Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dimona en het personeelsbestand

Info

28/10/2022: Maatregel zorgsector

Om de aanwerving van studenten als bijkomende arbeidskrachten in de zorgsectoren te stimuleren, keurde de ministerraad op 20/07/2022 een wetsontwerp goed met als doel in het derde en vierde kwartaal van 2022 alle door studenten gewerkte uren te neutraliseren. Deze uren worden dus niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijkse quotum van 475 uur dat een student kan presteren onder solidariteitsbijdragen.

De lijst met werkgeverscategorieën en paritaire comités waarvoor deze maatregel van toepassing is, is beschikbaar in de tussentijdse instructies.

20/05/2022 : Coronamaatregelen studentenarbeid in het eerste en het tweede kwartaal

Om het mogelijk te maken dat studenten als extra arbeidskrachten kunnen ingezet worden tijdens de coronacrisis, heeft de regering beslist dat de eerste 45 uren studentenarbeid voor het eerste kwartaal 2022 geneutraliseerd zullen worden. Die uren tellen dus niet mee voor de berekening van het contingent van 475 uur per jaar die een student tegen solidariteitsbijdragen mag presteren.

Dit betekent dat voor studenten met een studentenarbeidsovereenkomst de solidariteitsbijdrage toch kan worden toegepast in plaats van de gewone bijdragen voor de reeds gepresteerde uren in het 1e kwartaal van 2022, ook al is hun quotum al opgebruikt of zou het volledig gereserveerd zijn voor uitkeringen in de andere kwartalen. Deze maatregel geldt voor alle studentenarbeid, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn.

Voor jobstudenten in de gezondheidszorg en het onderwijs worden alle uren van het eerste en het tweede kwartaal niet meegeteld voor de berekening van het contingent van 475 uur per jaar.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • er geen melding 'overschrijding contingent' wordt verstuurd voor Dimona-aangiften die de grens van 475 uren overschrijven in het eerste kwartaal 2022 en het tweede kwartaal 2022, en
  • de berekening wordt aangepast als u al een melding 'overschrijding contingent' kreeg voor het eerste en het tweede kwartaal: de uren die in rekening genomen zijn voor het eerste en het tweede kwartaal, zullen niet meer meetellen.

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Vóór mijn eerste Dimona

Om Dimona-aangiften te kunnen versturen, moet u zich eerst als werkgever identificeren.

Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel

Wat wilt u doen ? Werkgevers
Zich identificeren

Via de onlinedienst WIDE stuurt u alle vereiste informatie over uw onderneming naar de RSZ. Direct na afloop van de identificatieprocedure krijgt u uw RSZ-nummer. U kunt nu uw eerste Dimona-aangifte uitvoeren.

Mandateren

U kunt een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren.

Administratieve instructies

Verbeteringen

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's) over Dimona is gegroepeerd in de TechLib.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand is een beveiligde databank. Ze herneemt al uw Dimona's, net als de werknemers die u hebt aangegeven. Bepaalde gegevens worden dus vooraf ingevuld. Wilt u er toegang toe krijgen, dan moet u zich identificeren.

In het personeelsbestand kunt u:

  • nieuwe werknemers toevoegen;
  • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers ('Multi-Dimona');
  • uw aangiften raadplegen en beheren;
  • de dagelijkse registratie van vaste horecawerknemers regelen;
  • werknemers/aangiften opzoeken.

Dimona (niet beveiligd)

Gebruik de niet-beveiligde versie als:

  • u nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar u wilt al een aangifte invullen;
  • u een aangifte wilt invullen zonder u te identificeren.

De niet-beveiligde kanalen blokkeren

Wilt u er zeker van zijn dat geen enkele aangifte via een niet-beveiligd kanaal doorgegeven wordt? Blokkeer dan de niet-beveiligde Dimona-kanalen. In dat geval worden alle aangiften via de niet-beveiligde onlinedienst geweigerd. Stuur een e-mail naar contact@rsz.fgov.be en vermeld ‘Blokkeer onbeveiligd kanaal Dimona’ als onderwerp van uw bericht.

Alleen de Toegangsbeheerder kan deze aanpassing aanvragen.

Wilt u de niet-beveiligde kanalen opnieuw gebruiken? Neem dan contact op met de cel Dimona van de RSZ via contact@rsz.fgov.be. Vermeld ‘Annuleer beveiliging Dimona’ in het onderwerp van uw e-mail en motiveer uw vraag tot aanpassing.