Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Je rustpensioen

Weet jij al wanneer je met pensioen kunt gaan? Of hoeveel je zult krijgen? Denk je eraan om nog verder te werken?

In België is de wettelijke pensioenleeftijd momenteel 65 jaar (66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030). Voor sommige ambtenaren ligt de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld magistraten) of lager (bijvoorbeeld militairen).

Als je aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet, kun je ook met vervroegd pensioen gaan. Lees meer over het vervroegd pensioen op de pagina Wanneer kan ik met pensioen gaan? op de website van de Federale Pensioendienst. Lees meer over het vervroegd pensioen voor zelfstandigen op de pagina Kan ik als zelfstandige vervroegd met pensioen gaan? op de website van het RSVZ.

Wil je nog verder werken na je pensioen? Dat kan. Als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kun je onder bepaalde voorwaarden bijverdienen door te werken tijdens je pensioen.

Ben je werknemer of contractueel ambtenaar? Dan kan het zijn dat je werkgever voor jou een aanvullend pensioen of groepsverzekering (tweede pensioenpijler) opbouwt. Je kunt ook altijd zelf een bijkomend pensioen opbouwen (pensioensparen) door elk jaar een bepaald bedrag te storten bij een financiële instelling. Lees meer op de pagina Uw pensioen aanvullen op de website van de Federale Pensioendienst. Als zelfstandige kun je zo’n aanvullend pensioen ook zelf opbouwen.

Wil je weten wanneer je met pensioen kunt gaan en hoeveel pensioen je zult krijgen? Ga dan meteen naar je persoonlijk pensioendossier op mypension.be. Daar zie je in één oogopslag:

 • je vroegst mogelijke pensioendatum en je pensioenbedrag,
 • je wettelijke pensioendatum en je pensioenbedrag,
 • hoeveel studieperioden je kunt afkopen en hoeveel dat kost, en
 • of je een aanvullend pensioen of groepsverzekering hebt en hoeveel ze bedragen.

Heb ik recht op een werknemerspensioen?

Je hebt al recht op een werknemerspensioen vanaf één gewerkte dag.

Je loopbaan bepaalt:

 • wanneer je met pensioen kunt gaan, en
 • hoeveel pensioen je zult krijgen.

Hoe wordt mijn werknemerspensioen berekend?

Je werknemerspensioen wordt berekend op basis van:

 • de duur van je loopbaan, en
 • je lonen.

Voor elk jaar dat je werkt, bouw je pensioen op. Je pensioen wordt berekend op basis van het loon dat je tijdens je loopbaan verdiende en waarop sociale bijdragen betaald werden.

Werk je niet (bijvoorbeeld door werkloosheid of ziekte) en ontvang je een vervangingsinkomen, dan wordt die periode gelijkgesteld en je pensioen berekend op basis van een fictief loon.

Je vindt meer informatie over gelijkgestelde perioden op de pagina Niet-gewerkte perioden op de site van de Federale Pensioendienst en de pagina fictieve lonen op de website van de Federale Pensioendienst.

Gewaarborgd minimumpensioen

Als je pensioenbedrag lager is dan een bepaald minimumbedrag, kan het onder bepaalde voorwaarden opgetrokken worden tot het gewaarborgd minimumpensioen.

Lees meer over het gewaarborgd minimumpensioen op de website van de Federale Pensioendienst.

Werken loont altijd voor je pensioen

Alle gewerkte perioden tellen mee voor de berekening van je pensioen. Maar als je een lange loopbaan hebt, kan het zijn dat bepaalde werkloosheidsperioden niet meetellen voor je pensioen.

Lees meer over de dagen van je loopbaan die meetellen voor je pensioen op de website van de Federale Pensioendienst.

Vrijwillige bijdragen

Je kunt ook vrijwillige bijdragen betalen om je pensioenbedrag te verhogen. Zo kun je:

Moet ik mijn werknemerspensioen aanvragen?

Je moet geen pensioenaanvraag indienen als je:

 1. met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030), en
 2. gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige in België, en
 3. 13 maanden vóór je wettelijke pensioenleeftijd in België woont.

In alle andere gevallen moet je een aanvraag indienen. Eén aanvraag volstaat, zelfs als je:

 • gewerkt hebt in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige of ambtenaar), of
 • verschillende pensioenen aanvraagt (rustpensioen, pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner, overlevingspensioen…).

Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de Federale Pensioendienst.


Heb ik recht op een ambtenarenpensioen?

Je hebt al recht op een ambtenarenpensioen vanaf één gewerkte dag.

Je loopbaan bepaalt:

 • wanneer je met pensioen kunt gaan, en
 • hoeveel pensioen je zult krijgen.

Hoe wordt mijn ambtenarenpensioen berekend?

Je ambtenarenpensioen wordt berekend op basis van:

 • je loopbaan,
 • je loopbaanbreuk, en
 • je referentiewedde. Dit is de gemiddelde wedde van je laatste 10 loopbaanjaren of van je hele loopbaan als die minder dan 10 jaar is.

Volgende perioden tellen mee voor de berekening van je ambtenarenpensioen:

 • elk jaar dat je als vastbenoemd ambtenaar werkt,
 • contractuele en tijdelijke diensten die aan specifieke regels voldoen,
 • de verplichte legerdienst,
 • bepaalde afwezigheidsperioden, en
 • bepaalde studieperioden.

Je kunt je pensioenbedrag ook verhogen door je studieperioden af te kopen. Je vindt meer informatie over de  regularisatie van studieperioden op de site van de Federale Pensioendienst.

Let op: als je ambtenarenpensioen te hoog is, wordt het bedrag beperkt tot het absoluut en relatief maximum.

Bovenop je ambtenarenpensioen heb je onder bepaalde voorwaarden mogelijk recht op het:

Moet ik mijn ambtenarenpensioen aanvragen?

Je moet je ambtenarenpensioen altijd aanvragen. Eén aanvraag volstaat, zelfs als je:

 • gewerkt hebt in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige of ambtenaar), of
 • verschillende pensioenen aanvraagt (rustpensioen, pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner, overlevingspensioen …).

Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de Federale Pensioendienst.


Heb ik recht op een rustpensioen zelfstandige?

Je hebt recht op een rustpensioen als zelfstandige wanneer je voor minstens één kwartaal sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betaald hebt.

Je loopbaan bepaalt:

 • wanneer je op pensioen kan gaan, en
 • hoeveel pensioen je zal krijgen.

Hoe wordt mijn rustpensioen als zelfstandige berekend?

Je pensioen wordt berekend op basis van:

 • de duur van je beroepsloopbaan,
 • je beroepsinkomsten, en
 • je gezinssituatie: alleenstaande of gezin.

Voor elk kwartaal waarvoor je als zelfstandige sociale bijdragen voor een hoofdberoep hebt betaald, wordt een pensioenbedrag berekend volgens de volgende formule:
geherwaardeerde beroepsinkomsten x coëfficiënt x loopbaanbreuk x percentage.

De som van deze bedragen stemt overeen met het jaarlijks bedrag van je rustpensioen als zelfstandige.

Sommige periodes waarin je niet gewerkt hebt, kan je toch te laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). Voor sommige periodes is dit kosteloos, voor andere periodes betaal je bijdragen. Voor de berekening van het pensioen wordt dan een fictief inkomen in aanmerking genomen.

Meer informatie over de berekening van je zelfstandigenpensioen en de jaren die meetellen, vind je op de pagina Welke jaren tellen mee voor mijn pensioen van de RSVZ-website.

Minimumpensioen

Het pensioen dat je krijgt op basis van je beroepsinkomsten, kan onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden tot het minimumpensioen.

Meer informatie over de voorwaarden en de berekening van het minimumpensioen vind je op de pagina Wanneer heb je recht op een minimumpensioen van de RSVZ-website.

Bijkomende voordelen naast het pensioen

Naast je pensioen als zelfstandige bestaan er in de zelfstandigenregeling nog een aantal premies en bijslagen waar je recht op kan hebben:

 • bijzondere bijslag,
 • pensioenbijslag,
 • welvaartspremie.

Het gaat om voordelen die je bovenop je pensioen krijgt en waarvoor je geen aanvraag moet indienen als je aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie over deze bijkomende voordelen vind je op de pagina Voordelen bovenop je pensioen als zelfstandige van de RSVZ-website.

Langer werken

Ga je als zelfstandige met een volledige loopbaan toch nog niet met pensioen, maar werk je verder als zelfstandige? Dan tellen alle kwartalen die je daarna werkt mee voor de berekening van je pensioen. Voorwaarde is wel dat je voor die kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

Raadpleeg de website mypension.be om een beeld te krijgen van je persoonlijke situatie.

Moet ik mijn rustpensioen als zelfstandige aanvragen?

Je moet geen pensioenaanvraag indienen als je:

 • met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030) en,
 • gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige in België en,
 • 15 maanden vóór je wettelijke pensioenleeftijd in België woont.

In alle andere gevallen moet je een aanvraag indienen. Eén aanvraag volstaat, zelfs als je:

 • gewerkt hebt in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige of ambtenaar), of
 • verschillende pensioenen aanvraagt (rustpensioen, pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner, overlevingspensioen, …).

Lees meer op de pagina Wanneer en hoe moet ik aanvragen om op pensioen te gaan op de RSVZ-website.


Wanneer kan ik gepensioneerd worden wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid?

Je wordt gepensioneerd wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid als:

 • de bevoegde medische dienst je definitief lichamelijk ongeschikt verklaart, en
 • je vanaf je 63e verjaardag in totaal 365 kalenderdagen ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte telt.

Hoe wordt mijn pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid berekend?

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren.

Moet ik een aanvraag indienen?

Je moet altijd een aanvraag indienen.

Als Medex (Bestuur medische expertise) de lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt, dan wacht je best tot de Pensioendienst je laat weten dat je je aanvraag kunt indienen.

Lees meer op de pagina Pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid op de website van de Pensioendienst.


Onlinediensten