Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Statutairen openbare sector

In overheidsdienst (FOD, leger, instelling van openbaar nut, gemeenschapsonderwijs, provinciale en plaatselijke besturen,...) zijn er in algemene zin twee soorten personeelsleden:

  • contractuelen, gebonden door een arbeidsovereenkomst;
  • statutairen, al dan niet in vast verband benoemd.

De contractuelen vallen onder toepassing van de socialezekerheidswet op basis van hun arbeidsovereenkomst. Op de statutairen is de wet uitdrukkelijk toepasselijk gemaakt. 

Voor de meeste personen die in overheidsdienst werken, is de toepassing van de socialezekerheidswet beperkt tot een aantal socialezekerheidsregelingen. De werkgever staat zelf in voor de dekking van een aantal sociale risico's. De statutairen zijn enkel onderworpen aan de sector ZIV geneeskundige verzorging. Tijdens een ziekteperiode of de bevallingsrust betaalt de werkgever het loon van de statutairen door volgens het stelsel van het ziektekrediet. Op de contractuelen is meestal de regeling arbeidsongevallen en beroepsziekten van de openbare sector van toepassing.

Een 'stagiair met het oog op een vaste benoeming' is een statutair personeelslid dat nog niet vast benoemd is. De vaste benoeming wordt normaal verleend na het doorlopen van de stageperiode en een gunstige evaluatie. Voor de sociale zekerheid wordt deze stagiair gelijkgesteld met een vastbenoemde.

Een stagiair met het oog op een vaste benoeming die tijdens zijn stage ontslagen wordt of na zijn stage niet vastbenoemd wordt, wordt voor de duur van de opzeggingstermijn onderworpen aan de regeling van de contractuelen.

Bij het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid geldt - behoudens bij afzetting na een tuchtmaatregel - voor de sociale zekerheid een specifieke maatregel regularisatie 'ontslag statutairen'.

Bijkomende informatie 1

Bijzondere informatie DmfAPPL - Statutairen openbare sector

In DmfAPPL worden de statutairen van de openbare sector aangegeven in het blok 90012 "werknemerslijn" met de specifieke werknemerskengetallen:

  • 601: vastbenoemden
  • 604: vastbenoemden - mindervaliden in een beschutte werkplaats
  • 608: stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling privésector
  • 609: stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling openbare sector
  • 642: vastbenoemde geneesheren - SZbijdragen - geen pensioenbijdragen
  • 651: vastbenoemde geneesheren - geen SZbijdragen - pensioenbijdragen
  • 652: vastbenoemde geneesheren - geen SZbijdragen  geen pensioenbijdragen.

De pensioenbijdragen voor de statutairen worden geïnd op basis van de werkgeverscategorieën 971, 972, 973, 974, 976 en 977.