die hij heeft ingevuld bij zijn identificatie als werkgever (of de reactivering van zijn hoedanigheid van werkgever).

In zijn briefwisseling met de RSZ vermeldt de werkgever liefst:

 1. zijn correct ondernemingsnummer;
 2. zijn intern identificatienummer bij de RSZ (bijkomend).