Bezoldigingscode

Inhoudstafel

De bezoldigingscode specificeert om welk soort voordeel het gaat. De RSZ handhaaft het principe dat er in de DmfAPPL voor elke looncomponent een specifieke loon- of bezoldigingscode bestaat, maar u dient er wel op te letten dat de loongegevens per bezoldigingscode geglobaliseerd worden op het niveau van de tewerkstellingslijn.

Voor de belangrijkste bezoldigingscodes vindt u hieronder een uiteenzetting. De volledige en gedetailleerde bespreking van het loonbegrip waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en van het loonbegrip waarop pensioenbijdragen voor de vastbenoemden verschuldigd zijn, vindt u in "Het loonbegrip".