Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je door je gezondheid tijdelijk niet meer kan werken (arbeidsongeschikt bent), kom je, naargelang je situatie, in aanmerking voor verschillende tegemoetkomingen.

Word je arbeidsongeschikt na een ongeval op je werk? Wanneer je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je vanwege de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever een dagvergoeding vanaf de eerste dag na het ongeval. Die wordt gebaseerd op je basisloon. Je ontvangt de dagvergoeding tot je volledig genezen bent of tot je graad van ongeschiktheid zich stabiliseert.

Ben je blijvend arbeidsongeschikt na het ongeval? Dan kent de verzekeringsonderneming van de werkgever je een schadevergoeding toe op basis van de graad van ongeschiktheid en je basisloon. Je zal die levenslang ontvangen.

Wie arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een beroepsziekte, geniet van een schadevergoeding door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Voorwaarde is dat Fedris de ziekte als een beroepsziekte erkent. De vergoeding voor het slachtoffer wordt dan berekend op basis van zijn basisloon en het percentage arbeidsongeschiktheid. Fedris zorgt ook voor de volledige terugbetaling van het remgeld dat je ziekenfonds niet vergoedt.

Als je door je ongeschiktheid na een arbeidsongeval of een beroepsziekte afhankelijk wordt van de hulp van derde, kan je bovendien rekenen op een bijkomende vergoeding voor hulp van derden.

Personen die tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog of tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Congo, Rwanda of Burundi oorlogsinvalide werden, hebben recht op een invaliditeitspensioen voor oorlogsinvaliden.