Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage voor het asbestfonds

Deze bijdrage wordt geïnd voor de financiering van een asbestfonds, opgericht door de Programmawet (I) van 27 december 2006 voor de schadeloosstelling van asbestslachtoffers.

Betrokken werkgevers

Deze bijdrage is verschuldigd door alle werkgevers die personeel tewerkstellen onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers. De werkgevers die aan de solidariteitsbijdrage onderworpen studenten tewerkstellen, worden eveneens beoogd.

Betrokken werknemers

De bijdrage is verschuldigd voor alle werknemers met inbegrip van de studenten voor wie geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar enkel de solidariteitsbijdrage.

Bedrag van de bijdrage

Deze bijdrage bedraagt 0,01 % van de brutolonen van de werknemers (aan 108 % voor de arbeiders). Voor de studenten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage, wordt de bijdrage berekend op het loon waarop de solidariteitsbijdrage verschuldigd is (aan 100 % zowel voor arbeiders als bedienden).

Vanaf 2017 wordt de bijdrage van 0,01 % enkel geïnd voor het 1ste en het 2de kwartaal.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Bijdrage voor het asbestfonds

De bijdrage bestemd voor het asbestfonds is geïntegreerd in de basiswerkgeversbijdrage voor alle betrokken werknemers.

De bijdrage is verschuldigd voor de personen waarvoor het bestuur als fictieve werkgever optreedt:

  • bedienaars van de eredienst;
  • kunstenaars (sociaal statuut);
  • onthaalouders (sociaal statuut);
  • niet-beschermde lokale mandatarissen.

 De werkgeversbijdrage is niet verschuldigd voor de vrijgestelde

  • geneesheren;
  • vrijwillige brandweerlieden/ambulanciers;
  • monitoren.

Deze bijdrage heeft geen invloed op de loonmatigingsbijdrage en niet op het toepasbare plafond voor de berekening van de verminderingen.