Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Arbeidsongeval

Een ongeval op de werkvloer of op de weg van of naar je werk is een arbeidsongeval. Meld zo’n ongeval altijd aan je werkgever, ook al lijk je er op het eerste gezicht geen gevolgen aan over te houden. Als je van dat arbeidsongeval toch gevolgen ondervindt, treedt de verzekering op.

Was je op zoek naar informatie over de arbeidsongevallenregeling voor federale ambtenaren? Die vind je op de pagina Arbeidsongevallen van BOSA.

Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, maar ze kunnen terugvallen op de wettelijk verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering van het zelfstandigenstelsel. Ze hebben eventueel ook recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering.

Zodra je een beroepsactiviteit uitoefent onder het gezag van een werkgever en je daarvoor een loon krijgt, is je werkgever verplicht jou te verzekeren tegen het risico op arbeidsongevallen. Als je een onbetaalde stage uitvoert, moet jouw onderwijsinstelling je verzekeren.

Een arbeidsongeval kan zich voordoen op weg naar en van je werk of op de werkplek zelf.

Ongeval op de arbeidsplaats

Elk ongeval dat door een plotseling gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en op de arbeidsplaats gebeurt tijdens en door de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is een ongeval op de arbeidsplaats.

Ongeval op de weg naar en van het werk

Elk ongeval dat door een plotseling gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en op het normale traject naar en van het werk gebeurt is een ongeval op de arbeidsplaats. Dat is het traject dat je moet afleggen om van je verblijfplaats te begeven naar de plaats waar je werkt


Instellingen

Wanneer spreken we van een licht ongeval?

We spreken van een licht ongeval als:

  • de eerste zorgen in de onderneming volstonden,
  • er geen tussenkomst van een geneesheer nodig was;
  • het geen loonverlies of arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt.

Aan die voorwaarden moet tegelijkertijdvoldaan zijn.

Wat moet ik doen als ik een licht ongeval heb gehad?

U hoeft geen arbeidsongevalsaangifte in te vullen, maar je werkgever moet zijn register van eerste hulp zorgvuldig invullen.

Als je gezondheidstoestand als gevolg van het ongeval verergert, moet je het wel zo snel mogelijk aangegeven bij je werkgever.


Aangifte: algemene regel

Als je een ongeval hebt gehad, meld je dat best binnen de 8 kalenderdagen aan je werkgever. Je werkgever zal je ongeval melden aan de verzekeringsonderneming waarbij die is aangesloten. Ben je ambtenaar? Dan zal je werkgever contact opnemen met de bevoegde medische dienst (meestal Medex).

De verzekeringsonderneming of de bevoegde medische dienst zal beslissen of het al dan niet gaat om een arbeidsongeval. Aarzel niet om contact op te nemen met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) als je werkgever weigert een ongevalsaangifte in te dienen of je niet verzekerd heeft.


De verzekeringsonderneming erkent je arbeidsongeval

Als de verzekeringsonderneming je arbeidsongeval erkend heeft en je vergoedt (voor je tijdelijke arbeidsongeschiktheid en je medische kosten), zal ze op een gegeven moment nagaan of je restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval. Als je gezondheidstoestand gestabiliseerd is, zal ze een consolidatiedatum bepalen.

Genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming meent dat je geen enkel restletsel hebt overgehouden dat in aanmerking komt voor een vergoeding, verklaart ze je genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Als je tijdelijke ongeschiktheid tussen de 7 en 29 dagen heeft geduurd, zal ze je daar schriftelijk over informeren. Als je tijdelijke ongeschiktheid minstens 30 dagen heeft geduurd, moet de genezing worden vastgesteld met een medisch attest.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de verzekeringsonderneming, kan je ze binnen de 3 jaar betwisten voor de arbeidsrechtbank.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming meent dat je een blijvende arbeidsongeschiktheid hebt, regelt ze je dossier door je een zogenaamde overeenkomst-vergoeding voor te stellen. Daarin staan:

  • de beschrijving van je blijvende letsels;
  • je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid (in %);
  • je basisloon (het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval);
  • de consolidatiedatum (de datum waarop je gezondheidstoestand is gestabiliseerd);
  • prothesen en orthopedische toestellen die je eventueel nodig heeft.

Als jij en je geneesheer akkoord gaan met het voorstel van de verzekeringsonderneming, maakt de verzekeringsonderneming je dossier over aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Dan start Fedris de bekrachtigingsprocedure op. Tijdens die procedure gaat het na of de arbeidsongevallenwet werd gerespecteerd en of de elementen in de overeenkomst correct zijn.

Als jij en je geneesheer niet akkoord gaan met het voorstel van de verzekeringsonderneming of als Fedris het niet bekrachtigt, kan er binnen de 3 jaar een gerechtelijke procedure worden opgestart voor de arbeidsrechtbank.

De verzekeringsonderneming trekt je arbeidsongeval in twijfel

Als je verzekeringsonderneming twijfels heeft over je arbeidsongeval, kan ze een onderzoek doen en je een medisch onderzoek opleggen. In dat geval betaalt je werkgever je volledige loon verder uit tijdens de eerste 30 dagen. Als de verzekeringsonderneming na die 30 dagen nog steeds geen beslissing heeft genomen, is het het ziekenfonds dat je vergoedt.

De verzekeringsonderneming erkent je arbeidsongeval niet

Als de verzekeringsonderneming weigert je arbeidsongeval te erkennen, kan Fedris de oorzaken en omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Het brengt jou, de verzekeringsonderneming en je ziekenfonds vervolgens op de hoogte van zijn bevindingen.

Als de verzekeringsonderneming bij haar beslissing blijft, hoewel Fedris die ongerechtvaardigd vindt, kan Fedris het dossier voor de arbeidsrechtbank brengen.

Ook jij kan de zaak voorleggen aan de arbeidsrechtbank als je niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeringsonderneming en/of Fedris.

In afwachting van een definitieve beslissing kan je je tot je ziekenfonds wenden voor je vergoeding.

 


Ik werd niet blijvend arbeidsongeschikt na mijn ongeval

Als je geen blijvende restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval, verklaart de verzekeringsonderneming je vanaf een bepaalde datum genezen. Als je binnen de 3 jaar meent dat je oorspronkelijke letsels zijn verergerd, moet je de verzekeringsonderneming verwittigen.

Als je gezondheidstoestand verergert als gevolg van een licht ongeval, moet je dat ongeval zo snel mogelijk aangeven bij je werkgever.

Ik werd blijvend arbeidsongeschikt na mijn ongeval

Als je blijvende restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval, doet de verzekeringsonderneming je een regelingsvoorstel (een overeenkomst-vergoeding) dat door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) of, in geval van onenigheid, door de arbeidsrechtbank of het arbeidshof moet worden goedgekeurd.

Als je blijvende arbeidsongeschiktheid verergert binnen de 3 jaar na de regeling van je ongeval (de herzieningstermijn), moet je naar je verzekeringsonderneming een medisch attest sturen dat de verergering van je letsels staaft. De verzekeringsonderneming zal jouw graad van blijvende ongeschiktheid aanpassen en het bedrag van je vergoeding herberekenen als ze dat gerechtvaardigd vindt. Die vergoeding hangt af van je basisloon. Dat is het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval voor de functie die je op het moment van het ongeval uitoefende.

Als de verzekeringsonderneming weigert je arbeidsongeschiktheid te herzien, kan je je zaak vóór het einde van de herzieningstermijn voorleggen aan de arbeidsrechtbank.

Als je blijvende arbeidsongeschiktheid verergert na de herzieningstermijn, kan je aanspraak maken op een verergeringsbijslag op voorwaarde dat je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de verergering minstens 10 % bedraagt. Die bijslag komt bovenop het bedrag van je vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

De verergeringsbijslag die wordt toegekend na de herzieningstermijn, is doorgaans minder hoog dan je vergoeding na herberekening tijdens de herzieningstermijn, omdat die niet afhangt van je basisloon maar van een forfaitair bedrag.