Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Mentors

Een werkgever kan voor een aantal werknemers die stages opvolgen of opleiding geven in het kader van een beroepsopleiding, een doelgroepvermindering mentors genieten. Onder 'de opvolging verzekeren van stages' en 'het instaan voor opleiding' wordt verstaan 'de begeleiding van personen behorende tot bepaalde doelgroepen'.

Betrokken werkgevers

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector kunnen deze doelgroepvermindering genieten als zij zich ertoe verbinden stages op te volgen of opleidingen te organiseren via daartoe opgeleide 'mentors', voor volgende doelgroepen:

 • leerlingen of leraren uit het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs of deeltijds onderwijs,
 • werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen, zoals bedoeld in artikel 27, 6°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (o.a. IBO'ers),
 • werkzoekenden in een instapstage,
 • cursisten jonger dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs
 • cursisten jonger dan 26 jaar die een door de bevoegde Gemeenschap erkende opleiding volgen, in het kader van de overeenkomsten die worden gesloten met respectievelijk ofwel de onderwijs- of vormingsinstellingen, ofwel de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of de beroepsopleiding.

Duitstalige Gemeenschap

Voor de werknemers/mentors van een vestigingseenheid in de Duitstalige Gemeenschap, houdt men rekening met leerlingen en stagiairs verbonden met één van de volgende overeenkomsten:

 • de leerovereenkomst industrieel leerlingwezen
 • de leerovereenkomst voortdurende vorming in de Middenstand
 • de leerovereenkomst die wordt gesloten met toepassing van de regelgeving tot oprichting van een stelsel voor opleiding in een bedrijf met het oog op de voorbereiding van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces en
 • de beroepsinlevingsovereenkomst.

Betrokken werknemers

Om als mentor te kunnen worden beschouwd, moet de werknemer

 • een beroepservaring van minstens 5 jaar in het beroep kunnen voorleggen dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding, en
 • in het bezit zijn van een getuigschrift 'mentor' uitgereikt door de bevoegde Gemeenschap, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende instantie of door een door de Gemeenschap of door het bevoegd sectorfonds ingerichte of erkende opleidings- of onderwijsverstrekker.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Het decreet van 20 juli 2016 houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding, schaft met ingang van 1 september 2016 deze bijdragevermindering af voor werknemers tewerkgesteld in Wallonië (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap). Gezien de DmfA-aangifte op kwartaalbasis gebeurt, wordt aanvaard dat deze vermindering berekend wordt op basis van de voor het ganse 3de kwartaal 2016 aangegeven  loon- en prestatiegegevens (dus met inbegrip van de maand september). Vanaf het 4de kwartaal van 2016 mag deze vermindering niet meer toegepast worden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf 1 juli 2018 kan voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever voor een tewerkstelling in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering mentors' toegepast worden.

Bedrag van de vermindering

De werkgever kan een vermindering G9 genieten voor een aantal 'mentors' die hij in dienst heeft voor de begeleiding van personen behorende tot de doelgroepen. Het aantal mentors waarvoor hij een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het 'aantal begeleide personen' behorende tot de doelgroepen. De wijze waarop het 'aantal begeleide personen' in rekening wordt gebracht is op zijn beurt verschillend voor personen die moeten worden aangegeven in Dimona of Dmfa of niet:

 1. Voor de personen voor wie voor hun stageactiviteiten een Dimona- of Dmfa-aangifte vereist is (erkende leerlingen, IBO'ers, onderworpen beroepsinlevingsovereenkomsten...):
  • de verbintenis wordt (automatisch) vastgesteld aan de hand van de meegedeelde datum van' in- en uitdiensttreding';
  • een kwartaal waarbij een dergelijke persoon 'in dienst' komt, 'in dienst' is of 'uit dienst' treedt, wordt in aanmerking genomen;
  • het aantal mentors waarvoor het recht kan worden geopend, is 1/5de van de som van het aantal in aanmerking te nemen kwartalen, naar de hogere eenheid afgerond.
 2. Voor personen voor wie de stageactiviteiten geen Dimona- of Dmfa-aangifte vereisen (leerkrachten TSO, cursisten jonger dan 26 jaar uit het volwassenonderwijs, ...):
  • de verbintenis wordt vastgesteld aan de hand van een overeenkomst tussen de participanten;
  • Het aantal mentors waarvoor het recht kan worden geopend, is beperkt tot het laagste resultaat van volgende breuken:
   • (aantal jongeren of leerkrachten)/5 , afgerond naar de hogere eenheid
   • (aantal uren opvolging of opleiding)/400, afgerond naar de lagere eenheid. Indien de overeenkomst geen volledig jaar beslaat, wordt het (aantal kwartalen) x 100 als deler beschouwd.

Het uiteindelijk aantal mentors voor wie de werkgever een vermindering kan aanvragen, is de som van de onder punt 1 en punt 2 bekomen totalen.

Te vervullen formaliteiten

In de (eventuele) verbintenis geeft de werkgever het aantal jongeren of leerkrachten op die hij de mogelijkheid geeft stage of opleiding te volgen, het aantal uren en eventueel nadere details over de pedagogische omkadering en de spreiding in de tijd van de stages en opleidingen.

De werkgever maakt tot 31 december 2014 aan de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt FOD WASO volgende gegevens over:

 • een kopie van overeenkomst (indien nodig)
 • een lijst van de mentors die hij tewerkstelt
 • voor elke mentor het bewijs van minimale praktijkervaring
 • voor elke mentor een kopie van het getuigschrift mentor

De FOD stuurt de gegevens door naar de RSZ via elektronische weg. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regio's bevoegd. Op volgende adressen kan u terecht voor meer informatie en/of om de nodige documenten naar toe te sturen:

Vlaanderen:

Departement Werk en Sociale Economie
Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20 1030 Brussel
02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be
http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors

Brussel:

Actiris – Siège central
Réduction Groupe-Cible pour Tuteurs
Bd Anspach, 65, 1000 Bruxelles
tuteur@actiris.be (Fr)
mentor@actiris.be (Nl)
http://www.actiris.be/emp/tabid/923/language/fr-BE/Reduction-groupe-cible-pour-tuteurs.aspx

Wallonië

Forem
Boulevard Tirou, 104 -  6000 Charleroi
071 23 95 80
tuteurs@forem.be
https://www.leforem.be/contact/conseil-entreprises/conseillers-reduction-tuteurs.html

Duitstalig landsgedeelte

IAWM
Eric Schifflers
Vervierser Straße 4a, 4700 Eupen
087 30.68.80
http://www.adg.be/de/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-41847/