Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Begin- en einddata van de lijn van de baremieke wedde

Hier dient u op dezelfde manier te werk te gaan als bij het aanvullen van de begin- en einddata van de tewerkstellingslijn en van de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector.

Het gaat hier om de begindatum van de periode waarop de gegevens die in dit opzicht meegedeeld worden, betrekking hebben, behalve voor de aangifte voor het eerste kwartaal 2011.

Aangezien deze gegevens voor de allereerste keer in de DmfAPPL van het 1ste kwartaal 2011 officieel aangegeven werden, mag de eerste begindatum van de lijn van de baremieke wedde in geen geval voor 1-1-2011 vallen. Hetzelfde geldt voor de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector. Indien in de loop van het kwartaal de gegevens met betrekking tot de baremieke wedde niet gewijzigd werden, stemt de begindatum van deze laatste dus overeen met een datum die aan de aanvang van het lopende kwartaal voorafgaat. Als er geen nieuwe gegevens met betrekking tot de baremieke wedde sinds 1-1-2011 geweest zijn, blijft de begindatum van de lijn 1-1-2011.

Zodra één van de gegevens van de baremieke wedde gewijzigd wordt, moet u echter een nieuwe lijn aanmaken, wat een nieuwe begindatum impliceert, en de vorige lijn met een einddatum afsluiten.

Deze begin- en einddata mogen dus niet verward worden met de begin- en eind-data van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector, noch met die van de tewerkstellingslijn, noch met de begin- en einddata van het lopende kwartaal.

Voor elke lijn van de baremieke wedde, bent u bij elk kwartaal verplicht de begindatum uitdrukkelijk te vermelden.

De begindatum is dus een onontbeerlijk gegeven. De einddatum daarentegen, is in bepaalde omstandigheden verplicht; hij moet namelijk slechts worden ingevuld in onderstaande gevallen waarin de lijn afgesloten moet worden.

1. Belangrijke opmerkingen in verband met de einddatum

De einddatum van de lijn van de baremieke wedde mag in geen geval later vallen dan de einddatum van de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector waarvan zij afhangt (noch later vallen dan de einddatum van het kalenderkwartaal waarop de aangifte betrekking heeft, uiteraard).

De afsluiting van een lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector leidt niet tot noodzakelijk tot de afsluiting van de lijn van de wedde die ervan afhangt. Concreet gezien, hoeft u enkel een lijn van de baremieke wedde af te sluiten in één van de twee volgende gevallen:

  • ofwel verandert de situatie van de baremieke wedde. Deze verandering kan voortvloeien uit een wijziging van één of meerdere gegevens van de lijn van de baremieke wedde (meest voorkomende geval). Zij kan eveneens voortvloeien uit een wijziging in de samenstelling van de lijnen van de baremieke wedden zoals de overgang van een enkele baremieke wedde naar meerdere (simultane) baremieke wedden of andersom;
  • ofwel loopt de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector definitief ten einde (omdat de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever is verbroken).

In dit laatste geval moet u alle lijnen van de baremieke wedde afsluiten die, in voorkomend geval, tegelijkertijd geopend werden.

2. Voorbeelden

Om het voorgaande te verduidelijken, hernemen we de voorbeelden waarmee de situaties geïllustreerd werden waarin men een lijn van de gegevens van de te-werkstelling met betrekking tot de overheidssector moet afsluiten. Ter herinnering: deze voorbeelden komen uit een aangifte voor het tweede kwartaal 2011.

Uitleg bij deze voorbeelden:

  • TW betekent « tewerkstellingslijn »;
  • LGBOS betekent « lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector »;
  • LBW betekent « lijn van de baremieke wedde »;
  • BD betekent « begindatum »;
  • ED betekent « einddatum ».

Voorbeelden 1 tot 3 hieronder geven enkele weddesituaties weer (één enkele baremieke wedde per lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector), hetzij de meest gebruikelijke situaties.

Voorbeeld 1 :

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011. Op 16-5-2011 hebben ze een verandering ondergaan.
De baremieke wedde is ongewijzigd gebleven sinds het 1ste kwartaal 2011 en blijft ongewijzigd tot een datum die later valt dan het einde van het kwartaal.

Daar de baremieke wedde niet veranderd is sinds de eerste keer dat ze aangegeven werd, blijft de begindatum 1-1-2011.
De eerste lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector wordt beëindigd omdat er in de loop van het kwartaal een verandering optreedt. Aangezien deze verandering geen invloed heeft op de baremieke wedde en dat de werknemer tewerkgesteld blijft bij de werkgever (de arbeidsrelatie is niet verbroken), wordt de lijn van de baremieke wedde niet afgesloten en wordt ze als dusdanig hernomen onder de tweede lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector.

Voorbeeld 2 :

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011 en ze blijven ongewijzigd tot een datum die later valt dan het einde van het kwartaal.
De baremieke wedde is ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011. Op 16-5-2011 treedt er in dit verband een wijziging op. De nieuwe situatie loopt door tot na het lopende kwartaal.

De baremieke wedde verandert voor de eerste keer op 16-5-2011. U moet dus de lijn van deze gegevens afsluiten op 15-5 en een nieuwe lijn aanmaken die op 16-5 aanvangt.
Deze wijziging heeft geen enkele weerslag op de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector.

Voorbeeld 3 :

De tewerkstelling is ongewijzigd gebleven sinds 1-3-2010. De overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever wordt beëindigd op 31-5-2011.
De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011.
De baremieke wedde is ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011.

Daar de arbeidsrelatie tussen de werknemer en zijn werkgever op 31-5-2011 verbroken wordt, wordt de tewerkstelling definitief beëindigd op deze datum. De lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector die ervan afhangt en de baremieke wedde die afhangt is van deze gegevenslijn moeten dus op dezelfde datum afgesloten worden.

Voorbeelden 2bis, 2ter en 3bis hieronder zijn afgeleid van voorbeelden 2 en 3, voor louter theoretische meerdere weddesituaties: twee simultane baremieke wedden voor één lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector.
Ter herinnering: deze wijze van aangifte is slechts een facultatief alternatief voor de huidige praktijk die erin bestaat een tewerkstelling per functie aan te geven.

Voorbeeld 2bis :

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011 en ze blijven ongewijzigd tot een datum die later valt dan het einde van het kwartaal.

De enkele baremieke wedde is ongewijzigd gebleven vanaf 1-1-2011 tot 15-5-2011. Vanaf 16-5-2011 zijn er meerdere wedden (twee baremieke wedden tegelijkertijd). Deze situatie loopt door tot na het lopende kwartaal.

De overgang van één enkele baremieke wedde naar meerdere wedden vereist de afsluiting van de oorspronkelijke lijn en de aanmaak van twee nieuwe lijnen van de baremieke wedde.

Voorbeeld 2ter:

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011 en ze blijven ongewijzigd tot een datum die later valt dan het einde van het kwartaal.
De meerdere baremieke wedden zijn ongewijzigd gebleven vanaf 1-1-2011 tot 15-5-2011. Vanaf 16-5-2011 is er enkel nog één enkele baremieke wedde. Deze situatie loopt door tot na het lopende kwartaal.

Omgekeerde situatie in vergelijking met voorbeeld 2bis: de overgang van meerdere baremieke wedden naar één enkele baremieke wedde vereist de afsluiting van de oorspronkelijke lijnen van de baremieke wedde en de aanmaak van een nieuwe lijn van de enige wedde.

Voorbeeld 3bis :

De tewerkstelling is ongewijzigd gebleven sinds 1-3-2010. De overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever wordt beëindigd op 31-5-2011.
De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds 1-1-2011.
De baremieke wedde is ongewijzigd gebleven vanaf 1-1-2011 tot 30-4-2011. Op 1-5-2011 treedt er een wijziging op.

De enige baremieke wedde wordt afgesloten op 30-4 en opgevolgd door twee simultane baremieke wedden op 1-5.
Aangezien de arbeidsrelatie tussen de werknemer en zijn werkgever op 31-5-2011 beëindigd wordt, wordt de tewerkstelling definitief beëindigd op deze datum. De lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector en alle lijnen die ervan afhangen, moeten derhalve op dezelfde datum afgesloten worden.