De winstparticipaties

De winstparticipaties zijn geen loon waarop de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar zijn wel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Met het werknemerskengetal bijdragen 861 geeft U de winstparticipaties en de solidariteitsbijdrage aan voor de werknemers die niet meer in dienst zijn en aan wie er in de loop van het kwartaal winstparticipaties uitgekeerd zijn.