Coming2Belgium

In deze rubriek vindt u informatie in verband met uw rechten op sociale zekerheid.

Deze informatie belangt u aan in volgende omstandigheden:

 • U komt in België werken, wonen, studeren, van uw pensioen genieten,...
 • U keert terug naar België nadat u naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten, …

Deze informatie belangt u niet aan in volgende omstandigheden:

 • U komt naar België op vakantie
 • U komt naar België voor een kort verblijf
 • Vul de zoekcriteria in

  Preciseer de verschillende criteria met betrekking tot uw situatie en het gezochte onderwerp. Hoe meer u de criteria specificeert, hoe beter de resultaten zullen zijn.

  Hulp bij de opzoeking - keuze van uw nationaliteit
  Hulp bij de opzoeking - keuze van uw land van herkomst
  Hulp bij de opzoeking - keuze van uw statuut
  Hulp bij de opzoeking - keuze van uw onderwerp

Nationaliteit

De toepassing van sommige internationale overeenkomsten verschilt naar gelang de nationaliteit. Selecteer uw nationaliteit uit de lijst. Indien uw nationaliteit niet in de lijst voorkomt, kies dan "andere".

Land van herkomst

Deze lijst bevat enkel de landen waarmee België een internationale so cialezekerheidsovereenkomst gesloten heeft.
Indien het land van herkomst niet in de lijst voorkomt, kies dan "andere" om informatie te bekomen.

Statuut

U moet een statuut selecteren uit deze lijst. De informatie die u zal krijgen, heeft enkel betrekking op dit statuut. Wenst u vervolgens informatie over een ander statuut, begin dan een nieuwe zoekactie.

Werknemer

een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is in dienst van een werkgever.

Ambtenaar

een persoon die werkt in een overheidsdienst of een daaraan gelijkgestelde persoon.

Zelfstandige (activiteit anders dan in loondienst)

een persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut. µ

Grensarbeider (Werkzaam in België)
 • werknemer: een persoon die werkt in België maar in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
 • zelfstandige: een persoon die werkt in België maar in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
Grensarbeider (Woonachtig in België)
 • werknemer: een persoon die werkt in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland maar in België woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
 • zelfstandige: een persoon die werkt in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland maar in België woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
Gedetacheerde
 • werknemer: een werknemer die gewoonlijk in België is tewerkgesteld en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor rekening van zijn werkgever.
 • zelfstandige: een zelfstandige die gewoonlijk werkzaam is in België en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor zijn eigen rekening.
 • ambtenaar: een ambtenaar die gewoonlijk in België is tewerkgesteld door zijn administratie en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor rekening van die administratie.
Werkloze

een persoon die een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangt.

Gepensioneerde
 • werknemer: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een vastbenoemde ambtenaar, na diens overlijden.
 • ambtenaar: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een ambtenaar, na diens overlijden.
 • zelfstandige: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een ambtenaar, na diens overlijden.
Invalide
 • werknemer: een persoon die door een ziekte of een ongeval sinds meer dan twaalf maanden arbeidsongeschikt is.
  (N.B. arbeidsongevallen en beroepsziekten buiten beschouwing gelaten.)
 • zelfstandige: een persoon die door een ziekte of een ongeval sinds meer dan twaalf maanden arbeidsongeschikt is.
  (N.B. arbeidsongevallen en beroepsziekten buiten beschouwing gelaten.)
Student

iedere andere persoon dan een werknemer of een zelfstandige of een lid van diens gezin of een nagelaten betrekking, die een studie of een beroepsopleiding volgt welke leidt tot een officieel erkende kwalificatie.

Onderwerp

U moet een socialezekerheidsuitkering selecteren uit deze lijst.
De informatie die u zal krijgen, heeft enkel betrekking op deze uitkering.
Wenst u vervolgens informatie over een andere uitkeringen, begin dan een nieuwe zoekactie.