Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Bedrijfsherstructurering en collectief ontslag

Kondigt je werkgever een collectief ontslag aan, en is die daardoor in herstructurering? Dan moet die werkgever een tewerkstellingscel oprichten en extra begeleiding voorzien voor je zoektocht naar nieuw werk. Er wordt outplacementbegeleiding aangeboden aan iedereen die zich in die tewerkstellingscel inschrijft.

Behoud van tewerkstelling en beschermingsmaatregelen

Over het algemeen herstructureren of ontslaan ondernemingen pas nadat alle andere middelen, zoals het inroepen van tijdelijke werkloosheid of het opzeggen van uitzendkrachten, uitgeput zijn. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen gebruik maken van een aantal maatregelen die hen helpen om een herstructurering of een faillissement te voorkomen.

Wat ook de redenen mogen zijn die leiden tot een herstructurering van de onderneming waar je werkt, de ondernemer moet zich houden aan een aantal nationale en internationale regels. Als werknemer geniet je dus een aantal beschermingsmaatregelen.

Overname

Een ondernemingshoofd kan besluiten om zijn onderneming of een deel daarvan (een afdeling, een dienst) over te dragen aan een potentiële overnemer. Hij kan ook een andere onderneming geheel of gedeeltelijk verwerven. Zo’n fusie, splitsing of opslorping kan een overgang van onderneming betekenen wanneer ze gepaard gaat met een overname van personeel.

Collectief ontslag

Het ondernemingshoofd kan zich verplicht voelen een groot aantal werknemers te ontslaan. Afhankelijk van het aantal ontslagen dat in het vooruitzicht gesteld wordt, kan dit neerkomen op een collectief ontslag. Wanneer de werkgever wil overgaan tot een collectief ontslag, moet hij een aantal specifieke regelgevingen naleven.

Sluiting en faillissement

Nog erger is wanneer een ondernemingshoofd zich verplicht ziet om zijn activiteit stop te zetten en dus over te gaan tot een sluiting van zijn onderneming. Deze sluiting van onderneming kan het gevolg zijn van een vrijwillige beslissing van de werkgever (de vrijwillige vereffening) of kan ‘gedwongen’ zijn (het faillissement).

In zulke gevallen moet de werknemer een aantal verplichtingen en formaliteiten vervullen die voorzien zijn door de wettelijke en reglementaire bepalingen bij sluiting van een onderneming. Wanneer de werkgever zijn financiële verplichtingen tegenover de getroffen werknemers niet nakomt, voorziet deze regelgeving ook in de tussenkomst van een waarborgfonds. De tussenkomst van dit Fonds voor sluiting van ondernemingen is gebonden aan bepaalde voorwaarden en blijft binnen bepaalde grenzen.

Begeleidingsmaatregelen

De werknemers die ontslagen worden bij een herstructurering worden begeleid bij hun zoektocht naar werk. Zij worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan herplaatsingsinitiatieven (outplacement, tewerkstellingscel…) om zo een nieuwe startkans te krijgen.

Deze begeleidingsmaatregelen bevatten zowel federale als regionale en gemeenschappelijke aspecten.


Als je werkgever een collectief ontslag heeft aangekondigd, kan men hem als een werkgever in herstructurering beschouwen. Hij zal mogelijk een tewerkstellingscel oprichten waarbij je je, al dan niet verplicht, inschrijft met het oog op het vinden van een nieuwe job.

Leidt de herstructurering tot je ontslag, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een inschakelingsvergoeding (of een hogere werkloosheidsuitkering), en een verminderingskaart waarmee je RSZ-voordelen geniet bij je volgende werkgever.