Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Arbeidsongeschiktheid

Ben je werknemer, en ben je door ziekte of een ongeval niet in staat om je werk uit te voeren? Meld dat meteen aan je werkgever. In een eerste periode blijft die je loon uitbetalen dat is het gewaarborgd loon. Duurt je arbeidsongeschiktheid langer, dan krijg je een vervangingsinkomen via je ziekenfonds.

Als werknemer moet je je werkgever een doktersattest bezorgen als je niet kunt werken. Je moet ook akkoord gaan met een onderzoek door een controlearts, als dat van je gevraagd wordt.

Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 28 dagen, moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen. Dat doe je met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat ingevuld is door de dokter die je behandelt.

Als zelfstandige heb je geen gewaarborgd loon, maar je kunt wel:

Ben je ambtenaar? De specifieke procedures die je moet volgen, vind je onder Ziekte en ongeval op de BOSA-website.

Gewaarborgd loon

Als een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, andere dan beroepsziekte of arbeidsongeval, heeft hij voor een bepaalde periode recht op het behoud van loon ten laste van zijn werkgever. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte gelden specifieke regels.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit gewaarborgd loon verschillen naargelang de werknemer een arbeider dan wel een bediende is:  

  • Bediende aangeworven voor een onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd van ten minste 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van ten minste 3 maanden vereist, kunnen  aanspraak maken op gewaarborgd loon
  • Bediende aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist, dienen één maand ononderbroken in dienst van de onderneming te zijn om aanspraak te maken op gewaarborgd loon
  • Arbeiders moeten één maand ononderbroken in dienst van de onderneming te zijn om aanspraak te maken op gewaarborgd loon

 

Periode

Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Een bediende die is aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist, behoudt slechts recht op loon onder dezelfde voorwaarden als arbeiders.

Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen; daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald. Tijdens deze laatste periode wordt het gewaarborgd loon aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds. .

Door de afschaffing van de carenzdag, hebben arbeiders vanaf 1 januari 2014 net zoals bedienden recht op hun gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Wat moet ik doen?

Een werknemer die om gezondheidsredenen niet meer in staat is om te werken, moet:

  • zijn werkgever onmiddellijk van zijn toestand op de hoogte brengen.
  • zijn werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen
  • zich indien nodig onderwerpen aan het onderzoek van een controlearts.
  • bij langere afwezigheid het ziekenfonds verwittigen via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Termijn voor arbeiders is 14 dagen. Voor bedienden bedraagt de termijn 28 dagen.

 

Bedrag

Het gewaarborgd loon is hetzelfde als het normale loon.

Daarna, tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar), na de periode van gewaarborgd loon, krijgt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds. De uitkering bedraagt de uitkering 60% van het begrensde brutoloon.

Vanaf het tweede jaar ongeschiktheid begint de periode van invaliditeit. De werknemer blijft uitkeringen ontvangen van het ziekenfonds:

  • 65% van het begrensde brutoloon voor een werknemer die ten minste één persoon ten laste heeft
  • 55% voor een alleenstaande werknemer
  • 40% voor een samenwonende werknemer.

 

 


Instellingen

Hoe verloopt de aangifte en erkenning van arbeidsongeschiktheid?

Ben je arbeidsongeschikt? Geef je arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij je ziekenfonds.

Vul het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in. Doe dat samen met de arts die je behandelt. Vraag indien nodig een exemplaar van het formulier aan je ziekenfonds.

Bezorg dat formulier aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Als de adviserend geneesheer van je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid erkent, dan kan je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen.


Instellingen

Mag ik als werknemer tijdens mijn ziekte/arbeidsongeschiktheid werken?

Je bent een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze en je wilt tijdens je periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan je gezondheid is aangepast? Dat is mogelijk in bepaalde gevallen. Je moet wel de toestemming hebben van de adviserend arts van je ziekenfonds.

Houd er rekening mee dat je uitkering kan verlagen. Maak een schatting van de impact van werken op je gezinsinkomen met de onlinedienst Jobcalc.

Meer informatie op de pagina Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast op de website van het RIZIV.


Onlinediensten

Instellingen

Mag ik als zelfstandige werken tijdens mijn ziekte/arbeidsongeschiktheid?

Je bent zelfstandige en je wilt tijdens je periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan je gezondheid is aangepast? Dat is mogelijk in bepaalde gevallen. Je moet wel de toestemming hebben van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Houd er rekening mee dat je basisuitkering vermindert. Maak een schatting van de impact van werken op je gezinsinkomen met de onlinedienst Jobcalc.

Meer informatie vind je op de pagina Toegelaten werk voor een zelfstandige tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op de website van het RIZIV.


Onlinediensten

Instellingen

Onlinediensten