Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Herstructurering

In het kader van de maatregelen ter ondersteuning van werknemers ontslagen ingevolge een herstructurering, wordt vanaf het 3de kwartaal 2004 een nieuwe doelgroepvermindering gecreëerd, waarbij een financieel voordeel wordt toegekend aan de werkgever die een werknemer aanwerft die ontslagen werd door een onderneming in herstructurering. Dit systeem werd in het kader van de harmonisering activa-maatregelen met herstructureringsmaatregelen herzien vanaf het 1ste kwartaal 2007. Daarnaast wordt er eveneens een forfaitaire vermindering van de werknemersbijdrage voorzien.

De economische herstelwet van 27 maart 2009 die een bijwerking van de wettelijke bepalingen omtrent herstructureringen voor ogen heeft om tegemoet te komen aan de recente evoluties, omschrijft "werknemer ontslagen in het kader van de herstructureringals een werknemer die

 • op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag werkzaam is bij de werkgever in herstructurering in de onderneming waarvoor een collectief ontslag werd aangekondigd
 • en ontslagen is gedurende de periode van herstructurering

Hierbij wordt met “ontslag” gelijkgesteld (indien de werknemer minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft bij de werkgever/gebruiker in herstructurering):

 • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ingevolge de herstructurering
 • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor interim-arbeid ingevolge de herstructurering

Dit heeft als gevolg dat de ondersteunende maatregelen niet beperkt blijven tot de werknemers die in dit kader ontslagen worden, maar uitgebreid worden tot de werknemers die geen nieuw contract krijgen, in extremis ook tot uitzendkrachten die bij de onderneming in herstructurering actief waren als uitzendkracht.

In wat hierna volgt, wordt alleen de bijdragevermindering besproken die toegepast kan worden door de werkgever die de ontslagen werknemer aanwerft. Wie meer uitleg wenst over de formaliteiten die nageleefd moeten worden opdat er sprake kan zijn van het ontslag van een werknemer ingevolge herstructurering (oprichting van een tewerkstellingscel, outplacementbegeleiding,…), neemt best contact op met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Betrokken werkgevers

Iedere werkgever behalve de betrokken onderneming in herstructurering zelf of een onderneming die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de onderneming in herstructurering, komt in aanmerking.

Het uitzendkantoor (de wettelijke werkgever) waarmee een uitzendkracht reeds verbonden was voor zijn tewerkstelling bij de onderneming in herstructurering, komt ook in aanmerking voor deze doelgroepvermindering als:

 • het de uitzendkracht terug in dienst neemt voor een tewerkstelling bij een gebruiker die niet de onderneming in herstructurering zelf is of een onderneming die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de onderneming in herstructurering,
 • de uitzendkracht een geldige herstructureringskaart heeft voor een collectief ontslag dat ten vroegste op 7 april 2009 werd aangekondigd.

Betrokken werknemers

Al wie ontslagen werd in het kader van een herstructurering of, vanaf 1 juli 2011, als gevolg van een faillissement, vereffening of sluiting en tijdens de geldigheidsperiode van een 'verminderingskaart herstructureringen' (zie hierna bij de uitleg van de formaliteiten) in dienst treedt bij een andere werkgever opent het recht als zijn refertekwartaalloon volgende loongrenzen niet overstijgt (grensbedragen vanaf 1 januari 2018):

 • indien de werknemer op moment van indiensttreding jonger is dan 30 jaar: loongrens niet meer van toepassing. Deze loongrens voor de overgangsbepalingen is per regio vastgesteld;
 • indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is: loongrens niet meer van toepassing. Deze loongrens voor de overgangsbepalingen is per regio vastgesteld.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

De vermindering is definitief stopgezet op 31 december 2018. 

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 30 juni 2020. 

 Vanaf 1 juli 2017 moet het refertekwartaalloon lager zijn dan:

 • 13.942,47 EUR indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is.

Dit plafond wordt aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal:

 • de loongrens is gelijk aan 14.221,32 EUR vanaf 1 oktober 2018.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

De vermindering is definitief stopgezet op 31 december 2018. 

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2019 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in een van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap, niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, de vermindering blijven genieten. Er zijn geen specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen, de vroegere codes blijven behouden. Er is geen einddatum van de overgangsmaatregelen voorzien. 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de loongrenzen voor de doelgroepvermindering absoluut vastgelegd op:

 • indien de werknemer op moment van indiensttreding jonger is dan 30 jaar: 7.178,76 EUR;
 • indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is: 13.942,47 EUR.

Het refertekwartaalloon mag niet groter zijn dan de loongrens.

 

Bedrag van de vermindering

De werkgever geniet voor deze werknemer de vermindering

 • G1 tijdens het kwartaal van indiensttreding en de 4 daaropvolgende kwartalen wanneer de werknemer op de dag van indiensttreding jonger is dan 45 jaar;
 • G1 tijdens het kwartaal van indiensttreding en de 4 daaropvolgende kwartalen en vervolgens een vermindering G2 gedurende 16 kwartalen, wanneer de werknemer op de dag van indiensttreding 45 jaar is of ouder;

Voor de telling van G1 of G2 wordt als ‘kwartaal van indiensttreding’ beschouwd, het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld.

Te vervullen formaliteiten

De RVA reikt spontaan een 'verminderingskaart herstructureringen' uit aan de werknemers die ontslagen werden in het kader van een herstructurering en die zich inschrijven bij de tewerkstellingscel. De ‘verminderingskaart herstructureringen’ heeft een geldigheidsduur die begint op de datum van afkondiging van het collectief ontslag en eindigt na afloop van 12 maanden (gerekend van datum tot datum) die volgen op de datum van de inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Aan werknemers die vanaf 1 juli 2011 ontslagen werden als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening en hun aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen of hun C4 bij de RVA voorleggen, reikt de RVA eveneens spontaan een ‘verminderingskaart herstructureringen’ uit met een geldigheidsduur die begint op de datum van verbreking van de arbeidsovereenkomst en eindigt na afloop van 6 maanden (gerekend van datum tot datum).

Iedere werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering kan slechts éénmaal een 'verminderingskaart herstructureringen' krijgen. De werknemer kan echter steeds een kopie van de 'verminderingskaart herstructureringen' vragen. De 'verminderingskaart herstructureringen' blijft geldig gedurende de vooropgestelde periode bij verandering van werkgever. De RVA maakt de nodige gegevens aan de RSZ over betreffende identificatie van de werknemer en geldigheidsduur van de kaart.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 levert ACTIRIS geen ‘verminderingskaart herstructurering’ meer af. 

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 levert de RVA geen ‘verminderingskaart herstructurering’ meer af voor de herstructurering van een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest, behalve in het geval van interregionale tewerkstelling. 

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 levert de FOREM geen 'verminderingskaart herstructurering' meer af.

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2019 levert de RVA geen 'verminderingskaart herstructurering' meer af.

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van de vermindering herstructurering

De regionale doelgroepvermindering voor de aanwerving van werknemers ontslagen in het kader van een herstructurring wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen :

1. Duitstalige Gemeenschap

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/1/2019 in een vestigingseenheid in het Duitstalie Gemeenschap mag de doelgroepvermindering herstructurering niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn.

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis 

 Bedrag van de vermindering

Begindatum recht2

 Kaart herstructurering afgeleverd door
Werknemers aangeworven voor 1/1/2019

Werknemer jonger dan 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

3601

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

Werknemer van minstens 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

3611

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

G2 (400€)
16 volgende kwartalen

1 leeftijd op de dag van aanwerving
2 het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld.
3 Sedert 1/1/2016 en tot 30/6/2017 levert de FOREM kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap
4 Sedert 1/7/2016 levert Actiris kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de DmfA wordt ingediend via web worden de verminderingen 3601 of 3611 automatisch berekend als ze worden geactiveerd.

 

2. Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2017 kan de doelgroepvermindering herstructurering niet meer toegepast worden voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Vlaanderen.

Tot 31/12/2018 zijn er echter overgangsmaatregelen voor deze verminderingen van toepassing.

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis 

 Bedrag van de vermindering

Begindatum recht2

 Kaart herstructurering afgeleverd door
Werknemers aangeworven voor 1/1/2017

Werknemer van minstens 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening 

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

6041

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

G2 (400€)

16 volgende kwartalen

en ten laatste tot 4/2018

1 leeftijd op dag van aanwerving
2 het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld
3 Sedert 1/1/2016 levert de FOREM kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap
4 Sedert 1/1/2016 levert Actiris kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de DmfA wordt ingediend via web worden de verminderingen  6041 automatisch berekend als ze worden geactiveerd.


3. Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/7/2017 in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (buiten Duitstalie Gemeenschap) mag de doelgroepvermindering herstructurering niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn en ten laatste tot 30/06/2020.

! De te vermelden codes in DmfA werden gewijzigd vanaf de aangiften voor 3/2017.

 Overgangsvermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis 

 Bedrag van de vermindering

Datum begin recht2

 Herstructureringskaar afgeleverd door
Werknemers aangeworven voor 1/7/2017

Werknemer van minstens 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

8041

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

G2 (400€)
16 volgende kwartalen

1 leeftijd op de dag van aanwerving
2 het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld
3 Sedert 1/1/2016 en tot 30/06/2017 levert de FOREM kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap
4 Sedert 1/1/2016 levert Actiris kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de DmfA wordt ingediend via web, worden de verminderingen 8041 automatisch berekend als ze worden geactiveerd.

 

4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/10/2017 in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  mag de doelgroepvermindering herstructurering niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven bleven van toepassing tot het einde van hun termijn en ten laatste tot 31/12/2018.

! De te vermelden codes in DmfA werden gewijzigd vanaf de aangiften voor 4/2017.

 Overgangsvermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis 

 Bedrag van de vermindering

Datum begin recht2

 Herstructureringskaar afgeleverd door
Werknemers aangeworven voor 1/10/2017

Werknemer van minder dan 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

en ten laatste tot 3/2018  

7040

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

Werknemer van minstens 45 jaar1 ontslagen in het kader van een herstructurering, faling, sluiting of vereffening

G1 (1000€)

Kwartaal van aanwerving2 + 4 volgende kwartalen

7041

/

ja

ja

RVA/
FOREM3/
ACTIRIS4

G2 (400€)

16 volgende kwartalen

en ten laatste tot 4/2018  

1 leeftijd op de dag van aanwerving
2 het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld
3 Sedert 1/1/2016 en tot 30/06/2017 levert de FOREM kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap
4 Sedert 1/1/2016 levert Actiris kaarten af voor de werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de DmfA wordt ingediend via web, worden de verminderingen 7040 of 7041 automatisch berekend als ze worden geactiveerd.