Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 1 - Inlichtingsblad

Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof (art. 39, zesde lid arbeidswet van 16.3.1971), vaderschapsverlof of geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), adoptieverlof en pleegouderverlof.

Met scenario 1 deelt de werkgever de gegevens mee die in de hierboven vermelde situaties toestaan het recht op uitkeringen vast te stellen en het bedrag ervan te berekenen.

Op 30 december 2016 wijzigen de berekeningswijze van de uitkeringen en het inlichtingenblad uitkeringen.

Voor de risico’s die aanvatten vanaf 30 december 2016 worden de volgende elementen niet meer opgenomen in de berekeningsbasis van de uitkeringen in het kader van de uitkerings- en moederschapsverzekering voor werknemers:

  • de premies en soortgelijke voordelen die niet aan de prestaties zijn gekoppeld (zoals een eindejaarspremie, voordelen uit werknemersparticipaties of anciënniteitspremies);
  • het loon voor overuren dat minder dan 10% van het totale loon gedurende een bepaalde referteperiode bedraagt.

Voor de risico’s die aanvatten vanaf 30 december 2016 worden de uitkeringen bovendien berekend op het gemiddeld dagloon waarop de werknemer recht had op de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet, voor zover de tewerkstelling stabiel is gebleven tot op de dag van het risico.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever