Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inning kapitaalsopbouw aanvullend pensioen contractuelen van de openbare sector en bijdrage 8,86% (DmfAPPL)

Sommige openbare besturen organiseren voor hun contractuelen in het kader van de tweede pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling. Hiertoe sluiten zij een overeenkomst met een verzekeringinstelling of richten zij een organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) op waaraan de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen betaald worden.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever voor extra-legale pensioenen is verschuldigd op de bijdrage voor het aanvullend pensioen van de contractuelen van de openbare sector.

De RSZ kan voor één of meerdere openbare besturen de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen en de bijzondere bijdrage 8,86 % innen. De RSZ berekent de bijdrage van 8,86% automatisch op de pensioenbijdragen en int de twee bijdragen samen. Zij stort vervolgens de pensioenbijdragen door aan de verzekeringsinstelling of het OFP.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ de bijdrage voor de groepsverzekering ‘tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen’ die ingericht wordt door ‘BI-Ethias’. Meer informatie over de aansluitingsprocedure en de voorwaarden van de groepsverzekering ‘BI-Ethias’ vindt men op de website van de FPD.


Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - inning aanvullend pensioen contractuelen lokale sector

De bijdrage voor de ‘tweede pensioenpijler contractuele werknemers BI-Ethias’ wordt geïnd voor de werkgevers, aangegeven met de werkgeverscategorieën 951, 952, 981 en 982, en de werknemers, aangegeven met: 
•    de werknemerskengetallen 101 en 201 (contractuele werknemers);
•    de werknemerskengetallen 102 en 202 (vervangers van een werknemer die gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek);
•    de werknemerskengetallen 104 en 204 (mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats);
•    de werknemerskengetallen 114 en 214 (gesubsidieerde contractuelen).

Een aantal personeelsleden behoren niet tot het toepassingsgebied van de groepsverzekering BI-Ethias en worden in de DmfAPPL automatisch uitgesloten van de inning van de bijdrage in het kader van de tweede pensioenpijler. Het betreft:
•    de werknemerskengetallen 121 en 221 (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de ocmw-wet);
•    de werknemerskengetallen 131 en 231 (deeltijds leerplichtigen);
•    de werknemerskengetallen 133 en 233 (leerlingen tot 31 december van het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken);
•    het werknemerskengetal 251 (geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist);
•    het werknemerskengetal 252 (contractuele geneesheren vrijgesteld)
•    de werknemerskengetallen 731 en 732 (vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers);
•    de waarde SP (beroepsbrandweerlieden) in de zone ‘statuut’;
•    de waarde P of PC (politiepersoneel) in de zone ‘statuut’.

Een beperkt aantal personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de groepsverzekering BI-Ethias, maar wordt niet automatisch uitgesloten van de pensioenbijdrage voor de tweede pensioenpijler. Zij worden aangeduid in de zone 'vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling van de contractuelen'.

De bijdrage voor het aanvullend pensioen wordt in de DmfAPPL automatisch berekend en geïnd op basis van de pensioenbijdrage van de aangesloten werkgever en de toepasselijke looncodes.   

De inhaaltoelage dient rechtstreeks betaald te worden aan BI-Ethias, maar moet in de DmfAPPL aangegeven worden met de looncode 793 in functie van de berekening en inning van de bijzondere bijdrage van 8,86% door de RSZ.

De bonusbijdrage voor de contractanten tewerkgesteld in de Vlaamse welzijnssectoren en waarvoor de werkgever in het kader van het 'Vlaams intersectoraal Akkoord 2011-2015' middelen ontvangt van de GSD-V, wordt aangegeven en geïnd op basis van het werknemerskengetal bijdrage 844. De bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd aan de RSZ en wordt automatisch berekend en geïnd.

De verzekeringsmaatschappij BI-Ethias staat in voor alle technische en inhoudelijke aspecten inzake de groepsverzekering. Eventuele vragen kunnen gesteld worden op het e-mail adres: