Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Tewerkstellingsmaatregelen

Tewerkstellingsmaatregelen zijn financiële stimulansen voor werkgevers om werknemers met bepaalde profielen aan te nemen. Als je op zoek bent naar werk, kan het nuttig voor je zijn om te weten dat jouw profiel in zo’n maatregel past.

In het Waalse Gewest kan je momenteel gebruik maken van het Plan Impulsion als je:

 • langdurig werkzoekend bent, of
 • jonger dan 25 jaar bent.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je Activa Brussels, voor:

 • langdurig werkzoekenden, en
 • sommige werknemers met een handicap.

Omscholen tot zorg- of verpleegkundige

Omdat er een tekort is aan zorg- en verpleegkundigen, neemt het Fonds sociale Maribel voor de Overheidssector een aantal bijzondere bij- en omscholingsinitiatieven. Zo krijg je de kans om je huidige loon te behouden terwijl je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt. Tegelijk krijgt je werkgever steun om jouw afwezigheid tijdens je studie op te vangen.

Afhankelijk van je huidige job en je huidige werkgever stap je in een specifiek project, zoals Vorming 600 of Instroom A. Welk project bij jou past, zie je in onze flowchart (pdf).

Begeleiding na herstructurering

Ben je je werk verloren door een herstructurering, dan kom je in aanmerking voor een verminderingskaart herstructureringen. Die kan voordelen opleveren wanneer je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

Opnieuw aan het werk na ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ben je ziek of arbeidsongeschikt, maar wil je toch werken? Met toestemming van je ziekenfonds mag je gebruik maken van een bijzondere regeling en:

Als je na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer aan de slag wilt, zijn er maatregelen om je opnieuw aan het werk te helpen.

Wat is project Vorming 600 ?

Vorming 600 biedt werknemers uit de openbare zorgsector de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2).

De opleiding tot bachelor in de verpleegkunde mag maximaal 4 jaar duren. De opleiding tot gegradueerde verpleegkundige mag maximaal 3 jaar duren in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en maximaal 3,5 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap. De deelnemers behouden intussen hun loon. Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen instappen.

Vanaf 2023 wordt het project uitgebreid en kan je ook een opleiding tot zorgkundige volgen. Het opleidingsproject voor zorgkundigen is een deeltijds project. Je combineert het met werk. Deze opleiding mag maximaal 2,5 jaar duren.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je moet op 31 augustus aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de zorgsector: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra
 • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs nodig bij kandidatuurstelling)
 • een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale zorgsector (privé of openbaar)
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen (als je daarvoor een toelatingsproef moet afleggen, moet je die afgerond hebben voor het begin van het schooljaar)
 • niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar
 • je ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als zorgkundige of verpleegkundige (voltijds of deeltijds) binnen de federale of geregionaliseerde zorgsector.

Bijkomende voorwaarde

Voor de opleiding tot verpleegkundige

Heb je al een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige behaald, en zou je dus in principe een opleiding van minder dan 3 of 4 jaar kunnen volgen? Als je certificaat meer dan 5 jaar oud is (je behaalde het dus vóór 1 september 2018), zullen we je toch vragen om de volledige opleiding te volgen. Als je geselecteerd wordt, moet je je als vrije student inschrijven voor de opleidingsperiode waarvoor je al een certificaat behaald hebt, en met examenresultaten en advies van de school bewijzen dat je het niveau hebt om de studies verder te zetten.

Voor de opleiding tot zorgkundige

Je kunt in aanmerking komen voor een verkort traject door een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of door bepaalde werkervaring in de sector. Je moet dat bij de school navragen.

Hoe verloopt de procedure?

Project ‘Vorming 600’ voor de openbare sector wordt georganiseerd door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ. De RSZ brengt werkgevers van de lokale openbare sector elk jaar via een nieuwsbrief op de hoogte van een eventuele verlenging van het project.

Wil je je inschrijven? Vraag dan de formulieren Vorming 600 op bij de personeelsdienst van je werkgever of download ze hier. Je hebt nodig:

 • een inschrijvingsformulier dat jij moet invullen,
 • een werkgeversattest, en
 • een schoolattest.

Deze formulieren moet je binnen een voorziene datum volledig ingevuld en bij voorkeur per e-mail bezorgen aan  het adres vermeld op de formulieren. Let op: de indiendatum kan elk jaar verschillen. Hij wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Voor het schooljaar 2023-2024 moet je het inschrijvingsformulier bezorgen vóór 4 april 2023.

Hoe verloopt de selectie?

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten op basis van objectieve criteria. Deze objectieve criteria houden rekening met het aantal studiejaren dat een kandidaat nog moet afleggen en het aantal jaren voorziene loopbaan. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden.

Wat gebeurt er na de selectie?

Na de selectie krijgen alle kandidaten schriftelijk bericht of ze al dan niet geselecteerd zijn. Die brief wordt begin juni verstuurd.

Ben je niet geselecteerd, dan kan je je bij een volgende selectie opnieuw kandidaat stellen.

Ben je wel geselecteerd, dan ontvang je het reglement van ‘Vorming 600’, luik werknemer, en moet je je daarmee akkoord verklaren. Pas dan is je selectie definitief. Je kunt je dan inschrijven in een school naar keuze om vanaf september de opleiding te volgen. Ook je werkgever ontvangt het reglement van ‘Vorming 600’, maar dan het luik werkgever. Ook die moet zich akkoord verklaren.

Tijdens de opleiding

Wat ontvangen de werkgever en de werknemer?

Je werkgever ontvangt van het Fonds Sociale Maribel een financiële tussenkomst om gedurende jouw opleiding een vervanger in dienst te nemen.

Jij blijft gedurende je opleiding werknemer van je huidige werkgever in je oorsponkelijke arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling en je ontvangt:

 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage en loonschaalverhogingen,
 • je eindejaarspremie,
 • je attractiviteitspremie,
 • je vakantiegeld, en
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van je werkgever, zoals maaltijdcheques (met uitzondering voor de dagen van gewettigde afwezigheid), verzekering, bijkomend pensioen, hospitalisatieverzekering enzovoort.

Voor het opleidingsproject van verpleegkundige heb je geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor weekendwerk of werk op feestdagen. Dat is namelijk een voltijds traject waarbij je tijdens het schooljaar uitsluitend naar school gaat of stage aflegt en niet aan het werk bent (behalve in de maanden juli/augustus/september gedurende de periode die niet gedekt wordt door de jaarlijkse vakantie en waarin je wel werkt).

Vergoeding voor verplaatsingen

Voor je verplaatsingen tussen je woonplaats en je onderwijsinstelling en/of stageplaats krijg je van je werkgever dezelfde tussenkomst die voorzien is voor je woon-werkverkeer.

Vergoeding schoolkosten

Je werkgever mag een tussenkomst in je studiekosten voorzien, maar is daar niet toe verplicht.

Arbeidsprestaties

Voor het opleidingsproject verpleegkunde (voltijds traject):

Tijdens het schooljaar mag je geen arbeidsprestaties verrichten bij je huidige of een andere werkgever. Je mag dat wel in de maanden juli/augustus/september, gedurende de periode die niet gedekt wordt door je jaarlijkse vakantie.

Voor het opleidingsproject zorgkunde (deeltijds traject):

Tijdens het schooljaar zal je voor de helft van het aantal uren van je arbeidsovereenkomst vrijgesteld worden van werk. De school kan die tijd op de werkvloer als stage binnen het opleidingstraject zien.

Bijvoorbeeld: ben je voltijds tewerkgesteld (1 VTE), dan word je voor 0,5 VTE vrijgesteld van werk. Ben je voor 80% tewerkgesteld (0,8 VTE), dan word je voor 0,4 VTE vrijgesteld van werk.

Combinatie met een andere job

Je mag tijdens de duur van je opleiding geen nieuwe winstgevende activiteit als zelfstandige, werknemer of in het kader van uitzendarbeid uitoefenen.

Vakantie

Voor het opleidingsproject verpleegkunde (voltijds traject):

Je hebt recht op je jaarlijks toegekende vakantie (wettelijk en bijkomend verlof) volgens je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling. Deze vakantie moet je opnemen in de maanden juli, augustus en/of september, vóór het begin van het schooljaar. Tijdens de schoolvakanties buiten de zomermaanden (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) hoef je geen vakantie te nemen, omdat ze binnen het project vallen. Je vakantiedagen in de zomervakantie moet je aanvragen bij je werkgever binnen de termijn voorgeschreven in het arbeidsreglement.

Als je herexamens moet afleggen, geniet je voorrang om je dagen jaarlijkse vakantie op te nemen tijdens de maand augustus.

Gedurende de dagen die niet gedekt worden door de jaarlijkse vakantie moet je werken bij je huidige werkgever.

Als je aanvaard wordt voor het project ‘Vorming 600’, moet je je vakantiedagen van het jaar waarin je de toelating krijgt, opnemen vóór de start van de opleiding. Als dit niet mogelijk is, heb je het recht om ze op te nemen tijdens de maanden juli, augustus en/of september volgend op het jaar waarin je de opleiding hebt aangevat.

Voor het opleidingsproject zorgkunde (deeltijds traject):

Je hebt recht op je jaarlijks toegekende vakantie (wettelijk en bijkomend verlof) volgens je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (of statutaire aanstelling). Deze vakantie kan je gedurende het schooljaar opnemen op de dagen dat je moet werken, en in de maanden juli en augustus. Je volgt voor het aanvragen van je jaarlijkse vakantiedagen het arbeidsreglement van je werkgever.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je gaat akkoord met het studieprogramma en het huisreglement van de school waar je de opleiding volgt. Je werktijden zijn de uren van de lessen op school en de uren van de stage. Voor de opleiding tot zorgkundige zijn ook de uren die je halftijds presteert bij je werkgever werktijden.

Je levert volgende attesten af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsbewijs van de school, binnen de 15 dagen na aanvang van het schooljaar
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat de studerende werknemer de lessen regelmatig bijwoont) binnen de 15 dagen na het einde van ieder kwartaal
 • het attest van slagen of niet-slagen, binnen de 15 dagen na het einde van elke module of na het einde van het schooljaar
 • in geval van tweede zittijd (Bachelor), een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd, lever je opnieuw een attest van slagen of niet-slagen.

Attesten gewettigde afwezigheid: als je gewettigd afwezig bent wegens ziekte, omstandigheidsverlof, enzovoort, dan moet je hiervan een attest bezorgen aan de school en je werkgever. Voor jezelf bewaar je een kopie. Het arbeidsreglement blijft van toepassing gedurende de periode van opleiding, ook voor afwezigheden (medische attesten, controles, termijn voor indiening van attesten.

Als je je attesten niet aan je werkgever bezorgt, kan hij je loon schorsen.

Wat als je niet geslaagd bent?

In principe mag je een module (HBO5) of een volledig /gedeelte academiejaar (Bachelor) niet opnieuw doen. Je mag de voorziene duur van je studies niet verlengen. Ben je niet geslaagd, dan moet je onmiddellijk je werkgever contacteren en je werk hervatten.

Als je je studies toch moeten verlengen, kan je in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerd schrijven richten aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector. Dit Beheerscomité zal dan beslissen of je al dan niet mag herbeginnen en/of de voorziene studieduur verlengen. Enkel omstandigheden buiten jouw wil om kunnen ingeroepen worden. Het Beheerscomité zal de gemotiveerde beslissing aan jou en je werkgever betekenen.

Ben je niet geslaagd of heb je je studies stopgezet, dan kan je je niet meer opnieuw inschrijven voor dit project. Je kunt wel nog opgenomen worden in het project voor de volgende schooljaren of modules als je je niet-geslaagde schooljaar of module opnieuw doet op eigen initiatief. Die kans krijg je maar één keer. Je moet je jaar dan hernemen aansluitend op het jaar waarin je niet slaagde.

Wat als je je diploma behaald hebt?

Je huidige werkgever zal je in principe uitbetalen in het barema dat overeenkomt met je diploma, op voorwaarde dat er een betrekking vacnt is. Het barema moet minstens overeenstemmen met de anciënniteit die je zou gehad hebben als je niet in opleiding was geweest. Je werkgever mag daarbij geen afbreuk doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene inlichtingen:

Dirk Peynsaert – tel. 02/509.31.75
Algemeen mailadres: maribel@rsz.fgov.be

Hulp nodig tijdens je studies, of vragen rond je opleidingstraject?

Tijdens je opleiding kan je een beroep doen op een begeleider van ‘Vorming 600’. Deze begeleider staat in voor:

 • het opvolgen van en steun bieden aan de studenten,
 • het zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden die de studenten tijdens hun opleiding ondervinden, en
 • het als tussenpersoon fungeren tussen de student, de school en het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel.

Begeleider regio Oost- en West-Vlaanderen:

Christelle Rodrigus
Tel.: 02/509.32.08
Gsm: 0474 /74. 65. 81
E-mail: christelle.rodrigus@rsz.fgov.be

Begeleider regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel:

Jolien Vanschoenwinkel
Tel.: 02/509.39.71
Gsm: 0471/44.65.45
E-mail: jolien.vanschoenwinkel@rsz.fgov.be

De begeleider komt op de scholen langs om de studenten op te volgen. Je kunt ook altijd een individueel gesprek aanvragen. Elke situatie wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je in onze FAQ.


Instellingen

In het schooljaar 2023-2024 wordt een beperkt aantal plaatsen voorbehouden voor gegradueerde verpleegkundigen (A2) die een diploma van bachelor-verpleegkundige (A1) wensen te behalen.

De brugopleiding bestaat uit een opleiding van 2,5 jaar waarin in het totaal 150 studiepunten dienen behaald te worden. Het is een combinatie van theoretische lessen in de school, stage en een aanzienlijk deel zelfstudie. Over de periode van 2,5 jaar moet de student in het totaal ongeveer 800 uren stage afleggen. Deze uren worden hoofdzakelijk afgelegd op de eigen werkplek.

De brugopleiding is een volwaardige voltijdse opleiding die door de wijze waarop ze is georganiseerd in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, kan gecombineerd worden met werken. Indien men deze opleiding volgt via het project 600, is er een vrijstelling van prestaties voorzien van de helft van het aantal uren de arbeidsovereenkomst van de werknemer in opleiding.

Voorbeeld: voor een werknemer met een voltijdse tewerkstelling (1 VTE) is de vrijstelling van prestaties 0,5 VTE. Voor een werknemer met een tewerkstelling van 80% (0,8 VTE) is de vrijstelling 0,4 VTE.

Wie het graduaatsdiploma verpleegkunde behaald heeft via het project 600 van de openbare sector, komt in aanmerking voor dit project. Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal prioriteitsregels vastleggen waarbij rekening zal gehouden worden met dit gegeven.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2023 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra
 • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs nodig bij kandidatuurstelling)
 • een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale en geregionaliseerde gezondheidssector (privé of openbaar)
 • bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar
 • in het bezit zijn van een graduaatsdiploma in de verpleegkunde
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen
 • je ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als bachelor-verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de federale of geregionaliseerd sector.

Procedure

De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier voor de brugopleiding, het werkgeversattest en het schoolattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, te bezorgen aan de RSZ tegen 4 april 2023 op het adres maribel@rsz.fgov.be

Vervanging

De werknemer die tot de opleiding is toegelaten, dient vervangen te worden door een andere werknemer. Tot financiering van de tewerkstelling van deze vervanger zal de werkgever van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een tegemoetkoming ontvangen ten bedrage van maximaal 20.000,00 euro op jaarbasis per werknemer gezien de deeltijdse vrijstelling van de prestaties.


Instellingen

Omdat er een tekort is aan zorg- en verpleegkundigen, neemt het Fonds sociale Maribel voor de Overheidssector een aantal bijzondere bij- en omscholingsinitiatieven. Werk je bij een lokaal openbaar bestuur, dan krijg je de kans om je huidige loon te behouden terwijl je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt. Tegelijk krijgt je werkgever steun om jouw afwezigheid tijdens je studie op te vangen.

Wat is project 'Instroom A'?

‘Instroom A’ biedt werknemers uit de lokale openbare sector die niet tewerkgesteld zijn in de zorgsector de kans om een opleiding te volgen tot zorgkundige, gegradueerde verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1).

Onder ‘zorgsector’ verstaan we: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra en dagverzorgingscentra.

De opleiding tot zorgkundige is een deeltijds traject dat je combineert met werk. Het mag maximaal 2,5 jaar duren.

De opleiding tot verpleegkundige is een voltijds traject. Het mag maximaal 4 jaar duren voor een bachelor in de verpleegkunde. Voor een gegradueerd verpleegkundige duurt het traject maximaal 3 jaar in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en maximaal 3,5 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap.

Terwijl je je opleiding volgt, behoud je je loon.

Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen instappen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je moet op 31 augustus aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de lokale openbare sector, maar waarbij de activiteit niet behoort tot de zorgsector
 • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling)
 • een minimumervaring hebben van 3 jaar binnen de lokale openbare sector
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen (als je daarvoor een toelatingsproef moet afleggen, moet je die afgerond hebben voor het begin van het schooljaar)
 • niet in het bezit zijn van een masterdiploma
 • niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • niet al in opleiding zijn in een gekwalificeerd vormingstraject gefinancierd met middelen van fondsen sociale Maribel of sociale akkoorden voor de non-profitsectoren
 • bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar
 • je ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als zorgkundige of verpleegkundige (voltijds of deeltijds) binnen de zorgsector

Bijkomende voorwaarde

Opleiding tot verpleegkundige

Heb je al een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige behaald, en zou je dus in principe een opleiding van minder dan 3 of 4 jaar kunnen volgen? Als je certificaat meer dan 5 jaar oud is (je behaalde het dus vóór 1 september 2018), zullen we je toch vragen om de volledige opleiding te volgen. Als je geselecteerd wordt, moet je je als vrije student inschrijven voor de opleidingsperiode waarvoor je al een certificaat behaald hebt, en met examenresultaten en advies van de school bewijzen dat je het niveau hebt om de studies verder te zetten.

Opleiding tot zorgkundige

Je kunt in aanmerking komen voor een verkort traject door een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of door bepaalde werkervaring in de sector. Je moet dat bij de school navragen.

Hoe verloopt de procedure?

Project ‘Instroom A’ wordt georganiseerd door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ. De RSZ brengt werkgevers van de lokale openbare sector elk jaar via een nieuwsbrief op de hoogte van een eventuele verlenging van het project.

Wil je je inschrijven? Vraag dan de formulieren Instroom A bij de personeelsdienst van je werkgever of download ze hier. Je hebt nodig:

 • een inschrijvingsformulier dat jij moet invullen,
 • een werkgeversattest, en
 • een schoolattest.

Deze formulieren moet je binnen een voorziene datum volledig ingevuld en bij voorkeur per e-mail bezorgen aan het adres vermeld op de formulieren. Let op: de indiendatum kan elk jaar verschillen. Hij wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Voor het schooljaar 2023-2024 moet je de inschrijvingsformulieren bezorgen vóór 4 april 2023.

Hoe verloopt de selectie?

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten op basis van objectieve criteria. Deze objectieve criteria houden rekening met het aantal jaren voorziene loopbaan en aantal studiejaren. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden.

Wat gebeurt er na de selectie?

Na de selectie krijgen alle kandidaten schriftelijk bericht of ze al dan niet geselecteerd zijn. Die brief wordt begin juni verstuurd.

Ben je niet geselecteerd, dan kan je je bij een volgende selectie opnieuw kandidaat stellen.

Ben je wel geselecteerd, dan ontvang je het reglement van ‘Instroom A’ luik werknemer en moet je je daarmee akkoord verklaren. Pas dan is je selectie definitief. Je kunt je dan ook inschrijven in een school naar keuze om vanaf september de opleiding te volgen. Ook je werkgever ontvangt het reglement van ‘Instroom A’, maar dan het luik werkgever. Ook die moet zich akkoord verklaren.

Tijdens de opleiding

Wat ontvangen de werkgever en de werknemer?

Je werkgever ontvangt van het Fonds Sociale Maribel een financiële tussenkomst om gedurende jouw opleiding een vervanger in dienst te nemen.

Jij blijft gedurende je opleiding werknemer van je huidige werkgever in je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling en ontvangt:

 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage en loonschaalverhogingen en gebaseerd op je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling
 • je eindejaarspremie
 • je vakantiegeld
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van je werkgever, zoals maaltijdcheques (met uitzondering voor de dagen van gewettigde afwezigheid), verzekering, bijkomend pensioen, hospitalisatieverzekering enzovoort

Voor het opleidingsproject van verpleegkunde heb je geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor weekendwerk of werk op feestdagen. Dit is namelijk een voltijds traject waarbij je tijdens het schooljaar uitsluitend naar school gaat en niet aan het werk bent (behalve in de maanden juli/augustus/september gedurende de periode die niet gedekt wordt door de jaarlijkse vakantie en waarin je wel werkt).

Vergoeding voor verplaatsingen

Voor je verplaatsingen tussen je woonplaats en je onderwijsinstelling en/of stageplaats krijg je van je werkgever dezelfde tussenkomst die voorzien is voor je woon-werkverkeer.

Vergoeding schoolkosten

Je werkgever mag een tussenkomst in je studiekosten voorzien, maar is daar niet toe verplicht.

Arbeidsprestaties

Opleidingsproject verpleegkunde (voltijds traject):

Tijdens het schooljaar mag je geen arbeidsprestaties verrichten bij je huidige of en andere werkgever. Je moet dat wel in de maanden juli/augustus/september, gedurende de periode die niet gedekt wordt door je jaarlijkse vakantie.

Opleidingsproject zorgkunde (deeltijds traject):

Tijdens het schooljaar zal je voor de helft van het aantal uren van je arbeidsovereenkomst vrijgesteld worden van werk. De school kan die tijd op de werkvloer als stage binnen het opleidingstraject zien.

Bijvoorbeeld: je bent voltijds tewerkgesteld (1 VTE), dan word je voor 0,5 VTE vrijgesteld van werk of je bent 80% tewerkgesteld (0,8 VTE), dan word je voor 0,4 VTE vrijgesteld van werk.

Combinatie met een andere job

Je mag tijdens de duur van je opleiding geen nieuwe winstgevende activiteit als zelfstandige, werknemer of in het kader van uitzendarbeid uitoefenen.

Vakantie

Opleidingsproject verpleegkunde (voltijds traject):

Je hebt recht op je jaarlijks toegekende vakantie (wettelijk en bijkomend verlof) volgens je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (of statutaire aanstelling). Deze vakantie moet je opnemen in de maanden juli, augustus en/of september (voor het begin van het schooljaar). Tijdens de schoolvakanties buiten de zomermaanden (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) moet je geen vakantie nemen omdat ze binnen het project vallen. Je moet je vakantiedagen in de zomervakantie aanvragen bij je werkgever binnen de termijn voorgeschreven in het arbeidsreglement.

Als je herexamens moet afleggen, geniet je voorrang om je dagen jaarlijkse vakantie op te nemen tijdens de maand augustus.

Gedurende de dagen die niet gedekt worden door de jaarlijkse vakantie moet je werken bij je huidige werkgever.

Als je aanvaard wordt voor het project ‘Instroom A’ moet je je vakantiedagen van het jaar waarin je de toelating krijgt, opnemen voor de start van de opleiding. Als dit niet mogelijk is heb je het recht om ze op te nemen tijdens de maanden juli, augustus en/of september volgend op het jaar waarin je de opleiding hebt aangevat.

Opleidingsproject zorgkunde (deeltijds traject)

Je hebt recht op je jaarlijks toegekende vakantie (wettelijk en bijkomend verlof) volgens je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (of statutaire aanstelling). Deze vakantie kan je gedurende het schooljaar opnemen op de dagen dat je moet werken en in de maanden juli en augustus. Je volgt voor het aanvragen van je jaarlijkse vakantiedagen het arbeidsreglement van je werkgever.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je gaat akkoord met het studieprogramma en het huisreglement van de school waar je de opleiding volgt. Je werktijden zijn de uren van de lessen op school en de uren van de stage.

Je levert volgende attesten af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsbewijs van de school binnen de 15 dagen na aanvang van het schooljaar
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat de studerende werknemer de lessen regelmatig bijwoont) binnen de 15 dagen na het einde van ieder kwartaal
 • het attest van slagen of niet-slagen binnen de 15 dagen na het einde van elke module of na het einde van het schooljaar
 • in geval van tweede zittijd (bachelor): een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd lever je opnieuw een attest van slagen of niet-slagen

Attesten gewettigde afwezigheid: als je gewettigd afwezig bent wegens ziekte, omstandigheidsverlof enzovoort, dan moet je hiervan een attest bezorgen aan de school én je werkgever. Voor jezelf bewaar je best een kopie. Het arbeidsreglement blijft van toepassing gedurende de periode van je opleiding, ook voor afwezigheden (medische attesten, controles, termijn van indienen attesten…).

Als je je attesten niet aan je werkgever bezorgt, kan die je loon schorsen.

Wat als je niet geslaagd bent?

In principe mag je een module (HBO5) of een volledig/gedeeltelijk schooljaar (zorgkundige/bachelor) niet opnieuw doen. Je mag de voorziene duur van je studies niet verlengen. Ben je niet geslaagd, dan moet je onmiddellijk je werkgever contacteren en je werk hervatten.

Als je je studies toch moet verlengen, kan je in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerd schrijven richten aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector. Dit Beheerscomité zal dan beslissen of je al dan niet mag herbeginnen en/of de voorziene studieduur verlengen. Enkel omstandigheden buiten jouw wil om kunnen ingeroepen worden. Het Beheerscomité zal de gemotiveerde beslissing aan jou en je werkgever betekenen.

Ben je niet geslaagd of heb je je studies stopgezet, dan kan je je niet meer opnieuw inschrijven voor dit project. Je kunt wel nog opgenomen worden in het project voor de volgende schooljaren of modules als je je niet-geslaagde schooljaar of module opnieuw doet op eigen initiatief en hiervoor slaagt. Die kans krijg je maar één keer. Je moet je jaar dan hernemen aansluitend op het jaar waarin je niet slaagde.

Wat als je je diploma behaald hebt?

Je huidige werkgever zal je in principe uitbetalen in het barema dat overeenkomt met je diploma, op voorwaarde dat er een betrekking openstaat. Het barema moet minstens overeenstemmen met de anciënniteit die je zou gehad hebben als je niet in opleiding was geweest. Hij mag daarbij geen afbreuk doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Je hebt je er toe verbonden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige of zorgkundige (voltijds of deeltijds) binnen de zorgsector.

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene inlichtingen

Dirk Peynsaert – tel. 02/509.31.75
maribel@rsz.fgov.be

Hulp nodig tijdens je studies of vragen over je opleidingstraject?

Tijdens je opleiding kan je een beroep doen op een pedagogisch begeleider. Die begeleider staat in voor:

 • het opvolgen van en steun bieden aan de studenten
 • het zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden die de studenten tijdens hun opleiding ondervinden
 • het als tussenpersoon fungeren tussen de student, de school en het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel


Begeleider regio Oost- en West-Vlaanderen

Christelle Rodrigus
Tel. 02/509.32.08
Gsm: 0474/74.65.81
E-mail: christelle.rodrigus@rsz.fgov.be

Begeleider regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel

Jolien Vanschoenwinkel
Tel. 02/509.39.71
Gsm: 0471/44.65.45
E-mail: jolien.vanschoenwinkel@rsz.fgov.be

De begeleider komt op de scholen langs om de studenten op te volgen. Je kunt ook altijd een individueel gesprek aanvragen. Elke situatie wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

 


Instellingen