Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Vanaf het 1ste kwartaal 2011 wordt de DmfAPPL met drie nieuwe gegevensblokken uitgebreid. Het gaat om het blok « Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector », met daaronder het blok « Baremieke wedde » en daaronder het blok « Weddebijslag ».

Deze blokken zullen een reeks gegevens bevatten die nodig zijn om de rechten te bepalen en de bedragen te berekenen van de pensioenen in de stelsels van de overheidssector, meer bepaald de gegevens in verband met de tantièmes (noemers van de loopbaanbreuken) en de gegevens met betrekking tot de wedden die als basis dienen voor de berekening van het pensioen.

De nieuwe gegevens, die toegevoegd zijn aan die welke reeds in de DmfAPPL aanwezig waren, zullen de loopbaangegevensbank voor de overheidssector aanvullen en de elementen van het elektronisch pensioendossier van de overheidssector verschaffen.

De nieuwe blokken zijn enkel verplicht voor de werkgevers die deel uitmaken van het toepassingsgebied van Capelo, namelijk de werkgevers die personeel tewerkstellen dat een recht op het rustpensioen in een pensioenstelsel van de overheidssectorkan openen, of die het beheer van hun pensioendossiers geheel of gedeeltelijk aan de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) toevertrouwd hebben.

Onder « personeel dat een recht op het rustpensioen in één van de pensioenstelsels van de overheidssector kan openen » verstaat men het personeel met een vaste benoeming of een benoeming die hieraan gelijkgesteld is EN het contractueel personeel dat een dergelijke benoeming tijdens zijn loopbaan kan verkrijgen.Voor de werkgevers uit het toepassingsgebied van Capelo zijn de blokken « Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector » en « Baremieke wedde » verplicht. Het blok « Weddebijslag » blijft optioneel.