Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor kunstenaars

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de tewerkstelling van kunstenaars die sinds 2003 bestond, geïntegreerd als doelgroepvermindering in het systeem van de geharmoniseerde verminderingen.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers, zowel van de privésector als van de openbare sector komen in aanmerking voor de vermindering.

Betrokken werknemers

Zowel de kunstenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, als de kunstenaars die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren, komen voor de vermindering in aanmerking. Voor statutaire kunstenaars tewerkgesteld in de openbare sector, is de vermindering dus niet van toepassing.

Onder artistieke prestaties wordt verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele sector, in de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

Het refertekwartaalloon van de kunstenaar bedraagt minstens 3 maal het GGMMI geldig voor de 1ste maand van het kwartaal. Vanaf het 4de kwartaal van 2018 bedraagt deze ondergrens dus 4.781,43 EUR.

Bedrag van de vermindering

Een vermindering G12 wordt toegekend gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. De doelgroepvermindering Pg mag voor een kunstenaar nooit meer bedragen dan 517,00 EUR per kwartaal per tewerkstellingslijn. Het betreft een aftopping van het absolute verminderingsbedrag, na het in rekening brengen van de prestatiebreuk en de multiplicatiefactor. Via deze techniek zal bij onvolledige prestaties de vermindering sneller stijgen bij toename van de prestaties, maar slechts tot een absoluut verminderingsbedrag.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Aangifte van de vermindering voor kunstenaars

De specifieke doelgroepvermindering voor kunstenaars wordt aangegeven in het blok 90109 'vermindering tewerkstelling' met volgende gegevens:

 

Vermindering

Forfait/bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Doelgroep Kunstenaars

G12 (726,50€)

geplafonneerd op 517€

Volledige duur van de tewerkstelling
4300
/
optioneel

 

De doelgroepvermindering kunstenaars kan gecumuleerd worden met de Sociale Maribel

 

In de DmfAPPL wordt de vermindering 4300 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.