Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Responsabiliseringsbijdrage onvrijwillig deeltijdse werklozen

De wet van 22 december 1989 (zoals aangepast door de programmawet van 25 december 2017) voorziet in een responsabiliseringsbijdrage wanneer een werkgever geen voorrang verleent aan een onvrijwillig deeltijdse werknemer wanneer minstens één bijkomend uur beschikbaar wordt in eenzelfde functie. De werkgever moet elke vrijgekomen vol- of deeltijdse betrekking aan de deeltijdse werknemer die daarom gevraagd heeft, meedelen.

Meer bijkomende informatie over de arbeidsrechtelijke verplichtingen, uitzonderingen, procedures en berekeningswijze volgt later. De responsabiliseringsbijdrage is voor het eerst verschuldigd in het 2de kwartaal 2020 en beslaat de periode 2de kwartaal 2019 tot en met 1ste kwartaal 2020.

 

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over  

  • varia (contact).


 

 

De werkgevers

Nieuwe werkgevers

Er is een nieuwe website gelanceerd voor nieuwe werkgevers www.ikwilaanwerven.be.

 

Mandatarissen

Verduidelijking -  FSS en dienstverleners en Mandaat

 

 

De personen

Kunstenaars

De applicatie Artist@Work voorzien in de wet van 21 december 2018 voor de aanvraag en aflevering van verschillende documenten verbonden aan het statuut van kunstenaar (kunstenaarskaart, visum kunstenaar en zelfstandigheidsverklaring) en voor het doorgeven van artistieke prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling, is nu beschikbaar (koninklijk besluit en ministerieel besluit van 2 mei 2019, BS van 6 mei 2019).

 

Werknemer, tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 (DmfAPPL)

Verduidelijking.

 

Vrijwilligers

Aanpassingen toepassing kostenvergoeding (wet van 1 maart 2019 - BS van 11 april 2019).

 

 

Het loonbegrip

De mobiliteitsvergoeding

Ook werknemers die op basis van hun functiecategorie in aanmerking komen voor een bedrijfswagen kunnen vanaf 1 maart 2019 een mobiliteitsvergoeding aanvragen. De overdraagbaarheid van de mobiliteitsvergoeding wordt terug geschrapt (wet van 17 maart 2019 - BS van 29 maart 2019).

 

Het mobiliteitsbudget

Bijzondere bijdrage saldo mobiliteitsbudget

Tewerkstelling inlichtingen - mobiliteitsbudget

Werknemers die beschikken over een bedrijfswagen of er voor in aanmerking komen op basis van hun functiecategorie, kunnen deze vanaf 1 maart 2019 inruilen tegen een mobiliteitsbudget (wet van 17 maart 2019 - BS van 29 maart 2019; koninklijke besluiten van 21 maart 2019 - BS van 29 maart 2019 en van 2 mei 2019 - BS van 9 mei 2019).

 

Startersloon

Tewerkstelling inlichtingen - Loopbaanmaatregel

Werkgevers die jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd loon toekennen met als compensatie van het nettoloonsverlies, een compenserende toeslag vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen en fiscale inhoudingen (wet van 26 maart 2018 - BS van 30 maart 2018; wet van 7 april 2019 - BS van 19 april 2019).

 

 

Grensoverschrijdende tewerstelling

Landen verbonden door een bilateraal akkoord

Naamsverandering. Macedonië wordt Noord-Macedonië.


 

De verplichtigen

Basisgegevens meedelen

Dimona voor gelegenheidswerknemers

Gelegenheidswerknemers in de begrafenissector moeten aangegeven worden met een Dimona 'EXT' (wet van 21 december 2018 - BS van 17 januari 2019).

 

Jongerenverplichting

De uitsluiting uit het systeem van startbaanovereenkomsten van jongeren tewerkgesteld in een hertewerkstellingsprogramma, wordt opgeheven; zij tellen wel mee als jongere voor het bepalen van het percentage (wet van 7 april 2019 - BS van 19 april 2019).


 

De socialezekerheidsbijdragen

Flexi-jobs

Verduidelijking met betrekking tot het flexi-vakantiegeld

 

 

De bijzondere bijdragen

Fondsen van bestaanszekerheid

Actualisering

 

Bijdrage GSD lokale overheden (DmfAPPL)

De werkgeversbijdrage voor de 'Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen' is voor het kalenderjaar 2019 gelijk aan 0,14% (wet van 13 april 2019 - BS van 30 april 2019).   

 

 

De verminderingen

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Verduidelijking

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Bijwerking - definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019.

 

Doelgroepvermindering Jonge werknemers

Doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden - algemene categorie

De RVA levert nog werkkaarten af tot 30 juni 2019 voor werknemers die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019.

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - SINE

Correctie

 

 

Het invullen van de DmfA

De werknemerslijn

Verduidelijking.

 

Bezoldigingscode 25

Verduidelijking - code 25 enkel voor de werknemers van het PC 318 (diensten gezins- en bejaardenhulp) tewerkgesteld in de Sociale Maribel.

 

De aangifte van meerprestaties en inhaalrust in het kader van een arbeidsduurvermindering

Verduidelijking.

 

 

Varia

Attesten

Verduidelijking

 

 

Gepubliceerde wetgeving

Mobiliteitsvergoeding

De cataloguswaarde van een ingeleverd bedrijfsvoertiuig wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de 'mobiliteitsindex' (koninklijk besluit van 7 april 2019 - BS van 16 april 2019).

 

Basisbijdrage FSO

Percentages met- en zonder industrieel of commercieel doel voor 2019 (koninklijke besluiten van 22 februari 2019 - BS van 6 maart 2019).

 

Bijzondere bijdrage FSO

Percentages 2019 (koninklijk besluit van 22 februari 2019 - BS van 6 maart 2019).

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovengrens van de lagelonencomponent S0 voor categorie 3 (met loonmatiging) van de structurele vermindering (koninklijk besluit van 22 februari 2019 - BS van 13 maart 2019).