Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Mindervalide werknemers en leerlingen

Mindervaliden worden op dezelfde wijze aangegeven als valide werknemers met dezelfde bijdragepercentages, behalve bij een tewerkstelling in erkende beschutte werkplaatsen. Op het loon voor de prestaties als mindervalide in een erkende beschutte werkplaats is geen loonmatiging verschuldigd. Een speciaal werknemerskengetal werd hiervoor gecreëerd.


Mindervaliden die werken in het kader van een leerovereenkomst, omscholingsovereenkomst of beroepsopleiding en niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, zijn, wat de onderwerping betreft:

  • vanaf 1 oktober 2017
    • als zij niet voldoen aan de voorwaarden van leerlingen - alternerend leren, niet meer onderworpen (en er mag voor hen geen aangifte meer gedaan worden).
  • vóór 1 oktober 2017 
    • steeds onderworpen door een verruiming van de socialezekerheidswet.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Mindervaliden

In DmfAPPL worden de mindervaliden aangegeven in het blok 90012 'werknemerslijn':

1° met specifieke werknemerskengetallen als ze tewerkgesteld worden in een beschutte werkplaats:

  • 104 voor de mindervalide handarbeiders of leerling handarbeiders vanaf het jaar waarin zij 19 jaar worden

  • 131 voor de jonge mindervalide handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden

  • 133 voor de jonge mindervalide leerling handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze18 jaar worden

  • 204 voor de hoofdarbeiders

2° met de gewone werknemerskengetallen als de mindervaliden tewerkgesteld worden door een andere werkgever.