Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Nieuw dit kwartaal

 

 

 

Algemeenheden

Extra-legale pensioenen - bijkomende bijdrage van 3%

De definitieve fase voor de berekening van de bijkomende bijdrage aanvullende pensioenen treedt in werking vanaf 1 januari 2019 (wet van 21 december 2018 - BS van 17 januari 2019).

De fase voorziet dat wanneer op 1 januari van het jaar dat aan een bijdragejaar voorafgaat, de som van het wettelijk pensioen en van de verworven reserves (of, bij gebrek aan verworven reserves, de reserves betreffende het aanvullend rust- of overlevingspensioen, gedeeld door een omzettingscoëfficiënt), de pensioendoelstelling voor een werknemer overschrijdt, de inrichter in het 4de kwartaal van elk bijdragejaar een bijzondere bijdrage verschuldigd is.

Deze bijzondere bijdrage van 3 % op het aandeel van de inrichter in het bedrag van de verandering van de verworven reserves of, bij gebrek aan verworven reserves, van de reserves betreffende het aanvullend rust- of overlevingspensioen tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat, zal dus voor het eerst het 4de kwartaal  2019 verschuldigd zijn.

De nieuwe berekeningswijze zal verder in detail toegelicht worden op een nieuwe pagina in de instructies van het 2de kwartaal 2019.

De huidige pagina in de instructies blijft alleszins toepasselijk voor de berekening en aangifte van de bijdrage van 3 % verschuldigd in het 4de kwartaal 2018.

 

Kunstenaars

De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS van 17 januari 2019) voorziet de creatie van een elektronisch platform voor de aanvraag en afgifte van verschillende documenten met betrekking tot het statuut van 'kunstenaar' (de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring). De wet voorziet ook dat het elektronisch platform de aangifte van de artistieke activiteiten in het kader van de kleine vergoedingsregel ontvangt en zal een informatieluik voor de kunstenaars bevatten.

Wat betreft de modaliteiten voor de aanvraag en de afgifte van de kaart, het visum en de zelfstandigheidsverklaring evenals de inhoud van het informatieluik, blijven de huidige ministeriële en koninklijke besluiten van toepassing voor de 'papieren' aangiften. Hetzelfde geldt voor de aangiftemodaliteiten van de artistieke activiteiten in het kader van de kleine vergoedingsregeling. De specifieke reglementaire bepalingen voor de elektronische aangiften worden gepubliceerd. Bovengenoemde besluiten zullen nog van toepassing blijven voor de 'papieren' aangifte.

 

 

Mobiliteitsbudget

Naast het 'cash-for-cars' systeem (mobiliteitsvergoeding) dat reeds in voege is, voorziet men vanaf 1 maart 2019 eveneens een systeem waarbij de werkgever die een bedrijfswagen aan zijn personeelsleden ter beschikking stelt, ter vervanging hiervan een budget ter beschikking kan stellen en de werknemer een keuze kan geven hoe hij zijn mobiliteitsuitgave invult. Omdat legistiek nog niet alles geregeld is, zullen de modaliteiten via een tussentijdse mededeling worden toegelicht van zodra ze gekend zijn. Meer technische gegevens (bijkomende informatie DmfA / DmfAPPL) zullen opgenomen worden op de pagina 'mobiliteitsbudget' die verder aangevuld zal worden als alle details gekend zijn.

De maatregel beslaat 3 pijlers:

  • de mogelijkheid te kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen
  • het gebruik van alternatieve en duurzame vervoersmodi of het inzetten op het verminderen van de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats
  • het uitbetalen van het resterende saldo.

Op het resterende saldo van het budget dat wordt uitgekeerd op het einde van het kalenderjaar is eveneens een bijzondere bijdrage verschuldigd ten laste van de werknemer.

Het saldo moet aangegeven worden met looncode 29.

 

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • loonbegrip (vakantiegeld)
  • verplichtingen (socialzekerheidsregelingen)
  • bijzondere bijdragen (vakbondspremiebijdrage en bijdrage Sociale Dienst lokale sector).

   

 

 

De personen

 

Kunstenaars

 

Kleine vergoedingen dag- en jaarbedrag 2019.

 

 

Studenten

Een studentenovereenkomst moet gesloten worden met een andere werkgever dan deze waarbij de jongere zijn praktische opleiding op de werkplek volgt. De uitzondering voor de maanden juli en augustus is niet meer van toepassing. De jongere kan dus geen vakantiewerk meer uitoefenen bij zijn stagemeester.

 

 

Vrijwilligers

Het dag- en jaarbedrag voor 2019.

Voor sommige vrijwilligers wordt vanaf het 1ste kwartaal 2019 het jaarbedrag verhoogd (koninklijk besluit van 20 december 2018 - BS van 28 december 2018).

 

Verenigingswerkers - vergoedingen

Vergoedingsplafonds 2019 en verdubbeling toegelaten maandelijkse vergoedingen voor verenigingswerk in de sportsector (wet van 30 oktober 2018, BS van 12 november 2018).

Verduidelijking prestaties voor de 4/5de tewerkstelling in (T - 3).

 

Niet-beschermde lokale mandatarissen (DmfAPPL)

Jaarbedrag voor 2019 voor werknemers en ambtenaren.   

   

 

Het loon

Voordelen in natura

'De vanaf 1 januari 2019 betaalde of toegekende voordelen' van gratis woonst aan een conciërge worden altijd geraamd op 100/60 van het kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2. Er wordt bij de raming geen onderscheid meer gemaakt naargelang de hoogte van het KI (koninklijk besluit van 7 december 2018 - BS van 27 december 2018).

Indexering van het forfaitair geraamd bedrag voor onroerende en voor roerende goederen (bericht FOD Financien in verband met de automatische indexeringen inzake inkomstenbelasting - BS van 22 januari 2019). 

 

Terugbetaling van kosten

Verhoging bureau- en kledijvergoeding.

Verhoging fietsvergoeding (bericht FOD Financiën in verband met de automatische indexeringen inzake inkomstenbelasting - BS van 22 januari 2019).

 

Mobiliteitsvergoeding

Mee te delen gegevens bij het beëindigen van de overeenkomst (koninklijk besluit van 16 december 2018 - BS van 27 december 2018).

 

Zachte landingsbaan

Uitbreiding tot op individueel niveau (koninklijk besluit van 12 december 2018 - BS van 21 december 2018)

 

 

De bijzondere bijdrage

 

Decava - plafondgrenzen inhoudingen

 

Er is geen herwaarderingscoëfficiënt voor 2019. De plafonds voor de inhoudingen blijven hetzelfde ten opzichte van deze van het 4de kwartaal 2018.

  

Bedrijfswagens CO2

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2019.

Verduidelijking te gebuiken CO2-uitstootwaarde.

 

Solidariteitsbijdrage Dimona

Aanpassing van de minimumsolidariteitsbijdrage aan de evolutie van het indexcijfer voor 2019.

 

 


   

De verminderingen

Inleiding - cumulaties

Aanpassing van de forfaits sociale maribel als gevolg van de Taxshift periode 2019 (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van 17 juni 2016).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Vlaams gewest of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Stopzetting met overgangsbepalingen van de doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in een van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap (decreet van 28 mei 2018 - BS van 10 juli 2018; besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 28 september 2018 - BS van 30 november 2018).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - SINE

Stopzetting met overgangsbepalingen van de doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in een van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap (decreet van 28 mei 2018 - BS van 10 juli 2018; besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 28 september 2018 - BS van 30 november 2018).

 

Doelgroepvermindering werknemers art. 60 §7 OCMW-wet (DmfAPPL)

Definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Vlaams gewest.

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Stopzetting met overgangsbepalingen van de doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in een van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap (decreet van 28 mei 2018 - BS van 10 juli 2018; besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 28 september 2018 - BS van 30 november 2018).

 

Doelgroepvermindering jonge werknemers - Vlaanderen

De doelgroepvermindering wordt versterkt en de overgangsperiode beëindigd (besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 - BS van 25 januari 2019).

 

Doelgroepvermindering herstructurering

Definitieve beëindiging doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in het Vlaams gewest of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Stopzetting met overgangsbepalingen van de doelgroepvermindering voor een tewerkstelling in één van de gemeentes van de Duitstalige Gemeenschap (decreet van 28 mei 2018 - BS van 10 juli 2018; besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 28 september 2018 - BS van 30 november 2018).

 

Doelgroepvermindering gesco's

Opheffing statuut 'gesco' en stopzetting aangifte met een specifiek werknemerskengetal voor de Duitstaligen (decreet van 28 mei 2018 - BS van 10 juli 2018; besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 28 september 2018 - BS van 30 november 2018).

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Aanpassing grensbedrag <30-jarige. Als gevolg van de Tax-shift 2019 verhoogt de bovengrens van de lagelonencomponent 'S0' waarop het grensbedrag voor de <30-jarige wordt berekend.

De situatie waarbij werknemers in dienst gekomen vóór 1 januari 2018 nog recht hebben op de werknemersbijdragevermindering herstructurering doet zich niet meer voor.

 

 

Sociale Maribel

Aanpassing van de forfaits sociale maribel als gevolg van de Taxshift periode 2019 (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van 17 juni 2016).

 

 

 

Invullen van de DmfAPPL

Werknemerskengetallen bijdragen 868 en 869

Nieuwe codes voor respectievelijk de solidariteitsbijdrage en de speciale bijdrage in het kader van het mobiliteitsbudget.   

 

Looncode 317

Verduidelijking.

 

Looncode 29

Saldo van het mobiliteitsbudget in geld.

 

Looncode 770

Aanpassen van de referte-CO2-uitstoot voor het berekenen van het voordeel. Het minimumvoordeel 2019 verhoogt tot 1.340,00 EUR (koninklijk besluit van 19 december 2018 - BS van 27 december 2018; bericht FOD Financien - BS van 22 januari 2019).

Te gebruiken CO2-uitstootwaarde bij de berekening van het voordeel (aangepaste FAQ op de website van de fiscus).

Aanpassing van de omschrijving voor het mobiliteitsbudget.

 

Prestatiecodes 51 en 52

 

Toevoeging 'pleegouderverlof' bij code 52 (wet van 6 september 2018 - BS van 26 september 2018)

Verduidelijkingen.

 

Tewerkstelling inlichtingen - sectordetail social/non profit

In het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de socialprofitsectoren, moeten de werkgevers die tot een van de (sub)sectoren van de social/non profitsector behoren, een aanduiding van de deelsector in de nieuwe zone 'sectordetail' meegeven.

 

 

Gepubliceerde wetgeving

Mobiliteitsvergoeding

De verplaatsingsvergoedingen (woon-werk en privéverplaatsingen) die de werkgever bovenop de mobiliteitsvergoeding toekent aan de werknemer, zijn loon (koninklijk besluit van 16 november 2018 - BS van 29 november 2018).