Problemen met je werkgever

De relatie werkgever-werknemer houdt specifieke verplichtingen voor beide partijen in. Een deel van de problemen met een werkgever zijn te wijten aan onduidelijkheden over je precieze relatie met de werkgever. Meer bepaald gaat het om de vraag of je werknemer bent of een zelfstandige. Een werknemer levert de werkgever arbeidsprestaties in ruil voor een loon en staat onder het gezag van diezelfde werkgever. Deze gezagsrelatie legt de werkgever extra sociale verplichtingen op die hij niet heeft als hij je als zelfstandige inschakelt.

Verschillende beroepen bevinden zich in een grijze zone tussen de 2 statuten waardoor problemen kunnen ontstaan. Het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht omschrijven echter duidelijk welke functies het werknemersstatuut hebben. De personen in kwestie moeten dan zelf bewijzen dat ze zelfstandige zijn om als dusdanig erkend te worden.

Een van de bijkomende verplichtingen van een werkgever tegenover een werknemer is dat hij bepaalde sociale documenten aanmaakt en bewaart. Deze documenten bieden meer informatie over de omstandigheden van de tewerkstelling en de naleving van de wettelijke verplichtingen door de werkgever. Als werknemer heb je recht op een afschrift van sommige documenten. Wanneer de werkgever ze niet wil opmaken, dien je een aangifte of klacht in bij de bevoegde inspectiedienst.