Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Langdurig werkzoekenden - de sociale inschakelingseconomie

Dit hoofdstuk betreft de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen.

Betrokken werkgevers

Het betreft de werkgevers bedoeld in artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 ter uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen. Tot 31 december 2014 werd aan werkgevers die in aanmerking kwamen een attest afgeleverd door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Vanaf 1 januari 2015 worden deze attesten toegekend door het bevoegde Gewest.

Het gaat o.a. over volgende, als dusdang erkende, werkgevers:

 • beschutte en sociale werkplaatsen
 • inschakelbedrijven
 • sociale huisvesting en sociale verhuurkantoren
 • vennootschappen met een sociaal oogmerk
 • OCMW's
 • plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
 • plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid
 • werkgevers die nabijheidsdiensten organiseren
 • werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten

 

Betrokken werknemers

Het gaat om uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, gerechtigden op maatschappelijke integratie en rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp.

Volgende categorieën komen in aanmerking:

 • 1° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • volledig uitkeringsgerechtigd is geweest gedurende ten minste 312 dagen gerekend in een regime van 6 dagen gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 18 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft;
 • 2° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • volledig uitkeringsgerechtigd is geweest gedurende ten minste 624 dagen gerekend in een regime van 6 dagen gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 36 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft;
 • 3° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • volledig uitkeringsgerechtigd is geweest gedurende ten minste 156 dagen gerekend in een regime van 6 dagen gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft;
 • 4° hij die op de dag van indienstneming recht heeft op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • recht gehad heeft gedurende ten minste 156 dagen gerekend in een regime van 6 dagen op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft;
 • 5° hij die op de dag van indienstneming recht heeft op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • recht gehad heeft gedurende ten minste 312 dagen gerekend in een regime van 6 dagen op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 18 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft;
 • 6° hij die op de dag van indienstneming recht heeft op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • recht gehad heeft gedurende ten minste 156 dagen gerekend in een regime van 6 dagen op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp gezien over een periode overeenkomend met de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand en
  • geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs heeft.

De voorwaarde dat zij de hoedanigheid van volledig uitkeringsgerechtigd werkloze, gerechtigde op maatschappelijke integratie of rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp moeten hebben op het ogenblik van de indienstneming, geldt evenwel niet voor werknemers die verder worden tewerkgesteld na afloop van één van de volgende periodes:

 • de periode van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • de periode van tewerkstelling, bij een werkgever bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999, in de programma’s van wedertewerkstelling bedoeld in artikel 6, §1, IX, 2° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
 • de periode van tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma gedurende dewelke de werknemer een bepaalde uitkering genoot;
 • de periode van tewerkstelling in het kader van een erkende arbeidspost gedurende dewelke de werknemer een bepaalde uitkering genoot.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met periodes van uitkeringsgerechtigde werkloosheid, gerechtigde op maatschappelijke integratie of rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp.

De werknemers van de volgende categorieën komen niet in aanmerking voor de vermindering :

 • voor Vlaanderen: de werknemer die vóór 1 januari 2016 bij de werkgever tewerkgesteld was als gesubsidieerde contractueel;
 • voor Vlaanderen: de werknemer die de werkgever opnieuw in dienst neemt binnen een periode van 12 maanden na beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst waarvoor hij de voordelen gesubsidieerde contractueel genoten heeft.

Bedrag van de vermindering

Naast een tussenkomst in de loonkost van de werknemer via een herinschakelingsuitkering van de RVA of een financiële tussenkomst van het OCMW, kan de werkgever volgende verminderingen genieten voor de werknemer van

 • categorie 1° en 4°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 10 daarop volgende kwartalen (wanneer de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling na afloop van de 10 kwartalen oordeelt dat de werknemer nog altijd niet geschikt is om zich te integreren in de gewone arbeidsmarkt, kan de duur van de doelgroepvermindering verlengd worden met een nieuwe periode van maximum 10 kwartalen);
 • categorie 2° en 5°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 20 daarop volgende kwartalen (wanneer de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling na afloop van de 20 kwartalen oordeelt dat de werknemer nog altijd niet geschikt is om zich te integreren in de gewone arbeidsmarkt, kan de duur van de doelgroepvermindering verlengd worden met een nieuwe periode van maximum 20 kwartalen);
 • categorie 3° en 6°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de daarop volgende kwartalen.

Indien een werkgever deze vermindering reeds heeft genoten voor een werknemer die hij opnieuw in dienst neemt binnen de 12 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst, wordt de tewerkstelling geacht ononderbroken te zijn voor wat betreft het vaststellen van het recht op de vermindering G1 en het aantal resterende kwartalen dat hij hierop nog recht heeft. De periode van onderbreking verlengt dus de periode waarin de voordelen kunnen worden toegekend, niet.

Te vervullen formaliteiten

De werkgever moet voorafgaandelijk een attest verkrijgen dat bewijst dat hij onder het toepassingsgebied van deze maatregel valt. Tot 31 december 2014 werd dit attest afgeleverd door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Vanaf 1 januari 2015 worden deze attesten toegekend door het bevoegde Gewest.

Om in aanmerking te komen voor de vermindering moet de werknemer (of de werkgever indien het gaat om een activering van de tussenkomst vanwege een OCMW) een herinschakelingsuitkering genieten in het kader van de sociale inschakelingseconomie. Bij zijn aanvraag voor een herinschakelingsuitkering voegt de werknemer, respectievelijk de werkgever, het hierboven vermelde attest.

De RVA geeft aan de RSZ de gegevens van de werknemers door die recht geven op deze doelgroepvermindering. Het OCMW, dat een financiële tussenkomst verleent voor een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp, tewerkgesteld in het kader van de sociale inschakelingseconomie, moet het gewestelijk RVA-bureau hiervan verwittigen met een typebrief van de POD Maatschappelijke Integratie.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - aangifte van de verminderingen voor langdurig werkzoekenden SINE

In de DmfAPPL worden de werknemers die tewerkgesteld worden in het kader van de sociale inschakelingseconomie aangegeven met de werknemerskengetallen :

 • 101 type 0 voor de gewone handarbeiders
 • 104 type 0 voor de mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
 • 201 type 0 voor de gewone bedienden
 • 204 type 0 voor de mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.


Een specifieke doelgroepvermindering moet aangegeven worden op het niveau van de tewerkstelling met volgende gegevens

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht

 Bedrag vermindering

 Werkkaart

aanvang

vóór 1.1.2004

G1

(1000€)

Alle betrokken

kwartalen

 1142

 / /optioneel / 

jonger dan 45 jaar 

312 dagen (18 maanden) of 156 dagen (9 maanden)

G1

(1000€)

kwartaal van

aanwerving +

10 volgende

kwartalen1

3240
/
/
optioneel
/

jonger dan 45 jaar

624 dagen (36 maanden) of 312 dagen (18 maanden)

G1

(1000€)

kwartaal van

aanwerving +

20 volgende

kwartalen2

3241
/
/
optioneel
/

minstens 45 jaar

156 dagen (9 maanden)

G1

(1000€)

Alle betrokken

kwartalen

3250
/
/
optioneel
/

1  Verlenging mogelijk met nieuwe periode van maximum 10 kwartalen

2   Verlenging mogelijk met nieuwe periode van maximum 20 kwartalen

 

In de DmfAPPL worden de verminderingen 1142, 3240, 3241 en 3250 automatisch berekend als ze worden aangeduid. 

 

Herinschakelingsuitkering

De herinschakelingsuitkering van de RVA of het bevoegde Gewest en de financiële tegemoetkoming van het OCMW maken deel uit van het brutoloon van de SINE-werknemer en zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De herinschakelingsuitkering of de financiële tegemoetkoming wordt in de DmfAPPL aangegeven met de looncode 150 en de rest van het brutoloon wordt aangegeven met de looncode 101.