Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Werken in onroerende staat

Drempelbedrag

Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag dat afhangt van de datum van het begin van de werken:

De werken zijn gestart… Drempelbedrag
In de periode van 01/04/2014 tot en met 29/02/2016 800.000 euro
Na 29/02/2016 500.000 euro

U moet aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is:

  • ofwel bij aanvang van de werken,
  • ofwel tijdens de werken.

Verantwoordelijkheden en sancties .pdf - Nieuw venster

Aankondiging, annulering en einde van de registratie

Hoe weet u dat u aanwezigheden moet registreren?

De RSZ stuurt aan alle aangegeven tussenkomende partijen een verwittigingsbrief (referte: ‘CAWON’) die vermeldt dat voor deze werken een registratie moet gebeuren.

De aangevende aannemer moet de relevante informatie aan alle betrokken partijen bezorgen. Dat kan hij onder meer doen door een affiche met QR-code aan te plakken op de werkplaats waar aanwezigheden geregistreerd moeten worden. De RSZ stelt een affiche ter beschikking.

Tijdig annuleren

U bent verplicht de aanwezigheid te registreren vóór de persoon in kwestie aan het werk gaat, maar de gegevens over de aanwezigheid van de werknemers op bepaalde plaatsen moeten ook elke dag correct zijn. Het kan dus zijn dat u een registratie moet annuleren, bijvoorbeeld bij weerverlet. Wanneer een registratie op voorhand gebeurd is, voorziet de wetgever dat ze nog gewijzigd of geannuleerd kan worden tot op het einde van de dag waarop ze betrekking heeft.

Einde van de aanwezigheidsregistratie

U hoeft geen aanwezigheden meer te registreren:

  • zodra de werken voorlopig opgeleverd zijn. Het PV van de voorlopige oplevering geldt als bewijs voor de inspectie;
  • wanneer de contractuele relatie een einde neemt (kaderovereenkomsten, onbepaalde duur...);
  • bij werken in het kader van de waarborg, na de definitieve oplevering.

Registratie van bouwdirecties en coördinatoren

De meldingsplichtige aannemer moet zich ervan vergewissen dat de opdrachtgever, de vertegenwoordiger van het openbaar bestuur bij een overheidsopdracht, de bouwdirectie belast met het ontwerp, de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en de coördinator inzake veiligheid en gezondheid in het bezit zijn van een registratiemiddel dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats.
Als dit niet het geval is, moet hij hen één bezorgen of contractueel bepalen dat ze zelf de registratie zullen uitvoeren via een andere automatische registratiewijze.

Buitenlandse ondernemingen

Heeft u als buitenlandse onderneming rechtstreeks een contract gesloten met een opdrachtgever (bouwheer) voor werken in onroerende staat op Belgisch grondgebied? Dan bent u mogelijk verplicht om een aangifte van werken en/of registratie van aanwezigheden uit te voeren. Meer informatie vindt u op het internationale portaal Nieuw venster.

Om aanwezigheden te registreren met het L1-nummer of door de QR-code van een Limosa1-document te scannen, is geen beveiligde toegang nodig.

Meer informatie