Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Nieuw dit kwartaal


Algemeenheden

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • personen (niet-beschermde lokale mandatarissen, mindervaliden)
  • loon (statutairen openbare sector)
  • beperkte onderwerping (private sector, openbare sector);
  • verplichtingen (betaling bijdragen, DmfA, jongerenverplichting)
  • socialezekerheidsbijdragen (toepasselijke kwartaal, verjaring)
  • bijzondere bijdragen (bedrijfsvoertuigen)
  • varia (attesten, toezicht). 

 

 


Wijzigingen

De werkgevers

Algemeenheden

Het gezamenlijk werkgeverschap.

 

De personen

De arbeidsovereenkomst

De werkgeversgroepering (wet van 5 maart 2017 - BS van 15 maart 2017).

Voor een werknemer die prestaties voor meerdere werkgevers verricht, zal de RSZ een gezamenlijke aangifte van de lonen en de prestaties door één van de werkgevers niet langer meer aanvaarden, gezien de andere mogelijkheden in het geval van gezamenlijk werkgeverschap.

 

Mindervalide werknemers en leerlingen

Verduidelijking

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer van consumptieprijzen, is er met ingang van het 4de kwartaal van 2018 een aanpassing van het maximumbedrag van de vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties.

 

Verenigingswerkers

Een niet-onderworpen tewerkstelling in de socio-culturele sector of bij sportmanifestaties gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan het begin van het verenigingswerk, vormt geen beletsel om als 'verenigingswerker' bij dezelfde vereniging of organisatie werkzaam te zijn (wet van 30 oktober 2018 - BS van 12 november 2018).

 

     

De bijzondere bijdragen

Decava - loonplafonds inhoudingen

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen.


 

De verminderingen

Doelgroepverminderingen - inleiding

De looncode 852 wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van de loonmassa waarop de doelgroepvermindering van toepassing is.  

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - overgangsmaatregelen Wallonië PVP

De overgangsmaatregelen 'doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden in het activaplan preventie en veiligheid voor een tewerkstelling' in Wallonië worden retroactief stopgezet vanaf 1 januari 2018 (decreet van 17 juli 2018 - BS van 8 oktober 2018).


Doelgroepvermindering jonge werknemers Vlaanderen

Verduidelijking

 

Doelgroepvermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen overgangsmaatregelen Waals Gewest als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

Verduidelijking.

 

Doelgroepvermindering kunstenaars

Aanpassen ondergrens refertekwartaalloon als gevolg van de verhoging van het GGMMI door een overschrijding van de spilindex.

 

Werkbonus

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus.

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex. 

 

 

Invullen van de Dmfa

De tewerkstellingslijn

De zone 'gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer' wordt ingevoerd voor de aangifte van het gemiddeld aantal uren per week waarvan het brutoloon gefinancierd wordt door de Sociale Maribel. 

 

Basisloon - bezoldigingscodes

De bezoldigingscode 26 wordt gecreëerd voor de werkgevers onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel.

 

Bijkomende vergoedingen - bezoldigingscodes

De bezoldigingscode 852 wordt ingevoerd voor de aangifte van de premie in het kader van de vierdagenweek (wet van 19 juli 2012). De looncode 851 wordt enkel nog gebruikt voor het weddensupplement in het kader van de vrijwillige vierdagenweek (wet van 10 april 1995).


Tewerkstelling inlichtingen - vrijstelling aanvullend pensioen

Een code '2' wordt ingevoerd voor een aantal gefusioneerde gemeenten die zowel aangesloten zijn bij de groepsverzekering 'DIB-Ethias' als bij de groepsverzekering 'Provant'.