Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gesubsidieerde contractuelen (gesco's)

Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld bij bepaalde werkgevers, waarvan de loonkost gedekt wordt door een premie van de gewestelijke overheid.

Werkgevers kunnen een gesubsidieerde contractueel in dienst nemen op basis van:

 • het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen bij de openbare besturen dat werd ingevoerd door de programmawet van 30 december 1988;
 • het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen dat werd ingevoerd door het Koninklijk Besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen (enkel DmfAPPL).

Aan de werkgevers die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen werd onder welbepaalde voorwaarden, een vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid toegekend in hoofde van deze werknemers. Vanaf 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de tewerkstelling van gesco's geïntegreerd als doelgroepvermindering in het systeem van de geharmoniseerde verminderingen.

Betrokken werkgevers

Het zijn:

 • de administraties en diensten van de federale overheid of deze die onder haar voogdij vallen;
 • de administraties van de Gemeenschappen en van de Gewesten, en de openbare instellingen die ervan afhangen;
 • de door de Gemeenschappen ingerichte, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen;
 • de instellingen van openbaar nut en de verenigingen zonder winstoogmerk, en die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven;
 • de plaatselijke maatschappijen voor sociale woningen;
 • de gemeenten (DmfAPPL);
 • de autonome gemeentebedrijven in het Waals en Vlaams Gewest(DmfAPPL) ;
 • de verenigingen van gemeenten die geen economische finaliteit hebben (DmfAPPL);
 • de provincies (DmfAPPL);
 • de autonome provinciebedrijven en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest (DmfAPPL);
 • de OCMW’s (DmfAPPL);
 • de verenigingen van OCMW’s en de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn (DmfAPPL);
 • de lokale politiezones (DmfAPPL);
 • de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen en de gewestelijke economische raden (DmfAPPL);
 • de Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en het Agentschap voor Netheid, die beide afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DmfAPPL);
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) (DmfAPPL); .

Zijn uitgesloten van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen en dus van de bovenvernoemde vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid:

 • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt in de oprichting of de leiding ervan;
 • de ziekenhuizen;
 • de openbare kredietinstellingen.

 

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2018 kan voor werknemers tewerkgesteld in het Duitstalige landsgedeelte niet langer de 'doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen' toegepast worden.

Er zijn geen overgangsmaatregelen.

De aangifte van 'gesubsidieerde contractuelen' blijft ongewijzigd. Het niet langer kunnen toekennen van de 'doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen' heeft hierop geen invloed.

Vlaams Gewest:

Er worden geen gesubsidieerde contractuelen meer tewerkgesteld in het Vlaams Gewest bij de plaatselijke en provinciale besturen. De doelgroepvermindering kan in de DmfAPPL aangifte niet meer toegepast worden vanaf het 1ste kwartaal 2017.

 

Bedrag van de vermindering

Een doelgroepvermindering G7 wordt toegekend voor gesco's gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. Gezien deze vermindering alle patronale basisbijdragen vrijstelt, mag ze ook worden toegepast wanneer er geen bezoldigde dagen zijn tijdens het kwartaal, maar bijvoorbeeld alleen een eindejaarspremie wordt betaald.

Voor de werkgevers die hun aangifte via de DmfAPPL indienen, wordt een doelgroepvermindering G13 toegekend voor gesco's gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. Ze mag ook worden toegepast wanneer er geen bezoldigde dagen zijn tijdens het kwartaal, maar bijvoorbeeld alleen een eindejaarspremie wordt betaald.

 

Indienen van de aanvraag om tewerkstelling van gesco's

Voor preciezere gegevens over de wijze waarop u de aanvraag om tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen moet indienen bij de bevoegde administratie en inzake de modaliteiten betreffende de betaling en de toekenning van de premie, dient u, naargelang de openbare administratie, contact op te nemen met de bevoegde instanties.

1) Openbare besturen van de federale overheid

Voor de premieaanvraag
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Gesubsidieerde Contractuelen
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.

Voor de betaling van de premie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Hoofdbestuur
Keizerslaan 7 te 1000 Brussel.

2) Openbare besturen van de Vlaamse Gemeenschap

Voor de premieaanvraag
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Economie en Werkgelegenheid, Dienst Werkgelegenheid
Markiesstraat 1, 1000 Brussel.

Voor de betaling van de premie
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

3) Openbare besturen van het Waalse Gewest

Voor de premieaanvraag
Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, Service de l'Emploi
Place de la Wallonie 1 te 5100 Jambes;

Voor de betaling van de premie
Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Boulevard Tirou 104 te 6000 Charleroi.

4) Openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de aanvraag en de betaling van de premie
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Anspachlaan 65 te 1000 Brussel.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van gesubsidieerde contractuelen

In DMFA, worden de gesubsidieerde contractuele werknemers altijd aangegeven in het blok 90012 " werknemerslijn" met specifieke codes:

 • 024 type 1 (of 0 in de openbare sector) voor gesubsidieerde contractuele gewone handarbeiders
 • 025 type 1 voor gesubsidieerde contractuele mindervalide handarbeiders tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
 • 029 type 1 voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders die aangegeven worden op basis van forfaitair loon
 • 484 type 0 voor gesubsidieerde contractuele gewone hoofdarbeiders
 • 485 type 0 voor gesubsidieerde contractuele mindervalide hoofdarbeiders tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.

Vanaf 1/2019, mogen deze codes niet meer gebruikt worden voor de werknemers tewerkgesteld op het grondgebied van de duistalige Gemeenschap.


Vanaf 1/2014 houden de bijdragevoeten geen rekening meer met de uitsluiting van bijdragen maar de structurele vermindering en een specifieke doelgroepvermindering moeten worden aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens :

Vermindering

Forfait /Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Structurele

Zie berekening structurele

Volledige duur van de tewerkstelling

3000

/

ja

Doelgroep Gesco's1

G7 (saldo van de basisbijdragen)

Volledige duur van de tewerkstelling

4000

/

ja

1 vanaf 1/2018 niet meer toegelaten voor werknemers tewerkgesteld in de Duitstalige Gemeenschap.


Voor de doelgroepvermindering Gesco's worden geen minimale prestaties opgelegd (maar wel voor de structurele vermindering).

De vermindering Sociale Maribel wordt nooit toegepast met de DGV voor de gesubsidieerde contractuelen, maar men moet de structurele vermindering berekenen met categorie 2 of 3 (beschutte werkplaatsen) als de werkgever afhangt van een Paritair Comité dat betrokken is bij de Sociale Maribel.

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen 3000 en 4000 automatisch berekend als ze worden aangeduid.