Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Een overlijden in de familie

De dood van een familielid is altijd moeilijk te verwerken. De Belgische sociale zekerheid probeert daarom de financiële zorgen voor de overlevenden te verminderen.

Als een familielid sterft na een arbeidsongeval, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op:

  • een vergoeding voor de begrafeniskosten,
  • volledige terugbetaling van de overbrengingskosten naar de begraafplaats van de overledene,
  • een rente gebaseerd op het basisinkomen van het slachtoffer en de graad van verwantschap, en
  • een overlijdensbijslag, als het slachtoffer sterft aan de gevolgen van het arbeidsongeval na de herzieningstermijn (waarvan de aanvangsdatum kan variëren naargelang de situatie: raadpleeg de pagina Regeling van uw arbeidsongeval op de website van Fedris).

Sterft een werknemer door een beroepsziekte? Dan hebben de directe verwanten recht op een schadevergoeding en een tussenkomst in de begrafeniskosten.

De ondersteuning blijft niet beperkt tot het overlijden. Kinderbijslag wordt automatisch naar een wezenbijslag omgezet zodra een van de ouders overlijdt.

Als langstlevende huwelijkspartner heb je  onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

Heb je de begrafeniskosten betaald van een gepensioneerd ambtenaar? Dan heb je mogelijk recht op een begrafenisvergoeding.

Wat is een begrafenisvergoeding?

De begrafenisvergoeding is een bedrag dat je op aanvraag ontvangt na het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar. Het dient om de begrafeniskosten te compenseren.

Wie heeft recht op de begrafenisvergoeding?

De begrafenisvergoeding gaat in de eerste plaats naar:

  1. de huwelijkspartner die officieel samenwoonde met de overledene, of
  2. de langstlevende huwelijkspartner die officieel op een ander adres woonde, op voorwaarde dat die de begrafeniskosten betaalde.

Als de overleden persoon geen huwelijkspartner had, kan de begrafenisvergoeding aangevraagd worden door:

  1. een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder), of
  2. elke fysieke of morele persoon die de begrafeniskosten betaalde, op voorwaarde dat die alle nodige bewijsstukken voorlegt.

Hoeveel bedraagt de begrafenisvergoeding?

Voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn komt de begrafenisvergoeding overeen met het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen van de overledene. Dit bedrag wordt wel begrensd tot een maximumbedrag.

Voor de andere erfgenamen of personen die de begrafeniskosten betaald hebben, komt de begrafenisvergoeding overeen met de werkelijke kosten. De vergoeding wordt wel beperkt tot het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen van de overledene en tot een maximumbedrag.

Hoe vraag ik de begrafenisvergoeding aan?

Als huwelijkspartner moet je normaal niets doen. We sturen je automatisch een brief.

Alle andere personen moeten de begrafenisvergoeding aanvragen om ze te krijgen.

Vraag een begrafenisvergoeding aan op de pagina Begrafenisvergoeding op de website van de Federale Pensioendienst.


Waar moet ik het overlijden melden?

Als je het overlijden gemeld hebt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is, wordt de pensioeninstelling automatisch op de hoogte gebracht.

Lees meer op de pagina Hoe je de dood van een gepensioneerde meldt ? op de website van de Federale Pensioendienst.

Wat gebeurt er met de laatste maand pensioen?

  • Als de gepensioneerde overleed na de datum van betaling, dan mag je het pensioen houden.
  • Als de gepensioneerde overleed vóór de datum van betaling, dan vordert de Pensioendienst dat bedrag terug. Daarna gaat de pensioeninstelling na wie recht heeft op dat pensioen.

Je vindt meer details op de pagina Wat gebeurt er met de laatste maand pensioen of uitkering? op de website van de Federale Pensioendienst.

Waar heb ik recht op bij een overlijden?

Als langstlevende huwelijkspartner heb je onder bepaalde voorwaarden recht op:

Als de overledene ambtenaar was, heb je mogelijk recht op:

De overleden gepensioneerde was mijn huwelijkspartner. Heeft dat een invloed op mijn pensioen?

Ontvang je een pensioen aan het gezinsbedrag? Dan zal de Pensioendienst je pensioen automatisch terugbrengen naar een pensioen als alleenstaande.

Ontvang je een rustpensioen als alleenstaande? Dan zal de Pensioendienst je gezinstoestand automatisch aanpassen en de inhoudingen herberekenen.

Ontvang je een IGO? Dan zal de pensioendienst automatisch je gezinstoestand aanpassen en je IGO herberekenen.


Onlinediensten

Instellingen

De kinderbijslag is geregionaliseerd. Voor de precieze regelingen bij overlijden van een ouder of kind kan je terecht bij je kinderbijslagfonds. Linken naar de regionale kinderbijslagfondsen vind je op de pagina Kinderbijslag.

Kinderbijslag bij overlijden van een ouder

Als één of beide ouders overlijden, worden de gewone kinderbijslagen vervangen door één enkel bedrag, de wezentoeslag. Zo nodig wordt die verhoogd met een leeftijdssupplement.

Je kinderbijslagfonds krijgt een elektronische melding van het overlijden uit de centrale databank van de sociale zekerheid. Als de ouder in het buitenland overleden is, is het wel mogelijk dat het kinderbijslagfonds met vertraging of helemaal niet ingelicht wordt.

In de meeste gevallen hoef je zelf dus niets te doen. Het kinderbijslagfonds controleert je recht op de wezenuitkering. 

Je kunt de wezentoeslag alleen aanvragen voor een wettig, erkend of geadopteerd kind van de overledene.

Kinderbijslag bij overlijden van het kind

Als je kind overlijdt, krijgt je kinderbijslagfonds een elektronische melding van het overlijden uit de centrale databank van de sociale zekerheid. Het recht op kinderbijslag stopt aan het einde van de maand waarin het kind overleden is.


Instellingen

Onlinediensten