Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werkgeverscategorieën - creaties, aanpassingen en schrappingen

Op deze pagina vindt u meer uitleg over bepaalde specifieke werkgeverscategorieën, als uitklapmenu per categorie. De lijst met al de bestaande categorieën kan geraadpleegd worden in de gestructureerde bijlage 27 die beschikbaar is op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Hieronder worden uitsluitend de creaties, aanpassingen of schrappingen van categorieën van de afgelopen jaren vermeld.

Bijkomende informatie 9

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorie 032 : aanpassing vanaf 2/2018

Categorie 032 - Aanpassing

De wet van 15/01/2018 houdende diverse bepalingen  inzake werk (BS van 05/02/2018) breidt de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve areidsovereenkomsten en de paritaire comités uit naar de diplomatieke zendingen, de missies bij internationale organisaties die hun zetel hebben in België en de consulaire posten.

Daardoor ressorteren deze werkgevers voortaan onder Paritair comité 337 als zijnde een organisatie van de non-profitsector.

Een bijdrage van 0,10% bestemd voor het Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit zal geïnd worden vanaf 2/2018 voor deze werkgevers onder categorie 032.

De werkgevers die niet afhangen van PC 337 en die categorie 032 kregen toegewezen werden getransfereerd naar andere categorieën.

 


Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorie 069 - 169 : aanpassing vanaf 1/2018

Categorieën 069-169: aanpassing

Tot 31/12/2017 was het Paritair Comité voor het Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten onderverdeeld in verschillende subcomités:

  • 128.01: Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen
  • 128.02: Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers
  • 128.03: Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid
  • 128.05: Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

Vanaf 1 januari 2018 worden deze subcomités geschrapt en overgeheveld naar PC 128.

De CAO van 6/9/2017 creëert een nieuw "Fonds voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten" die de verschillende bestaande fondsen in de subcomités opvolgt.

Vanaf het jaar 2018 is de RSZ belast met de inning van de bijdragen voor dit FBZ en die bedragen

  • 1,65% voor de werkgevers van de schoeiselindustrie
  • 0,80% voor de andere werkgevers van PC 128.

De reeds bestaande categorieën 069 en 169 blijven behouden, maar worden als volgt geherdefinieerd:

- cat 069: voor de werkgevers van de schoeiselindustrie (ex subpc 128.02) (PC 200 - voorzien voor de bedienden)

- cat 169: voor alle andere werkgevers die afhangen van PC 128 (ex subpc 128.01, 128.03, 128.05) (PC 201 - detailhandel,voorzien voor de bedienden).

Als het PC voorzien voor de bedienden niet van toepassing is bij een werkgever, moet voor de bedienden een bijkomende categorie aangevraagd worden bij de dienst Identificatie.

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorie 139 : creatie vanaf 3/2017


Categorie 139: Creatie

De collectie arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017 gesloten in de schoot van het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector (PC 337) voert een bijdrage in ter bevordering van de vormings- en risicogroepen.

De RSZ wordt, vanaf 1 juli 2017, belast met het innen van deze bijdrage ten bedrage van 0,20% voor het derde en vierde kwartaal 2017 en ten bedrage van 0,10% voor de vier kwartalen van 2018.

De mutualiteiten, de vrije universiteiten en elke onderneming die op 1 januari 2017 reeds beschikte over een cao betreffende de vorming van risicogroepen zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze cao.

De categorie 139 werd toegekend aan werkgevers die afhangen van PC 337 die de bijdrage verschuldigd zijn.

NB: de werkgevers van huispersoneel die ingeschreven zijn onder categorie 039 en die afhangen van PC 337 zijn ook deze bijdrage verschuldigd.

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorie 573 : creatie vanaf 1/2015

Categorie 573 : creatie

Het Koninklijk Besluit van 30/12/2014, gepubliceerd op 20/01/2015 breidt het toepassingsgebied uit van het Paritair Comité van de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (PC 327) tot de werknemers tewerkgesteld in het kader van een “Initiatief tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel” (IDESS), erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest, onder de vorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk opgericht, met uitzondering van de voornoemde werknemers tewerkgesteld door de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp of het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
Heden vallen deze werknemers niet onder een sub paritair comitévan PC 327 en vallen in het toepassingsgebied van de Sociale Maribel.

Er is geen bijdrage verschuldigd voor het Fonds voor Bestaanszekerheid.

De werkgeverscategorie 573 zal toegekend worden aan de betrokken werkgevers vanaf 1/2016, maar met terugwerkende kracht vanaf 1/2015.

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorie 673 : creatie vanaf 1/2019

Categorie 673 : Creatie


Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17/2/2017 tot uitvoering van het Maatwerkdecreet d.d. 12/7/2013 ressorteren de werkgevers met de activiteit “maatwerkbedrijf” onder het “Paritair Subcomité voor Vlaamse sector van de Beschutte Werkplaatsen, de Sociale Werkplaatsen en de Maatwerkbedrijven” (PC 327.01).

Voor deze werkgevers is de sociale maribel van toepassing; voor de structurele vermindering vallen ze onder categorie 2. Ze zijn evenwel geen enkele bestaanszekerheidsbijdrage, maar wel een bijdrage voor de 2e pensioenpijler verschuldigd.

De beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen erkende vóór 1.1.2019  behouden hun eigenheiden en blijven onder de categorieën 473 of 373.

De werkgeverscategorie 673 wordt aan de betrokken werkgevers toegekend vanaf 1-1-2019.


Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorieën 007,121, 021: creatie, schrapping vanaf 1/2016


Categorie 007: creatie

De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC341) voert een bijdrage in voor de financiering van het Sociaal Fonds “SOFUBA”.

De RSZ wordt vanaf 1 januari 2016 belast met de inning van deze bijdrage van 0,55% die zal gestort worden aan het Sociaal Fonds SOFUBA (wkn 820/830). Gedurende gans het jaar 2016 bedraagt deze bijdrage 0,87%.

Anderzijds voert een andere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC341) een bijdrage in, die ook geïnd wordt door de RSZ, ten voordele van risicogroepen en die 0,15% bedraagt in 2016 en 0,10% voor de eerste twee kwartalen in 2017.

Werkgeverscategorie 007 wordt vanaf 1/2016 toegekend aan werkgevers die afhangen van PC 341.

Categorie 121: creatie en schrapping van de categorie 021

Vanaf 1 januari 2016 wordt voor de werkgevers van de Binnenscheepvaart, een einde gesteld aan hun verplichtingen in zake aangifte en betaling van sociale bijdragen aan de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart (KB4-MZB). Vanaf de DmfA voor het 1ste kwartaal 2016 moeten deze werkgevers rechtstreeks aan de RSZ de prestaties en bezoldigingen van werknemers aangeven en de sociale bijdragen betalen (zie hoger).
De bijzondere berekening van de bijdragen op 22/25ste van de aangegeven bezoldigingen blijft behouden.

Werkgeverscategorie 021 werd geschrapt en de nieuwe categorie 121 werd toegekend aan de betrokken werkgevers.

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorieën 030, 730 : creatie, schrapping vanaf 4/2017


Categorie 030 : aanpassingen - Categorie 730: schrapping

 

Ingevolge het K.B. d.d. 08-06-2017, (BS 23 juni 2017), werden de spaarbanken overgeheveld naar PC 310, dat tot dan toe bevoegd was voor de banksector. Het bevoegdheidsgebied van PC 310 wordt vanaf 01-07-2017 uitgebreid met de spaarbanken.

 

Vanaf 01-10-2017 gaan de maatschappijen voor hypothecaire leningen en kapitalisatie over naar PC 100/200.

De werkgeverscategorie 010/210 wordt aan de betrokken werkgevers toegekend vanaf 1-10-2017.

 

Bijgevolg wordt per 01-10-2017 PC 308 opgeheven en categorie 730 geschrapt.

 

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorieën 105, 205, 305 en 405 : creatie vanaf 1/2018

Categorieën 105, 205, 305 en 405: creatie

Vanaf 1/1/2018 werden nieuwe categorieën gecreëerd met het oog op de integratie van de zeevarenden, die voorheen werden aangegeven bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), in de DmfA:

  • categorie 105: voor reders die varend personeel tewerkstellen in de koopvaardij (PC 316)
  • categorie 205: voor reders die varend personeel tewerkstellen in de baggerwerken (PC 316)
  • categorie 305: voor reders die varend personeel tewerkstellen in de zeesleepvaart (PC 316)
  • categorie 405: categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van de vakantiedagen opgenomen door de zeevarenden (PC 316)

Bijkomende informatie DmfA - Werkgeverscategorieën 596, 898, 962 : creatie vanaf 2/2016

Categorie 596 : creatie

In het kader van de herverdeling van de sociale lasten voorzien bij de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (“Tax shift”), genieten sommige instellingen van openbaar nut van de hervorming voor hun werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst.

Vanaf 2/2016, openen deze werknemers het recht op de structurele vermindering van de categorie 1 en bijgevolg is voor deze werknemers een verminderde werkgeversbijdrage verschuldigd.

De categorie 596 wordt toegekend aan deze werkgevers vanaf 2/2016.

Categorie 962: creatie

In het kader van de Tax shift, geldt de vermindering van de basisbijdragen van de werkgeversbijdrage voorzien bij de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht niet voor de werkgevers die genieten van de sociale Maribel (categorie 2 van de structurele vermindering).

Sommige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten waren nochtans tot hiertoe geïdentificeerd onder een algemene categorie. Aangezien het PC 319 ook recht heeft op de toepassing van de sociale maribel, blijven de bijdragevoeten dezelfde en wordt een nieuwe specifieke categorie gecreëerd om hen te kunnen onderscheiden.

De categorie 962 wordt vanaf 2/2016 toegekend aan de werkgevers van het PC 319 die tot nu waren ingeschreven onder de categorie 000 en 010.

Categorie 898: creatie

In het kader van de Tax shift, is de vermindering van de basisbijdragen van de werkgeversbijdrage ingesteld bij de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht niet van toepassing op de werkgevers die niet ressorteren onder categorie 1 of 3 van de structurele vermindering.

Wat de fondsen betreft of de derde betalende ingeschreven onder de categorieën 099 of 299, is de situatie van de werkgevers voor wie ze tussenkomen bepalend.

Vanaf 2/2016, wordt een nieuwe categorie 898 toegekend aan de fondsen of de derden die voordelen toekennen voor de werkgevers waarvan het geheel van werknemers niet ressorteert onder de categorie 1 of 3 voor de structurele vermindering