Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Rol van de sociale zekerheid voor slachtoffers van terrorisme

Ben je een direct of indirect slachtoffer van de aanslagen van 22 maart, dan kan je hierna een overzicht vinden van hoe de sociale zekerheid je specifiek zou kunnen helpen. Deze informatie kan een aanvulling zijn bij de individuele initiatieven om je rechten te laten gelden, je gezondheid te herstellen en het leven weer op te nemen.

Wie onder een bepaalde regeling van de Belgische sociale zekerheid valt (werknemer, zelfstandige,…), kan  afhankelijk van zijn/haar situatie rekenen op een vergoeding voor onkosten voor gezondheidszorg of een beroep doen op vergoedingen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Het gaat om: verplichte ziekteverzekering, arbeidsongevallen, pensioenen en kinderbijslag.

Wie verzekerd is in een ander Europees land of een van de volgende landen: Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije – kan de tussenkomst van een Belgisch ziekenfonds vragen met het formulier S1, de Europese ziekteverkeringskaart (EHIC) of via een formulier dat werd afgeleverd door het land van oorsprong. Ze worden behandeld zoals de Belgische verzekerden.

Wie is verzekerd bij een andere sociale verzekering, moet zich rechtstreeks tot hen wenden of tot de personeelsdienst van de internationale instelling waar ze zijn tewerkgesteld.

Gedetacheerde werknemers moeten hun werkgevers in het land van oorsprong contacteren.

Los van je socioprofessionele situatie kan iedereen die een vermindering van fysieke zelfredzaamheid ervaart, waarvan de effecten mogelijk langer dan 6 maanden zullen duren, de DG Personen met een handicap contacteren op telefoonnummer 0800/987.99 of door middel van het contactformulier. Je kan er ook over spreken met een maatschappelijk assistent van je ziekenfonds of in het ziekenhuis. Ze kunnen je adviseren en helpen met je aanvraag. Op die manier kan je, afhankelijk van het geval, een parkeerkaart voor personen met een handicap verkrijgen, een administratieve erkenning met specifieke sociale en fiscale compensaties (afhankelijk van je inkomsten) of mogelijk een uitkering.

 


Instellingen

Sociale zekerheid

 • De Belgische sociale zekerheid vergoedt slachtoffers die een statuut in de Belgische sociale zekerheid hebben.
 • In principe moeten onderdanen van een andere Staat hun ambassade contacteren of hun nationaal socialeverzekeringsfonds. Meer informatie vind je op Coming2Belgium.
 • Europese en internationale ambtenaren hebben in principe hun eigen systeem van sociale zekerheid. Contacteer je personeelsdienst of intermediaire dienst.

Privéverzekeringen

Vergeet ook de privéverzekeringen niet voor mogelijke aanvulling op de sociale zekerheid:

 • Individuele polissen (levensverzekering, hospitalisatie, ongevallenverzekering, inkomensverzekering ,…). Contacteer je verzekering.
 • Groepsverzekeringen voor o.a. hospitalisatie. Contacteer je verzekering of personeelsdienst.

Extra informatie op de website van de POD Maatschappelijke Integratie: Medische kosten slachtoffers terreurdaden

Commissie voor financiële hulp

Slachtoffers van intentioneel geweld en hun naasten kunnen, onder specifieke voorwaarden, een aanvraag doen voor financiële hulp.

Commissie voor financiële hulp
Eversstraat 2-8
1000 Brussel
Tel. : 02 542 72 18
Tel. : 02 542 72 29
Tel. : 02 542 72 36
E-mail :commissie.slachtoffers@just.fgov.be

Psychologische hulp

Wie door de gebeurtenissen (nu of later) een psychologische schok ervaart, kan zich laten behandelen door experten. 

 • Je kan een beroep doen op de Centra voor slachtofferhulp. Naast psychologische bijstand kan je er ook terecht voor praktisch advies en informatie. Ze maken je ook wegwijs in de wereld van politie en justitie, verzekeringen en vergoedingen. Ze kunnen je ook helpen met de procedure bij de Commissie voor financiële hulp.
 • Slachtoffers uit Wallonië en Brussel kunnen Tele-onthaal bellen (107) of bij de Dienst slachtofferhulp van de politie Brussel die hen zal begeleiden naar de meest aangewezen dienst slachtofferhulp van de lokale politie. Slachtoffers uit Vlaanderen kunnen terecht bij Tele-onthaal (106) en bij de Centra voor Algemeen welzijn op  078 150 300.

Extra informatie op de website van de FOD Volksgezondheid: Medische zorg, psychologische begeleiding en info


Als je het slachtoffer bent van een terreurdaad kan je een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden bij de “Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders”.

Eversstraat 2-8
1000 Brussel
0471 12 31 24 (apart telefoonnummer)

Statuut van Nationale Solidariteit

Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe je behoort zijn er verschillende rechten.

Rechtstreekse slachtoffers

 • Je was op de plaats van de terreurdaad op het ogenblik dat die gebeurde en
 • je hebt fysieke en/of psychologische schade.

Je hebt recht op:

A. Een herstelpensioen.

De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) zal je uitnodigen voor een medisch onderzoek om uw invaliditeitspercentage te bepalen. De GGD heeft reeds de medische verslagen die werden ingediend bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.

Een arts naar keuze of een adviseur die geen arts is mag je begeleiden. Je krijgt een vergoeding (pensioen) bij minimum 10% invaliditeitspercentage. Dit pensioen bestaat uit 3 luiken: invaliditeitspensioen, amputatiepensioen, pensioen voor hulp door derden.

De betalingen gebeuren maandelijks.

A.1. Herstelpensioen ter compensatie van invaliditeit

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vóór 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

A.2. Pensioen n.a.v. amputatie

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vóór 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

A.3. Pensioen voor hulp aan derden

Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

Als je al een andere invaliditeitsuitkering (voor lichamelijk letsel) ontvangt voor dezelfde terreurdaad, zal alleen de hoogste uitkering worden betaald of men zal de in kapitaal ontvangen som omzetten in een fictieve rente om het surplus te berekenen dat u zal worden betaald. De noodhulp die je al gekregen hebt via het « Fonds voor de slachtoffers van opzettelijk geweld », de sommen ontvangen voor morele schade of economisch nadeel net zoals de voorschotten van de verzekeringen worden niet verrekend.

5 Jaar na de eerste beslissing wordt dit pensioen ambtshalve herzien om toe te laten jouw letsels opnieuw te evalueren.  Als je toestand verergert kun je ook zelf een herziening vragen.

B. De terugbetaling van alle medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten plus de kosten voor orthopedie-apparaten en prothesen die het gevolg zijn van de terreurdaad.

Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds zal zelf je documenten naar de Expertencommissie van de HZIV doorsturen. Bovendien, als het gebruik van het openbaar vervoer voor jou moeilijk is, precies door de terreurdaden, dan kan je een aanvraag doen voor de vergoeding van deze verplaatsingskosten via je ziekenfonds, dat de aanvraag zal bezorgen aan de Expertencommissie van de HZIV.

C. Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit. 

Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen, musea, huisvestingsmaatschappijen, etc… Je wordt ook betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

Rechthebbende

 • Je bent de langstlevende echtgenoot/echtgenote, de langstlevende wettelijke of feitelijke samenwonende van een slachtoffer dat is overleden aan de gevolgen van de terreurdaad en/of
 • je bent een kind ten laste van een slachtoffer dat is overleden aan de gevolgen van de terreurdaad.

Je hebt recht op:

Een pensioen van rechthebbende.

Dit pensioen wordt je toegekend op basis van een door de Cel burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme (Federale Pensioendienst) behandeld dossier (ingediend bij het “Fonds voor de slachtoffers van opzettelijk geweld”). Het pensioen kan worden verdeeld tussen de echtgenoot/echtgenote/samenwonende en de kinderen ten laste.

Concreet : als het te compenseren feit de enige oorzaak van het overlijden is, of als het slachtoffer overleden is binnen 5 jaar na het trauma veroorzaakt door de terreurdaad, dan heb je recht op een trimestrieel geïndexeerd bedrag: 3.721,73 €, of 14.886,92 €/jaar. Anderzijds, als het overlijden meer dan 5 jaar na de terreurdaad gebeurt, wordt het pensioen met een kwart of met de helft verminderd (naargelang het te compenseren feit verantwoordelijk is voor meer dan de helft of meer dan ¾ van de reële oorzaken van het overlijden).

De terugbetaling van de kosten voor psychologische verzorging voor zover het stoornissen betreft die zijn veroorzaakt door de terreurdaad. Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds speelt de rol van uniek loket en zal zelf je documenten naar de Expertencommissie van de HZIV doorsturen.

Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit.  Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen en de maatschappij. Je wordt betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

Onrechtstreekse slachtoffers

 • Je bent de echtgenoot/echtgenote, wettelijke of feitelijke samenwonende, de vader of de moeder, een grootouder, een kind, een kleinkind, een broer, een zus van een rechtstreeks slachtoffer of
 • je had een duurzame affectieve band met een rechtstreeks slachtoffer op het moment van de terreurdaad.

Je hebt recht op:

De terugbetaling van de kosten voor psychologische verzorging voor zover het stoornissen betreft die zijn veroorzaakt door de terreurdaad. Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds speelt de rol van uniek loket en zal zelf uw documenten naar de Experten Commissie van de HZIV doorsturen.

Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit. Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen en de maatschappij. Je wordt ook betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

BELANGRIJK

Heb je nog vragen over je rechten, de te volgen procedures of specifieke vragen, contacteer dan de Cel burgerslachtoffers van oorlog en terrorismeAls je het niet eens bent met de genomen beslissingen (administratief of medisch) dan kan je beroep aantekenen per brief of mail naar het onderstaand adres, binnen de 60 dagen na de betekening van de beslissingen. Je kan ook een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank.

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingen aan Slachtoffers
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 
 

Instellingen

Je was aan het werk of op weg van en naar het werk -> tegemoetkoming van de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever

Je bent bijvoorbeeld een personeelslid van de MIVB of van Brussels Airport of je vervulde een opdracht in het kader van je werk (verplaatsing voor een vergadering,…).

Je bent dus slachtoffer geweest van een arbeidsongeval. Wanneer een werknemer een ongeval heeft tijdens en door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en hij/zij daar een letsel aan overhoudt, dan wordt dit beschouwd als een arbeidsongeval. Ook wanneer terrorisme aan de oorsprong ligt van het ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is er sprake van een arbeidsongeval.

Als je op weg was naar het werk, ben je slachtoffer van een ongeval op de weg naar het werk.

Je bent niet gedekt door een verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen indien je niet verbonden bent door een statuut (voor ambtenaren) of door een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Dit kan bijvoorbeeld een student zijn die naar school ging, een gepensioneerde, een werkloze, een zelfstandige, … Deze personen kunnen zich richten tot hun ziekenfonds dat de eventuele uitkeringen en geneeskundige verzorging ten laste zal nemen.

Wat moet je doen als je denkt dat je slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van of naar het werk?

Je moet je werkgever onmiddellijk inlichten over elk ongeval waarvan je slachtoffer ben geweest op de werkplaats of op weg van of naar het werk. Je werkgever kan zo de aangifteprocedure opstarten.

De werkgevers MIVB en Brussels Airport zullen al het nodige hebben gedaan voor hun personeelsleden die slachtoffers waren.

Dezelfde regel geldt voor ongevallen op weg van of naar het werk. Het is dus belangrijk dat je werkgever wordt verwittigd dat je op weg van of naar het werk was. Zo kan je werkgever zijn verzekeringsmaatschappij verwittigen.

Of je nu personeelslid in de privé- of in overheidssector bent, je functies aan het uitoefenen was of op weg van of naar het werk, neem contact op met je personeelsdienst. Zij informeren je over de formaliteiten die je moet vervullen.

Belangrijk om weten:

 • Het is belangrijk een aangifte van arbeidsongeval te doen, zelfs al lijken je verwondingen niet erg. Dit is belangrijk omdat je verwondingen wel later kunnen verergeren of pas later duidelijk worden.
 • Als je er zelf niet toe in staat bent, dan mag uiteraard een naaste de nodige formaliteiten in jouw plaats vervullen.

Waarop heb je recht als je ongeval werd erkend als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk?

Uitkeringen:

 • Ben je tijdelijk geconfronteerd met een totale arbeidsongeschiktheid, dan hen je recht op een uitkering tijdens de ganse duur dat je niet kan werken.
 • Kan je nadien het werk gedeeltelijk hervatten, dan kan je nog altijd recht hebben op een uitkering wegens een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Houd je ten slotte blijvende gevolgen over aan het ongeval, dan kan je recht hebben op een uitkering wegens een permanente arbeidsongeschiktheid.

Vergoedingen:

 • Je hebt recht op de vergoeding van de medische, farmaceutische, hospitalisatie- en heelkundige kosten. De verzekering van de werkgever zal ook de eventuele prothese- of orthopedische toestellen ten laste nemen. Je verplaatsingskosten worden ook vergoed.
 • Indien je esthetische schade hebt opgelopen wegens het ongeval, worden de chirurgische kosten of de kosten voor esthetische protheses (bv. een pruik) vergoed om je zoveel mogelijk te helpen bij het terugvinden van je psychische en fysische integriteit.

Opgelet:  in het kader van de verzekering tegen arbeidsongevallen is geen enkele vergoeding voorzien voor materiële of morele schade. Dit maakt deel uit van de aansprakelijkheidsverzekering van diegene die wordt aangeduid als verantwoordelijke voor het ongeval, of van andere bijkomende verzekeringen.

Waarop heb je recht indien je een naaste bent verloren?

 • De verzekeringsmaatschappij kent een forfaitaire vergoeding toe voor de dekking van de begrafeniskosten. Buitenlandse slachtoffers kunnen ook een vergoeding in de repatriëringskosten krijgen.
 • Als je echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zuster slachtoffer is geweest van een dodelijk arbeidsongeval, kan je, als rechthebbende, aanspraak maken op een rente, waarvan het bedrag afhangt van de relatie met het slachtoffer.

Met wie moet je contact opnemen?

Voor al je vragen met betrekking tot arbeidsongevallen, kan je terecht bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS)

 


Je bent of je werd opgenomen in een ziekenhuis of je werd verzorgd en/of hebt geneesmiddelen gekregen  -> tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Wordt je situatie niet beschouwd als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk, dan ben je, zoals bijna de ganse bevolking die in België woont, gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Je ziekenfonds neemt dan de kosten van de geneeskundige verzorging, de hospitalisatiekosten en de kosten voor dringend medisch vervoer rechtstreeks ten laste (derde betaler) volgens de vastgelegde tarieven of ze betaalt je de gedane kosten terug.

De honoraria van zorgverleners zijn vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen zorgverleners en ziekenfondsen. Een reglementair bepaald percentage (tot maximum 100 %) van dit overeengekomen tarief wordt terugbetaald. Het resterend bedrag (= remgeld) moet je betalen.

De zorgverleners die de overeenkomst niet hebben gesloten, zijn niet verbonden door het overeengekomen tarief. Doe je een beroep op dergelijke zorgverlener, zullen de terugbetalingen enkel gebeuren op basis van het overeengekomen tarief. Naast het remgeld zal je dus ook het verschil tussen het overeengekomen tarief en de honoraria die je worden gevraagd (= supplement) moeten betalen.

Dankzij de Maximumfactuur (MAF) moet je gezin niet meer uitgeven dan een bepaald maximumbedrag voor geneeskundige verzorging. Bereikt het persoonlijk aandeel (remgeld) van je gezin dit maximumbedrag tijdens het jaar, dan wordt het persoonlijk aandeel vanaf dat moment volledig terugbetaald voor dat jaar. Het ziekenfonds houdt de rekening van je geneeskundige verzorging (persoonlijk aandeel) bij. Je moet dus niets doen. Het ziekenfonds stuurt je een attest vanaf de eerste terugbetaling in het kader van de MAF.

Contact: je ziekenfonds of RIZIV.


Door de aanslagen kan je niet werken terwijl het geen arbeidsongeval was: tegemoetkoming van de uitkeringsverzekering

Wordt je situatie niet beschouwd als een arbeidsongeval of als een ongeval op weg van of naar het werk, hebben zowel werknemers als zelfstandigen recht op een uitkering in geval van verlies van loon, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

Er is wel een verschil tussen werknemers en zelfstandigen. De uitkering die werknemers ontvangen, hangt af van hun vorig loon en van hun gezinssituatie. Deze uitkering heeft tot doel het verlies van loon te compenseren in geval van arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen ontvangen een forfaitaire uitkering die afhangt van hun gezinssituatie en van het al niet stopzetten van hun onderneming.

Contact: je ziekenfonds of RIZIV.

Statutaire ambtenaren komen niet in aanmerking voor de uitkeringsverzekering. Voor hen geldt een specifieke regeling. Eerst wordt het kapitaal ziektedagen opgebruikt. Je wedde wordt dan gewoon verder uitbetaald. Het personeelslid komt vervolgens « in disponibiliteit » met een beperkte wedde. Een vastbenoemde ambtenaar kan dus nooit « van het ziekenfonds afhangen ».

Contact: je personeelsdienst en de site van de FOD P&O


Invloed op rust- en overlevingspensioenen

Het overlijden van een werknemer, van een zelfstandige of van een ambtenaar kan aanleiding geven tot de toekenning van een overlevingspensioen aan de langstlevende echtgenoot/echtgenote.

Het bedrag van het pensioen kan verschillen na het overlijden van de echtgenoot/echtgenote.

Voor alle informatie kan je contact opnemen met de Federale Pensioendienst.


Instellingen

Interessante links

Een arbeidsongeschiktheid door de aanslagen kan een invloed hebben op het recht op jaarlijkse vakantie

Wanneer personen het slachtoffer zijn van terroristische aanslagen, wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort wegens arbeidsongeschiktheid.

Er zijn drie mogelijke situaties wat je jaarlijkse vakantie betreft:

Contact:

 • Indien je arbeidsongeschikt bent terwijl je vakantie was begonnen
  Je kan je vakantie niet uitstellen indien je in de privésector werkt (bij het openbaar ambt is het uitstel toegelaten; neem contact op met de personeelsdienst).
 • Indien je arbeidsongeschikt bent voordat je vakantie was begonnen
  Je kan je vakantie uitstellen tot31 december. Bij het openbaar ambt kan in de meeste gevallen de vakantie worden uitgesteld tot een datum na 31 december; neem contact op met de personeelsdienst.
 • Indien je arbeidsongeschikt blijft tot 31 december van het vakantiejaar 2016
  In december 2016 zal het ziekenfonds de werkgever vragen een document in te vullen, waarin het eventueel saldo van de vakantiedagen die niet werden opgenomen bij het voorvallen van de arbeidsongeschiktheid, zijn vermeld. Voor iedere niet-opgenomen vakantiedag zal de werkgever de werknemer in december 2016 een enkelvoudig vakantiegeld uitbetalen (het loon van de vakantiedagen) en een dubbel vakantiegeld (indien dit niet werd uitbetaald voor het begin van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid). Indien de werknemer een arbeider is, zal het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld uitbetaald geweest zijn door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of door het vakantiefonds waarbijde werkgever is aangesloten. Voor iedere vakantiedag gedekt door vakantiegeld zal het ziekenfonds geen tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetalen. Bij het openbaar ambt kunnen de regels verschillen naargelang de werkgever. Neem contact op met de personeelsdienst.

Contact


Je bent een zelfstandige die actief is in de vleessector zoals bijvoorbeeld de landbouwondernemingen, de voedingsindustrie of de ondernemingen in de handelssector en door de crisis die te maken heeft met de zaak Veviba, heb je moeilijkheden om je sociale bijdragen te betalen : er zijn betalingsfaciliteiten mogelijk voor jouw bijdragen.

Door de Veviba-crisis, hebben de betrokken zelfstandigen de mogelijkheid om de betaling van de bijdragen van de vier kwartalen van 2018 uit te stellen zonder dat de toepasselijke verhogingen van 3% en 7% worden opgeëist.

De zelfstandige wiens bedrijf moeilijkheden ondervindt door de Veviba-crisis, zal een schriftelijke aanvraag moeten indienen vóór 30 juni 2018 bij zijn sociaal verzekeringsfonds(SVF).

De betrokken zelfstandige kan in principe ook een bijdragevermindering vragen op basis hiervan of een vrijstelling van bijdragen.

Het SVF is het aanspreekpunt om alle nuttige bijkomende info te geven.


Instellingen

Administratieve soepelheid voor werkgevers die moeilijkheden ondervinden om hun bijdragen te betalen als gevolg van financiële problemen door de aanslagen.           

Het principe dat bijdragen tijdig moeten worden betaald, blijft bestaan. Een werkgever die tijdelijke moeilijkheden ondervindt door de aanslagen, kan wel de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) contacteren voor een uitstel van betaling. De RSZ zal een maandelijks afbetalingsplan voorstellen.

Werkgevers kunnen de Inningsdienst van de RSZ contacteren of een aanvraag doen met volgende formulieren:

In het luik « Motivatie » vermeld je dat je deze aanvraag doet als gevolg van de aanslagen. Je moet de aanvraag voor een afbetalingsplan zo snel mogelijk indienen.


Instellingen