Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vergoedingen na arbeidsongeval

Als je een arbeidsongeval hebt en als gevolg daarvan niet meteen verder kunt werken, krijg je een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Er zijn verschillende vergoedingen, afhankelijk van je toestand en de evolutie van je situatie.

Na een arbeidsongeval word je tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard als je het werk niet meteen kan hervatten. Je hebt dan recht op een dagvergoeding volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Wanneer je het werk gedeeltelijk hervat, ontvang je een dagvergoeding gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Je krijgt die vergoeding tot je volledig genezen bent of tot er je een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend wordt.

Zodra je gezondheidstoestand stabiliseert, kan een eventuele graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden. De vergoeding waarop je in dat geval recht hebt, houdt rekening met de graad van je ongeschiktheid en je basisloon. Je zal de toegekende rente levenslang ontvangen.

Als zou blijken dat je niet meer volledig kunt herstellen, is er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid. De vergoeding waarop je in dat geval recht hebt, houdt rekening met de graad van je ongeschiktheid en je basisloon. Ga je met pensioen, dan wordt je vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot een maximumbedrag. 

Ben je na het arbeidsongeval afhankelijk van de hulp van derden? Je hebt dan recht op een bijkomende vergoeding.

Bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop bestaan er ook verschillende vergoedingen voor de familie van het slachtoffer.

Medische kosten

Alle medische, farmaceutische en heelkundige zorgen die je nodig hebt gehad als gevolg van de letsels die je hebt opgelopen bij jouw arbeidsongeval worden terugbetaald door de verzekeringsonderneming. Gebeurde jouw ongeval vóór 01.01.1988, dan betaalt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) die zorgen terug.

Zodra jouw gezondheidstoestand is gestabiliseerd en jouw letsels zogenoemd geconsolideerd zijn, moet je contact opnemen met de verzekeringsonderneming of Fedris en het voorafgaande akkoord vragen van de raadsgeneesheer voor de terugbetaling van:

 • je kinesitherapiesessies;
 • je heelkundige ingrepen;
 • je hospitalisaties die langer dan 1 dag duren.

 

Jouw medische zorgen worden terugbetaald tegen het RIZIV-tarief (inclusief het remgeld). Medische kosten die niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn, kunnen worden terugbetaald tegen hun werkelijke kost op voorwaarde dat je daarvoor voorafgaandelijk de toestemming hebt gekregen. De kostprijs moet evenwel redelijk zijn vergeleken met het tarief voor gelijkaardige verstrekkingen die wel zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur.

Farmaceutische producten die werden voorgeschreven door een geneesheer worden integraal terugbetaald
 

Alle supplementen die een ziekenhuis aanrekent voor een eenpersoonskamer of een kamer met 2 bedden bovenop de hospitalisatiekosten moet je zelf betalen. Hetzelfde geldt voor bijkomende kosten zoals voor een tv-toestel, een telefoon, drank, etc.

Verplaatsingskosten

Jouw verplaatsingskosten worden terugbetaald als je je moet verplaatsen:

 • op vraag van de verzekeringsonderneming of Fedris;
 • op vraag van de arbeidsrechtbank;
 • om je te laten verzorgen.

Als je voor jouw verplaatsing het openbaar vervoer gebruikt, worden die kosten je integraal terugbetaald op vertoon van jouw vervoerbewijs.
Als je je op een andere manier verplaatst (zoals met de auto) en als de afstand van jouw verplaatsing vanaf jouw woning ten minste 5 km (heen en terug) bedraagt, krijg je € 0,2479 per afgelegde kilometer terugbetaald.
Verplaatsingen om dringende medische redenen (met een ambulance of een taxi), worden tegen de werkelijke kosten terugbetaald.

Ook jouw echtgeno(o)t(e), jouw kinderen of jouw ouders hebben recht op een terugbetaling van hun verplaatsingskosten:

 • Als je 2 tot 7 dagen wordt gehospitaliseerd, betalen we een verplaatsing (heen en terug) terug voor een van hen.
 • Als je langer dan 7 dagen wordt gehospitaliseerd, betalen we een verplaatsing (heen en terug) terug per bijkomende hospitalisatieperiode van 3 dagen voor een van die personen.

Als je in levensgevaar bent, hebben uw echtgeno(o)t(e) en een kind recht op de terugbetaling van een verplaatsing (heen en terug) per dag.


Wanneer heb je recht op een vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Je krijgt een vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid als je na jouw arbeidsongeval niet onmiddellijk opnieuw kunt gaan werken.

In dat geval worden de uren die je de dag van het ongeval niet hebt kunnen werken als gevolg van dat ongeval normaal uitbetaald. Vanaf de dag na het ongeval heb je recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe wordt die dagvergoeding berekend?

Jouw dagvergoeding wordt berekend op basis van jouw basisloon. Dat is het loon dat je het jaar vóór jouw ongeval hebt verdiend voor de functie die je had op het moment van het ongeval. Concreet ziet die berekening er als volgt uit: (basisloon x 90 %) / 365.

Wanneer heb je recht op een vergoeding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Na jouw ongeval kan de geneesheer beslissen dat je in staat bent om:

 • het werk dat je op het moment van het ongeval deed, deeltijds te hervatten;
 • of werk te doen dat is aangepast aan jouw situatie.

Als je ermee instemt om het werk te hervatten, heb je recht op een dagvergoeding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe wordt die dagvergoeding berekend?

De dagvergoeding is gelijk aan het verschil tussen het loon dat je vóór het ongeval verdiende en het loon dat je verdient als je het werk hervat.

Wat gebeurt er als je weigert het werk te hervatten of als je het werk hervat maar na een tijdje stopt?

Als je weigert of stopt om een geldige reden, heb je recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zie hierboven). De geldigheid van die reden wordt beoordeeld door de verzekeringsonderneming en, als je het met haar oneens bent, door de arbeidsrechtbank.

Als je geen geldige reden hebt, heb je recht op een dagvergoeding die wordt berekenend op basis van jouw basisloon en jouw graad van arbeidsongeschiktheid. Als jouw graad van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld 40 % bedraagt, is jouw dagvergoeding gelijk aan: (basisloon x 40 %)/365.

Hoelang heb je recht op die vergoedingen?

Of je nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, je krijgt een dagvergoeding voor elke dag van arbeidsongeschiktheid, ook voor de weekends. Je krijgt die vergoedingtot wanneer je genezen wordt verklaard of tot er een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.


Wanneer heb je recht op een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid?

Je ontvangt een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid als je bij de consolidatie van je letsels, dus als je gezondheidstoestand gestabiliseerd is, niet de mate van arbeidsgeschiktheid hebt die je voor je ongeval had.

Het is de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming die je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid evalueert. Daarbij houdt hij rekening met meerdere factoren zoals je letsels, je leeftijd, je beroepskwalificatie en je aanpassings- en bijscholingsmogelijkheden.

We spreken van volledige blijvende ongeschiktheid als je geen regelmatige inkomsten meer kunt halen uit je werk en van gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid als je ondanks je letsels nog in staat bent om te werken.

Hoe wordt die vergoeding berekend?

De vergoeding hangt af van je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en je basisloon. Dat is het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval voor de functie die je op het moment van het ongeval uitoefende.

Concreet kan je vergoeding op drie manieren worden berekend:

 • Als je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid kleiner is dan 5 %: (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/2.
 • Als je graad tussen de 5 en 10 % bedraagt:((basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/75)/100.
 • Als je graad meer dan 10 % bedraagt:basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid.

Wil je het exacte bedrag van je vergoeding kennen? Neem dan contact op met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Hoelang heb je recht op die vergoeding?

Je hebt levenslang recht op die vergoeding.

We spreken van een vergoeding tijdens de herzieningstermijn. Dat is de periode van 3 jaar die begint op de datum waarop je ongeval werd geregeld en waarin je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid nog kan stijgen of dalen.

Na die herzieningstermijn spreken we van rente.

 


Wat is een dodelijk arbeidsongeval?

We spreken van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval sterft of later aan de gevolgen van het ongeval overlijdt of als de letsels het overlijden van het slachtoffer hebben versneld.

Welke vergoedingen worden toegekend bij een dodelijk arbeidsongeval?

De begrafeniskosten
De verzekeringsonderneming stort een vergoeding aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald. Die vergoeding hangt af van het basisloon van het slachtoffer. Dat is het loon dat het slachtoffer heeft verdiend tijdens het jaar dat aan zijn ongeval is voorafgegaan voor de functie die hij op het moment van het ongeval uitoefende. Het basisloon wordt als volgt berekend: (basisloonvan het slachtoffer x 30)/365

De vervoerskosten
De verzekeringsonderneming betaalt alle kosten voor de overbrenging van het lichaam van het slachtoffer naar de plaats waar zijn familie hem wil begraven integraal terug, zelfs als het om een plaats in het buitenland gaat.

De rente
De rente wordt gestort aan de begunstigde(n) (zie hieronder) van het overleden slachtoffer. Ze hangt af van het basisloon van het slachtoffer en van zijn graad van verwantschap met de begunstigde(n). Naargelang de omstandigheden wordt de rente levenslang of voor een bepaalde tijd betaald.

Meer info? Meer informatie vindt u op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

De overlijdensbijslag
Een overlijdensbijslag wordt alleen gestort aan de begunstigde(n) van een slachtoffer met een blijvende ongeschiktheid dat na de herzieningstermijn is overleden aan de gevolgen van zijn arbeidsongeval. Die herzieningstermijn gaat in als het ongeval geregeld is en duurt 3 jaar. De overlijdensbijslag is een forfaitair bedrag dat naargelang de omstandigheden levenslang of voor een bepaalde tijd wordt betaald.

Wie heeft recht op een rente of een overlijdensbijslag?

Er zijn 5 categorieën van begunstigden. Ze worden ook wel rechthebbenden genoemd:

 1. de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (onder bepaalde voorwaarden). De echtgeno(o)t(e) die van het slachtoffer is gescheiden (van tafel en bed) heeft er ook recht op als hij/zij onderhoudsgeld ontvangt.
 2. de kinderen op voorwaarde dat ze wees zijn en nog kinderbijslag krijgen.
 3. de ouders als ze rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden. Er mag bovendien geen kind als rechthebbende zijn.
 4. De kleinkinderen voor zover ze wees zijn en rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden.
 5. De broers en zussen op voorwaarde dat er geen andere rechthebbenden zijn.

Wat?

Als je na een arbeidsongeval hulp van iemand anders nodig hebt om dagelijkse handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld om je te wassen, te eten of je te verplaatsen), kan de raadsgeneesheer beslissen om je een aanvullende vergoeding toe te kennen: de vergoeding voor hulp van derden.

Die vergoeding moet hulp van een derde financieren. Daarom ontvang je hem niet langer zodra je 91 opeenvolgende dagen gehospitaliseerd bent.

Hoe wordt de hulp van derden geschat?

De raadsgeneesheer baseert zich op een rooster met een aantal stellingen over 6 essentiële handelingen in het dagelijkse leven:

 1. je verplaatsen;
 2. voedsel nuttigen of bereiden;
 3. voor jouw persoonlijke hygiëne instaan en je kleden;
 4. jouw woning onderhouden en huishoudelijk werk verrichten;
 5. leven zonder toezicht, je bewust zijn van gevaren en gevaar kunnen vermijden;
 6. kunnen communiceren en sociaal contact hebben.

Hoe beperkter die mogelijkheden, hoe meer hulp van derden je nodig hebt en hoe hoger de vergoeding die je wordt toegekend.

Hoe wordt de vergoeding voor hulp van derden berekend?

Het maximale jaarlijkse bedrag van de vergoeding voor hulp van derden bedraagt 12 keer het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen. Dat wordt bepaald door de Nationale Arbeidsraad en wordt regelmatig geïndexeerd.

De vergoeding voor hulp van derden kan ook worden verminderd als je door een nieuwe prothese minder hulp van derden nodig hebt.

Van die vergoeding worden geen socialezekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing afgehouden.