Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Ontslag

Wanneer je ontslagen wordt, garandeert de Belgische sociale zekerheid je een minimuminkomen met een aantal uitkeringen.

Oudere werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen). Je vroegere werkgever betaalt je dan een toeslag bovenop je werkloosheidsuitkering om het verschil met je vroegere loon op te vangen.

Sluit je onderneming definitief? Dan heb je recht op een sluitingsvergoeding. Het Fonds Sluiting van Ondernemingen staat garant voor deze en andere vergoedingen waarop ontslagen werknemers recht hebben.

Over de bescherming die je krijgt bij collectief ontslag lees je meer onder Bedrijfsherstructurering en collectief ontslag.

Je vindt uitgebreide informatie over het schorsen of beëindigen van je arbeidsovereenkomst als werknemer op de pagina Einde van de arbeidsovereenkomst op de website van de FOD WASO. Ambtenaren vinden de nodige informatie op de pagina Einde van de arbeidsrelatie op de website van de FOD BOSA.

Je onderneming sluit, de hoofdactiviteit wordt definitief stopgezet. Het aantal werknemers daalde tot minder dan 75% van het aantal werknemers dat er gemiddeld werkte tijdens de 4 trimesters voorafgaand aan de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit.

Werkten in jouw onderneming ten minste 20 werknemers? Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van de Onderneming ontslagen werknemers (FSO) betaalt je dan een vergoeding na je ontslag.

Werknemers van ondernemingen waar gemiddeld tussen 5 en 19 personen waren tewerkgesteld, hebben enkel recht op een sluitingsvergoeding als hun ex-werkgever failliet werd verklaard, en de officiële sluitingsdatum na de datum van de faillietverklaring viel.

Om recht te hebben op de sluitingsvergoeding moet je ook aan enkele individuele voorwaarden voldoen, zoals een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een anciënniteit van minstens 1 jaar in de onderneming.

De sluitingsvergoeding wordt bepaald in functie van je anciënniteit in de onderneming en is begrensd.

Het FSO betaalt ook contractuele vergoedingen en bedrijfstoeslagen. Onder contractuele vergoedingen verstaan we: achterstallig loonhet vakantiegeldde eindejaarspremie, en de verbrekingsvergoeding.

Je moet voldoen aan specifieke voorwaarden om recht te hebben op deze vergoedingen.


Je onderneming sluit, de hoofdactiviteit wordt definitief stopgezet. Het aantal werknemers daalde tot minder dan 75% van het aantal werknemers dat er gemiddeld werkte tijdens de 4 trimesters voorafgaand aan de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit.

Ontslagen werknemers uit de social-profitsector of de sector van de vrije beroepen hebben geen recht op een sluitings- of overbruggingsvergoeding. Onder bepaalde voorwaarden, ontvangen zij van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting Ontslagen werknemers (FSO) wel een contractuele vergoeding of een bedrijfstoeslag.

Onder contractuele vergoedingen verstaan we achterstallig loon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, en de verbrekingsvergoeding.

De bedragen van de vergoedingen zijn begrensd.

 


Instellingen

Interessante links

Voor wie?

Je hebt toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wanneer je werkgever je ontslaat.

De bedrijfstoeslag wordt toegekend op basis van een CAO. Deze omschrijft de voorziene leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, en de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen (meer bepaald 624 arbeidsdagen in loondienst in de voorbije 42 maanden).

Als je af en toe werkt tijdens je periode van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), verlies je een uitkering voor elke activiteitsdag. Je kan –in beperkte mate– een nevenactiviteit uitoefenen en de inkomsten daarvan cumuleren met je SWT. Het is eveneens toegelaten om vrijwilligerswerk te verrichten.

Werk je als zelfstandige, dan heb je geen recht op uitkeringen. Vind je voltijds of deeltijds werk, dan kan je je nieuwe inkomen cumuleren met de aanvullende vergoeding. Na het einde van je tewerkstelling heb je opnieuw recht op uitkeringen, ongeacht de duur van de onderbreking.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Je werkloosheidsuitkering bedraagt 60% van je laatste (begrensde) brutoloon. Het wettelijke minimumbedrag van de bedrijfstoeslag komt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.


Je onderneming sluit de deuren. Je wordt ontslagen. Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) betaalt je de vergoedingen waar je recht op hebt.

Het FSO komt tussen bij faillissement, overname na faillissement, conventionele overdracht, vereffening, en stopzetting. 

Het FSO betaalt verschillende soorten vergoedingen als de werkgever zijn financiële verplichtingen tegenover de werknemers niet nakomt sluitingsvergoedingen, contractuele vergoedingen, overbruggingsvergoedingen (bij overname na faillisse ment),bedrijfstoeslag.

De bedragen van de vergoedingen zijn begrensd.

In de praktijk betaalt het FSO de aan de werknemers verschuldigde bedragen. Het vordert deze daarna terug bij de curator(en) en vereffenaars.