Inleiding

Naast de algemene gegevens van de werknemerslijn en de tewerkstellingslijn die door meerdere socialezekerheidsinstellingen gebruikt worden, zijn de inlichtingen over de tewerkstelling enkel bestemd voor de RSZ (en/of de RSZ). Deze gegevens worden niet opgenomen in de aangifte sociaal risico (ASR). Ze laten de RSZ toe om

  • de financiële tussenkomsten in de Sociale Maribel te controleren;
  • het recht op kinderbijslag bij afwezigheid ingevolge ziekte van een vastbenoemde werknemer te bepalen;
  • de ter beschikking gestelde werknemers te identificeren;
  • de werknemers die de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet moeten vermelden, aan te duiden;
  • sommige contractanten die de bijdrage tweede pensioenpijler niet verschuldigd zijn, aan te duiden.