Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Betrokken werkgevers

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is bevoegd voor: 

1) de provinciale en plaatselijke besturen (DmfAPPL), maar enkel voor het personeel aangegeven met één van de volgende NACE-codes:

NACE-codes

Descriptie

55202

vakantieparken

79901

toeristische informatiediensten

84115

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (o.c.m.w.)

85207

alfabetiseringsprogramma’s ten behoeve van volwassenen

85520

cultureel onderwijs

85591

onderwijs voor sociale promotie

85592

Beroepsopleiding

85601

activiteiten van centra voor leerlingenbegeleiding (c.l.b.)

86101

algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen

86102

geriatrische ziekenhuizen

86103

gespecialiseerde ziekenhuizen

86104

psychiatrische ziekenhuizen

86109

overige hospitalisatiediensten

86210

Huisartspraktijken

86220

praktijken van specialisten

86230

Tandartspraktijken

86902

activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken

86903

Ziekenvervoer

86904

activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86905

ambulante revalidatieactiviteiten

86906

verpleegkundige activiteiten

86907

activiteiten van vroedvrouwen

86909

overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

87101

rust- en verzorgingstehuizen (r.v.t.)

87109

overige verpleeginstellingen met huisvesting

87201

instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap

87202

instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap

87203

instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen

87204

instellingen met huisvesting met drugs- en alkoholverslaafden

87205

activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen

87209

andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alkoholverslaafden

87301

rusthuizen voor ouderen (r.o.b.)

87302

serviceflats voor ouderen

87303

instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap

87304

instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap

87309

instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.

87901

integrale jeugdhulp met huisvesting

87902

algemeen welzijnswerk met huisvesting

87909

overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.

88101

activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging

88102

activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen

88103

activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88104

activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88109

overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

88911

kinderdagverblijven en crèches

88912

kinderopvang voor onthaalmoeders

88919

overige kinderopvang

88991

activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88992

activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88993

ambulante hulpverlening aan drugs- en alkoholverslaafden

88994

integrale jeugdhulp zonder huisvesting

88995

beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

88996

algemeen welzijnswerk zonder huisvesting

88999

andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

90012

beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90021

promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90029

overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90031

scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

90032

ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90041

exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042

exploitatie van culturele centra en multifunctionele zaken ten behoeve van culturele activiteiten

91011

bibliotheken, mediatheken en ludotheken

91012

openbare archieven

91020

Musea

91030

exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91041

botanische tuinen en dierentuinen

91042

beheer en instandhouding van natuurgebieden

93110

exploitatie van sportaccomodaties

93191

activiteiten van sportbonden en –federaties

93199

overige sportactiviteiten, n.e.g.

94991

verenigingen op het vlak van jeugdwerk

94992

verenigingen en bewegingen voor volwassenen

94993

verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering

94999

overige verenigingen, n.e.g.

2) de volgende openbare diensten en instellingen (DmfA):  

 • de Universiteit Gent, maar enkel voor het personeel tewerkgesteld bij het Universitair Ziekenhuis Gent;
 • het C.H.U. Sart-Tilman te Luik;
 • het Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies te Bergen;
 • het Openbaar psychiatrisch centrum te Rekem;
 • het Hôpital psychiatrique Les Marronniers te Doornik;
 • het Openbaar psychiatrisch ziekenhuis te Geel;
 • de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;
 • het War Heritage Institute; 
 • Kind en Gezin;
 • l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
 • Sport Vlaanderen.

Behoren ook tot de bevoegdheid van het Fonds: de Gemeenschappen, maar enkel voor het personeel van de diensten jeugdbescherming, kinderopvang en sport en cultuur.