Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Jonge werknemers

Deze doelgroepvermindering richt zich op de aanwerving van jonge werknemers. Zij bestaat in feite uit 2 afzonderlijke verminderingen:

- de doelgroepvermindering jonge werknemers – middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden
- de doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen

Betrokken werkgevers

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector komen voor de doelgroepvermindering in aanmerking, ongeacht het aantal werknemers dat zij tewerkstellen.

Om de doelgroepvermindering 'jonge werknemers' te kunnen genieten moeten de werkgevers voldoen aan de jongerenverplichting.

 

Betrokken werknemers

Doelgroepvermindering jonge werknemers - middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden.

Enkel de jongeren die een refertekwartaalloon hebben dat de 9.000,00 EUR niet overschrijdt, komen in aanmerking (zowel voor degenen die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2013 als degene die daarna in dienst zijn getreden).

Tot deze groep behoren de jongeren (tot en met het kwartaal dat ze 26 jaar worden) tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst in dienst getreden met een werkkaart die attesteert dat ze aan de rechtopenende voorwaarden voldoen. Onder startbaanovereenkomst moet worden verstaan elke overeenkomst gesloten met een jongere, zoals hieronder opgedeeld in verschillende types:

 • I. een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst;
 • II. een combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst (minstens halftijds) en een door de jongere gevolgde opleiding, met ingang van de dag waarop de jongere begint met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • III. een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding voor leerlingen alternerend leren en elke andere vorm van opleidings- of inschakelingsovereenkomst door de Koning bepaald.

Een werkkaart attesteert of de jongere aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering (laaggeschoold, gehandicapt, ...). Indien de jongere in de loop van het kalenderjaar nog geen 19 jaar wordt, is een werkkaart overbodig. Hij valt automatisch onder de doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen. Om de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongere te verkrijgen in het jaar dat hij 19 wordt en de daarop volgende jaren, moet zijn werkgever ten laatste op 31 januari van het jaar waarin hij 19 wordt een werkkaart voor hem aanvragen.

Zolang de werkgever de jongere ononderbroken verder in dienst houdt onder één van de drie vermelde types van overeenkomsten, blijft dit beschouwd als een tewerkstelling in het kader van een startbaanovereenkomst als jongere behorend tot de geattesteerde groep, tot de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Onder jongere in het kader van de startbaanovereenkomst moet worden verstaan eenieder die op het ogenblik van zijn indiensttreding minder dan 26 jaar oud is. De voorwaarde dat de jongere op het moment van indienstname ingeschreven moet zijn als werkzoekende, is weggevallen vanaf 1 april 2010.

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen.

Tot deze groep behoren de jongeren in het algemeen die in de loop van het kalenderjaar de leeftijd van 19 jaar niet bereiken.

 

Vlaanderen:

Vanaf 1 juli 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering jonge werknemers - Vlaanderen'. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de jongeren die vóór die datum reeds indienst zijn.

 De vermindering is definitief stopgezet op 31 december 2018.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 30 juni 2020.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden.

De vermindering is definitief stopgezet op 31 december 2018.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2019 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in een van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap, niet langer de 'doelgroepvermindering jongeren' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, de vermindering blijven genieten. Er zijn geen specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen, de vroegere codes blijven behouden. Er is geen einddatum van de overgangsmaatregelen voorzien. 

 

Bedrag van de vermindering

De doelgroepvermindering jonge werknemers wordt enkel gekoppeld aan de voorwaarde dat de werkgever moet voldoen aan zijn jongerenverplichting. Dit speelt dus in het voordeel van de werkgevers die inspanningen doen zonder daartoe verplicht te zijn (ondernemingen < 50 werknemers, vrijgestelde ondernemingen, ..).

Bedrag doelgroepvermindering jonge werknemers - middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden.

Voor de jongeren, in dienst genomen met een startbaanovereenkomst vanaf 1 januari 2013, gelden volgende forfaits voor zolang hij in dienst is met een startbaanovereenkomst (de vermindering eindigt dus in elk geval in het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt):

 • Voor elke middengeschoolde jongere:
  • G1 voor het kwartaal van indienstneming en de 3 daarop volgende kwartalen
  • G2 gedurende de 8 daarop volgende kwartalen. Voor deze jongeren geldt, behalve als ze gehandicapt zijn, een bijkomend criterium dat ze werkzoekend moeten zijn geweest gedurende minstens 156 dagen gerekend in een 6-dagenstelsel tijdens de maand van indienstneming en de 9 daaraan voorafgaande kalendermaanden.
 • Voor elke laaggeschoolde jongere:
  • G8 voor het kwartaal van indienstneming en de 7 daarop volgende kwartalen
  • G2 gedurende de 4 daarop volgende kwartalen.
 • Voor elke erg laaggeschoolde jongere:
  • G8 voor het kwartaal van indienstneming en de 11 daarop volgende kwartalen
  • G2 gedurende de 4 daarop volgende kwartalen.
 • Voor elke gehandicapte of van buitenlandse afkomst zijnde, laaggeschoolde jongere
  • G8 voor het kwartaal van indienstneming en de 11 daarop volgende kwartalen
  • G2 voor de 4 daarop volgende kwartalen.

In tegenstelling met het systeem vóór 2013, loopt de vermindering niet meer door tot het kwartaal dat de jongere 26 jaar wordt maar hangt het af van het aantal reeds opgebruikte kwartalen. De RVA attesteert tot welke categorie de jongere behoort.

De vermindering voor middengeschoolde jongeren, kan dus enkel worden toegepast voor jongeren die bij de werkgever voor het eerst in dienst genomen worden vanaf het 1ste kwartaal van 2013.

Indien de jongere vóór 1 januari 2013 reeds in dienst genomen werd, blijven de vroegere verminderingsforfaits en periodes van toepassing :

 • Voor elke laaggeschoolde jongere die hij in dienst neemt met een startbaanovereenkomst:
  • G1 voor het kwartaal van indienstneming en de 7 daarop volgende kwartalen
  • G2 voor de daaropvolgende kwartalen, en dit voor zolang hij in dienst is met een startbaanovereenkomst (de vermindering eindigt dus in elk geval in het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt).
 • Voor elke erg laaggeschoolde jongere die hij in dienst neemt met een startbaanovereenkomst
  • G1 voor het kwartaal van indienstneming en de 15 daarop volgende kwartalen
  • G2 voor de daaropvolgende kwartalen, en dit voor zolang hij in dienst is met een startbaanovereenkomst (de vermindering eindigt dus in elk geval in het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt).
 • Voor elke gehandicapte of van buitenlandse afkomst zijnde, laaggeschoolde jongere
  • G1 die hij in dienst neemt met een startbaanovereenkomst voor het kwartaal van indienstneming en de 15 daarop volgende kwartalen
  • G2 voor de daaropvolgende kwartalen, en dit voor zolang hij in dienst is met een startbaanovereenkomst (de vermindering eindigt dus in elk geval in het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt).

De RVA attesteert tot welke categorie de jongere behoort.

Als kwartaal van indienstneming wordt het kwartaal in aanmerking genomen waarin de jongere voor de allereerste keer in dienst komt van de betrokken werkgever. Indien de jongere echter reeds in dienst was vóór het eerste kwartaal van het kalenderjaar waarin hij 19 jaar oud wordt, wordt het eerste kwartaal van het jaar waarin hij 19 jaar wordt beschouwd als het kwartaal van indienstneming. Dat wil zeggen dat een werkgever de vermindering voor erg laaggeschoolden, laaggeschoolde gehandicapten en laaggeschoolde allochtonen ook kan toepassen voor jongeren die reeds vóór 1 april 2006 bij hem tewerkgesteld waren zolang deze jongeren in 2006 nog geen 19 werden.

 

Bedrag doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen.

Een forfaitair verminderingsbedrag G1 wordt toegekend aan de werkgever voor elke jongere die hij in dienst neemt tot en met het 4de kwartaal van het kalenderjaar dat zijn werknemer 18 wordt. Het betreft dus zowel jongeren aangeworven met als zonder startbaanovereenkomst en ongeacht of zij verbonden zijn met een leerovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

 

Te vervullen formaliteiten

Doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen.

 

Buiten het aanduiden van de overeenkomstige doelgroepvermindering(en), zijn er geen specifieke administratieve plichtplegingen verbonden aan de doelgroepvermindering jonge werknemers – min 19-jarigen.

Doelgroepvermindering jonge werknemers - middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden.

Om de doelgroepvermindering jonge werknemers – middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden te kunnen genieten, moet de jongere worden tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst.

Indien de jongere in de loop van het kalenderjaar van indiensttreding 19 jaar wordt of ouder, moet hij op het moment van de indienstneming een geldige werkkaart kunnen voorleggen om aan te tonen dat hij aan de voorwaarden voldoet. Hij kan de werkkaart verkrijgen bij het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van zijn woonplaats.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 januari 2018 levert de FOREM geen werkkaarten meer af voor jongeren uit het Waals Gewest.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 levert Actiris geen werkkaarten meer af voor jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 juli 2016 levert de RVA geen werkkaarten meer af aan jongeren voor een tewerkstelling in Vlaanderen.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2019 levert de RVA geen werkkaarten meer af aan jongeren voor een tewerkstelling in  de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap. Echter, tot 30 juni 2019 levert de RVA nog kaarten af voor werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2019 maar niet tijdig een werkkaart hebben aangevraagd, zodat zij nog gebruik kunnen maken van de overgangsmaatregelen.

Op de werkkaart wordt vermeld of de jongere in kwestie dubbel wordt geteld bij de berekening van de jongerenverplichting (zie de berekening van het aantal jongeren met een startbaanovereenkomst in het lopende kwartaal). Daarnaast attesteert de werkkaart ook of het een middengeschoolde, laaggeschoolde of erg laaggeschoolde jongere betreft.

De aanvraag van de werkkaart wordt onontvankelijk verklaard wanneer ze gebeurt op een ogenblik waarop de jongere nog studies met een volledig leerplan volgt in het dagonderwijs.

Indien de werkzoekende op het moment van zijn indienstneming niet in het bezit is van een geldige werkkaart, dan kan ook de werkgever de kaart aanvragen bij de RVA. De aanvraag die van de werkgever uitgaat, zal enkel geldig zijn indien zij voor iedere werkzoekende afzonderlijk gebeurt, en wordt slechts aanvaard voor zover op die aanvraag de namen van de werkgever en van de jongere vermeld zijn, en ook het domicilie van de jongere, zijn identificatienummer voor de sociale zekerheid en de datum van zijn indienstneming.

De aanvraag tot het verkrijgen van een werkkaart moet ten laatste op de 30ste dag volgend op de dag van de indienstneming gebeuren bij het bevoegde werkloosheidsbureau. Elke aanvraag die later toekomt heeft tot gevolg dat de periode waarin de vermindering kan worden toegekend, ingekort wordt met een periode die aanvangt op de dag van indienstneming en eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige indiening van de aanvraag voor een werkkaart gebeurd is.

De werkkaart draagt als geldigheidsdatum 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt indien hij reeds vóór deze datum in dienst genomen is , anders de datum van indienstneming en indien hij nog niet in dienst genomen is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

De werkkaart heeft een maximale geldigheidsduur van 6 maanden (alleszins beperkt tot de dag vóór zijn 26ste verjaardag) en mag gebruikt worden voor elke indienstneming die tijdens de geldigheidsperiode wordt verricht. De geldigheidsduur kan met een zelfde periode verlengd worden als de jongere nog aan de vereiste voorwaarden voldoet.

De werkgever van de jongere, die in de loop van het kalenderjaar van indiensttreding de leeftijd van 19 jaar niet bereikt en dus geen werkkaart moet voorleggen, moet ten laatste op 31 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt, een werkkaart aanvragen bij het bevoegde werkloosheidsbureau als hij recht wil doen gelden op de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongere. Bij zijn aanvraag vermeldt hij:

 • de identiteit van de werkgever
 • de identiteit van de werknemer
 • de woonplaats van de werknemer
 • het INSZ-nummer van de werknemer
 • de datum van indienstneming.

Elke aanvraag die later toekomt heeft tot gevolg dat de periode waarin een vermindering kan worden toegekend, ingekort wordt met een periode die aanvangt op 1 januari van het jaar dat de jongere 19 en eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige indiening van de aanvraag voor een werkkaart gebeurd is.

Het recht op de doelgroepvermindering wordt automatische verlengd wanneer de jongere na afloop van zijn overeenkomst bij dezelfde werkgever aansluitend in dienst treedt. Een nieuwe aanvraag voor een werkkaart is in dat geval niet nodig. Om echter bij een onderbroken tewerkstelling bij dezelfde werkgever recht te geven op de doelgroepvermindering jonge laaggeschoolde werknemer, moet de jongere opnieuw een werkkaart aanvragen die attesteert dat hij nog aan de voorwaarden voldoet.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening maakt via elektronische weg de gegevens betreffende de werkkaarten over aan de RSZ.

De startbaanovereenkomst moet niet meer gebeuren volgens een vastgelegd model. Elke arbeidsovereenkomst gesloten volgens de bepalingen van een startbaanovereenkomst (minstens halftijds, ...), wordt geacht een startbaanovereenkomst te zijn.

Via de multifunctionele aangifte deelt de werkgever, in het veld 'Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid' mee met welk type van startbaanovereenkomst de jongere wordt aangeworven en tot welke categorie hij behoort. In het geval van een overeenkomst specifiek voor leerlingen of stagiairs, moet de werkgever eveneens bij de parameters van de tewerkstellingslijn aanduiden over welk 'type van leerling' het gaat. In het veld 'begindatum doelgroepvermindering' moet de werkgever de datum van de allereerste indiensttreding invullen (er wordt voor de berekening van het aantal kwartalen Gx automatisch GEEN rekening gehouden met de kwartalen vóór 1 januari van het jaar dat de werknemer 19 wordt). Deze aanduidingen zijn verplicht en kunnen een impact hebben op de berekening van de jongerenverplichting, het recht op de doelgroepvermindering en/of de berekening van de verschuldigde bijdragen.

Daarnaast duidt de werkgever de overeenkomstige doelgroepvermindering aan.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van verminderingen voor jonge werknemers

De regionale doelgroepverminderingen voor jonge werknemers kunnen varieren volgens de vestigingseenheid waar de werknemer wordt tewerkgesteld of waar hij van afhangt.
Ze worden aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/10/2017 in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag de doelgroepvermindering voor jonge werknemers niet meer toegepast worden.
De lopende verminderingen bleven van toepassing tot het einde van hun termijn en ten laatste tot 31/12/2018.

Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap  

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/7/2017 in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (buiten Duitstalige Gemeenschap) mag de doelgroepvermindering voor jonge werknemers niet meer toegepast worden.
De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn en ten laatste tot 30/06/2020.

! De te vermelden codes in DmfA werden gewijzigd vanaf de aangiften voor 3/2017.

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht 1

 Bedrag van de vermindering

 Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid (zone 00052)  Werkkaart afgeleverd door
Jongere tot 31/12 van het jaar waarin hij 18 wordt  G1 (1000€)
Alle betrokken kwartalen2

 

 8033

 /  /  ja  ja  /

 Indiensttreding vanaf 1/1/2013 en voor 1/7/2017

Jongere met startbaanovereenkomst en laaggeschoold
 
 G8 (1500€)
 Kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen2

 

 8030

 /   ja
 ja  ja  RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen2
Jongeren met startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold of gehandicapte of van buitenlandse afkomst laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst
 
 G8 (1500€)
Kwartaal van aanwerving + 11 volgende kwartalen 2

 

 8031

 /
 
 ja  ja  ja  RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen2
 Jongere met startbaanovereenkomst en middengeschoold
 
 G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving + 3 volgende kwartalen2

 

8032

 /   ja  ja  ja  RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 8 volgende kwartalen2

Indiensttreding voor 1/1/2013   

Jongere met startbaanovereenkomst en laaggeschoold  G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen 2

 

8030

 /   ja  ja  ja RVA
 G2 (400€)
Volgende kwartalen tot en met kwartaal van 26 jaar2
Jongeren met startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold of gehandicapte of van buitenlandse afkomst laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst  G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving  + 15 volgende kwartalen2

 

 8031

 /   ja
 ja  ja  RVA
 G2 (400€)
Volgende kwartalen tot en met kwartaal van 26 jaar2

1  De datum begin recht is de allereerste datum van aanwerving bij  de werkgever, zelfs voor 18 jaar.
2  Altijd beperkt tot het kwartaal van 26 jaar inbegrepenen ten laaste tot 2/2020

Duitstalige Gemeenschap

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/1/2019 in een vestigingseenheid op het grondgebied van de duitstalige Gemeenschap mag de doelgroepvermindering voor jonge werknemers niet meer toegepast worden.
De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn.

! De te vermelden codes in DmfA werden niet gewijzigd.

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code Berekeningsbasis

 Datum begin recht1

 Bedrag van de vermindering

 Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid (zone 00052)  Werkkaart afgeleverd door
 Jongere tot 31/12 van het jaar waarin hij 18 wordt  G1 (1000€)
 Alle betrokken kwartalen
 3430  /  ja vanaf 1/2019
ja
 ja  /

 In dienst vanaf 1/1/2013 en voor 1/1/2019

 Jongere met startbaanovereenkomst en laaggeschoold
 
 G8 (1500€)
 Kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen2  3410   /   ja  ja  ja RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen2
Jongeren met startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold of gehandicapte of van buitenlandse afkomst laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst
 
 G8 (1500€)
Kwartaal van aanwerving + 11 volgende kwartalen2  3411   /
 
 ja
 ja  ja  RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen2
 Jongere met startbaanovereenkomst en middengeschoold
 
 G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving + 3 volgende kwartalen2  3412   /   ja  ja  ja  RVA / FOREM/ ACTIRIS
 G2 (400€)
 8 volgende kwartalen2

In dienst voor 1/1/2013   

 Jongere met startbaanovereenkomst en laaggeschoold  G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving+ 7 volgende kwartalen2  3410   /   ja
 ja  ja  RVA
 G2 (400€)
Volgende kwartalen tot en met  kwartaal van 26 jaar
 Jongeren met startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold of gehandicapte of van buitenlandse afkomst laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst  G1 (1000€)
Kwartaal van aanwerving + 15 volgende kwartalen2  3411  /   ja  ja  ja  RVA
 G2 (400€)
Volgende kwartalen tot en met kwartaal van 26 jaar

1  De datum begin recht is de allereerste datum van aanwerving bij  de werkgever, zelfs voor 18 jaar.
Altijd beperkt tot het kwartaal van 26 jaar inbegrepen

Vlaanderen

Vanaf 1  juli 2016 werden specifieke verminderingen ingevoerd voor jonge werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen. (zie Vermindering jonge werknemers - Vlaanderen).

 

Als de DmfA wordt ingediend via web, worden de verminderingen 3410, 3411, 3412, 3430, 8030, 8031, 8032, 8033, automatisch berekend als ze worden geactiveerd.