Tewerkstellingsmaatregelen

Krijg je omwille van een handicap een tegemoetkoming? Dan mag je werken. Je moet het wel melden aan de DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid als je inkomen sterk zal stijgen of als je zelfstandige wordt. Een wijziging van je gezinsinkomen heeft immers gevolgen voor je tegemoetkomingen.

Als je arbeidsongeschikt bent na een arbeidsongeval of door een beroepsziekte, mag je het werk hervatten na het akkoord van je arts. Meld meteen aan de verzekeraar van je werkgever als je gezondheidstoestand ten gevolge van het arbeidsongeval toch verslechtert. Wanneer je omwille van een beroepsziekte van functie of beroep moet veranderen, biedt het Fonds voor de Beroepsziekten je een gratis herscholing aan.

De overheid probeert werklozen verder aan werk te helpen via de toekenning van een werkkaart en het dienstenchequesysteem. De ACTIVA-werkkaart levert je nieuwe werkgever een vermindering van de RSZ-bijdragen op. De dienstencheques haalt laaggeschoolde jobs uit het zwartwerk en biedt degelijke socialezekerheidsrechten.

Je hebt ten slotte de mogelijkheid zelf een zelfstandige activiteit uit te bouwen. Je kan de voorbereidingen al treffen terwijl je nog een werkloosheidsuitkering geniet. Je kunt ook een zelfstandige activiteit in bijberoep opstarten zonder het recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen gedurende 12 maanden (voordeel “springplank naar zelfstandige”). Als je daarentegen beslist om een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op te starten, verlies je dit recht op werkloosheidsuitkeringen van zodra je activiteit effectief begint en je zal onder het sociaal statuut der zelfstandigen vallen.