Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Mindervalide werknemers en leerlingen

Mindervaliden worden op dezelfde wijze aangegeven als valide werknemers met dezelfde bijdragepercentages, behalve bij een tewerkstelling in erkende beschutte werkplaatsen. Op het loon voor de prestaties als mindervalide in een erkende beschutte werkplaats is geen loonmatiging verschuldigd. Een speciaal werknemerskengetal werd hiervoor gecreëerd.


Mindervaliden die werken in het kader van een leerovereenkomst, omscholingsovereenkomst of beroepsopleiding en niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, zijn, wat de onderwerping betreft:

  • vanaf 1 oktober 2017
    • als zij niet voldoen aan de voorwaarden van leerlingen - alternerend leren, niet meer onderworpen (en er mag voor hen geen aangifte meer gedaan worden).
  • vóór 1 oktober 2017 
    • steeds onderworpen door een verruiming van de socialezekerheidswet.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Mindervaliden

In DMFA worden de mindervaliden aangegeven in blok 90012 "Werknemerslijn" :

1° met specifieke werknemerskengetallen als ze tewerkgesteld worden in een beschutte werkplaats (categorie 073, 173, 273 of 473):

  • 012 type 1 voor de handarbeiders of leerlingen mindervaliden vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden
  • 027 type 1 voor de jonge mindervalide handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 035 type 1 voor de jonge mindervalide leerling handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 492 type 0 voor de mindervalide bedienden

2° met de gewone werknemerskengetallen als de mindervaliden tewerkgesteld worden door andere categorieën van werkgevers.