Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het werknemerskengetal

Het werknemerskengetal identificeert het type werknemer en bepaalt – samen met de werkgeverscategorie – de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. Er zijn verschillende werknemerskengetallen voor contractuele bedienden, contractuele arbeiders, gesubsidieerde contractuelen, vastbenoemden, vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers. 

De volledige lijst van de werknemerskengetallen van de DmfAPPL vindt u in de hierna volgende tabel. Er is geen werknemerskengetal voor de stagiairs met een individuele beroepsopleiding in de onderneming en voor de vrijwilligers. De eerste groep moet wel een Dimona-aangifte verrichten, maar niet vermeld worden op de DmfAPPL. Voor de vrijwilligers moet u geen Dimona-aangifte en evenmin een DmfAPPL verrichten.


Gewone bijdragen

Omschrijving codes voor provinciale en plaatselijke besturen

Werknemerskengetal voor provinciale en plaatselijke besturen

Contractuele handarbeiders

101

Contractuele handarbeiders ter vervanging van een arbeider die heeft gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

102

Contractuele handarbeiders – mindervaliden in een beschutte werkplaats

104

Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling contractanten - handarbeiders

109

Handarbeiders-geco's

114

Handarbeiders, aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8-7-1976 betreffende de OCMW's

121

Handarbeiders – jongeren tot vierde kwartaal van jaar dat ze 18 worden - art. 5bis van het KB van 28-11-1969

131

Handarbeiders - leerlingen tot het 4e kwartaal van kalenderjaar dat ze 18 jaar worden - art. 4 van het KB van 28-11-1969

133

Contractuele hoofdarbeiders

201

Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een arbeider die heeft gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

202

Contractuele hoofdarbeiders – mindervaliden in een beschutte werkplaats

204

Stagiairs met het oog op een vaste benoeming – socialezekerheidsregeling contractanten – hoofdarbeiders

209

Hoofdarbeiders-geco's

214

Hoofdarbeiders, aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8-7-1976 betreffende de OCMW's

221

Hoofdarbeiders - jongeren tot en met 4e kwartaal van jaar dat ze 18 worden - art. 5bis van het KB van 28-11-1969

231

Hoofdarbeiders – leerlingen tot het 4e kwartaal van kalenderjaar dat ze 18 jaar worden - art. 4 van het KB van 28-11-1969

233

Contractuele geneesheren in opleiding - art. 15bis van het KB van 28-11-1969

251

Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27-6-1969

252

Vastbenoemden (inclusief de geneesheren onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en recht op een overheidspensioen)

601

Vastbenoemden – mindervaliden in een beschutte werkplaats

604

Stagiairs met het oog op een vaste benoeming – vakantieregeling privésector

608

Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling openbare sector

609

Vastbenoemde geneesheren onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en geen recht op een overheidspensioen

642

Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27-6-1969 en recht op een overheidspensioen

651

Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27-6-1969 en geen recht op een overheidspensioen

652

Monitoren en socio-culturele animatoren vrijgesteld op grond van art. 17 van het KB van 28-11-1969

702

Bedienaars eredienst of afgevaardigde Vrijzinnige Raad - art. 13 van het KB v an 28-11-1969

711

Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 19, § 4 van de nieuwe geme entewet

721

Beschermde lokale mandatarissen

722

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige abulanciers – handarbeiders

731

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers – hoofdarbeiders

732

Kunstenaars

741

Onthaalouders

761

Bijzondere bijdrage voor studenten

Omschrijving codes in de DmfAPPL

Werknemerskengetal in de DmfAPPL

Studenten tewerkgesteld met overeenkomst voor studenten - solidariteitsbijdrage

701

Bijzondere bijdrage voor werklozen met bedrijfstoeslag

Omschrijving codes in de DmfAPPL

Werknemerskengetal in de DmfAPPL

Werklozen met bedrijfstoeslag

771

Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire w erknemers

Omschrijving codes in de DmfAPPL

Werknemerskengetal in de DmfAPPL

Bijdrage voor ontslagen statutair personeel – Stelsel van de ZIV-uitkering

671

Bijdrage voor ontslagen statutair personeel – Werkloosheidsstelsel

672