Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Hulp bij je energiekosten

Heb je het moeilijk om je energiefactuur te betalen? Met de volgende maatregelen blijf je niet in de kou staan.

Je hebt recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit in de volgende situaties:

 • je krijgt een OCMW-uitkering,
 • je krijgt een uitkering van de DG Personen met een handicap,
 • je krijgt een uitkering van de Federale Pensioendienst (FPD), of
 • je huurt een sociaal appartement.

Je kan ook bij het OCMW een bijdrage in je energiekosten vragen. Het Gas-en elektriciteitsfonds van het OCMW treedt op als schuldbemiddelaar tussen huishoudens met betalingsproblemen en hun energieleverancier. Het helpt je ook om minder energie te verbruiken. Het Sociaal Stookoliefonds keert dan weer een tegemoetkoming voor de aankoop van stookolie uit.

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is:

 • een voordeeltarief in functie van jouw situatie, en
 • identiek bij alle leveranciers.

De leverancier is verplicht om het tarief toe te passen wanneer je er recht op hebt. De betaling van de BTW en de federale bijdrage blijft verplicht.

Onder welke voorwaarden krijg ik een sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is gekoppeld aan de verblijfplaats (= het adres in het bevolkingsregister). Dit wil zeggen dat, wanneer je vaak ergens anders verblijft, het sociaal tarief enkel zal worden toegepast op het adres waar je wettelijk verblijft. Bij een verhuizing is het daarom belangrijk om je gegevens zo snel mogelijk te laten wijzigen bij je energieleverancier en bij de gemeente om van het sociaal tarief te kunnen genieten op het nieuwe leveringsadres.

Categorie 1: personen die een OCMW-uitkering ontvangen.

OCMW-uitkeringen zijn:

 • een leefloon;
 • een financiële tegemoetkoming gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW, die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale overheid;
 • een voorschot uitbetaald door het OCMW op een sociale uitkering van categorie 1 of categorie 2.

Categorie 2: personen die een uitkering ontvangen van de Algemene Directie Personen met een Handicap, en meer in het bijzonder:

 • een uitkering als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

Categorie 3: personen die een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen, en meer in het bijzonder:

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een aanvullend leefloon);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: sociale huurders in een appartementsgebouw.

Het sociaal tarief is in dit geval enkel van toepassing voor aardgas. Je ontvangt het sociaal tarief niet automatisch. Niet jij, maar de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw heeft immers het energiecontract gesloten. Hij moet het sociaal tarief aanvragen. Neem dus contact op met de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om te weten of het sociaal tarief wordt toegepast.

Periode

Het sociaal tarief wordt per kwartaal toegepast. Het vangt aan bij het begin van het kwartaal waarin beslist wordt dat je er recht op hebt, en je krijgt het elk kwartaal tot op het einde van het jaar.

Startdatum is elke eerste dag van elk kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van het recht is steeds 31 december.

Voorbeeld:

Wanneer de beslissing wordt genomen op 15 maart, is de startdatum 1 januari . Wanneer de beslissing op 15 april valt, wordt het sociaal tarief dus vanaf 1 april toegepast. Als je het daaropvolgende jaar nog steeds tot één van de categorieën van rechthebbenden behoort, wordt het recht voor gas en elektriciteit automatisch verlengd.

Hoe krijg ik een sociaal tarief?

Er zijn twee mogelijkheden:

1.    Een automatische toekenning

Sinds 1 juli 2009 wordt het sociaal tarief meestal automatisch toegekend aan de rechthebbenden die behoren tot categorie 1, 2 of 3 (zie hierboven). De FOD Economie staat in voor deze automatische toepassing. Hij vertelt de distributienetbeheerders en de energieleveranciers aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke aansluitingspunten en voor welke periode.

De FOD Economie vernieuwt zijn gegevensbank om de 3 maanden, waardoor het kan zijn dat je met een vertraging op de hoogte wordt gebracht van het feit dat je het sociaal tarief geniet. Het feit dat je geniet van het sociaal tarief staat op de factuur. Het is mogelijk dat de energieleverancier je vraagt naar je gezinssamenstelling.

2.    Geen automatische toekenning

In de volgende drie situaties kan het sociaal tarief niet automatisch toegekend worden:

 • Niet-coherente persoonsgegevens: de persoonsgegevens die bij je energieleverancier gekend zijn, komen niet overeen met de gegevens in het rijksregister (identiteitskaart). Voor meer informatie kan je contact opnemen met de FOD Economie. Het adres vind je hieronder terug.
 • Verzet tegen de geautomatiseerde behandeling van de persoonsgegevens: je kunt verzet aantekenen tegen het gebruik en de behandeling van je persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de FOD Economie.
 • Je behoort tot categorie 4.

Waar vind ik meer informatie?

FOD Economie
Algemene Directie Energie - Sociale Energie
Koning Albert II - laan 16, 1000 Brussel

Website: economie.fgov.be

Tel.: 0800 120 33 (9 – 17 uur)
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Via www.sociaaltarief.economie.fgov.be kan je nagaan of het sociaal tarief automatisch wordt toegepast, voor welk contract en voor hoe lang.


Onlinediensten

Instellingen

Wat is het Gas- en elektriciteitsfonds?

De OCMW's kunnen materiële steun toekennen aan gezinnen die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen via het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Iedereen (eigenaar of huurder) die moeite heeft om zijn energiefactuur te betalen, kan aanspraak maken op het Gas- en Elektriciteitsfonds. Hiervoor moet je jouw aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente. Nadat het OCMW een aangepast sociaal onderzoek heeft gevoerd, kan het gedurende het ganse jaar tussenkomen via curatieve of preventieve acties.

Op welke soorten hulp kan ik aanspraak maken?

Op curatief niveau komt het OCMW tussen:

 • door te onderhandelen over afbetalingsplannen met de leveranciers;
 • door bepaalde facturen aan te zuiveren waardoor je je opnieuw in een financieel evenwicht bevindt.

Op preventief niveau kan het OCMW:

 • tussenkomen bij de aankoop van apparaten die minder verbruiken en efficiënter zijn (spaarlampen, apparaten van klasse A+...);
 • tussenkomen in de controle op, het onderhoud of het conform maken van energietoestellen (onderhoud van verwarmingsketels...);
 • tussenkomen in kleine of grote werken om het verbruik te verminderen (plaatsing van dubbele beglazing, isolatie van daken, ...). Opgelet: dit soort steun is niet automatisch en er zijn bepaalde voorwaarden. Voor de grote werken moet je eigenaar zijn van het gebouw;
 • zorgen voor het aanmaken / publiceren van pedagogisch materiaal in verband met energie;

De beslissing en het soort steun hangt af van het beleid van elk OCMW.


Wat is het sociaal stookoliefonds?

Het OCMW kent een toelage toe, zodat de begunstigden hun woning kunnen verwarmen.

Dit sociaal stookoliefonds is van toepassing voor:

 • huisbrandolie;
 • lamppetroleum (type c);
 • bulkpropaangas.

Het sociaal stookoliefonds is niet van toepassing voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet,
 • propaangas en butaangas in flessen.

Het fonds werkt het ganse jaar.

Heb ik recht op een verwarmingstoelage?

Er bestaan drie categorieën van personen die recht hebben op de verwarmingstoelage:

 • 1ste categorie: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, maatschappelijke dienstverlening, handicap...).
 • 2de categorie: personen met een laag inkomen. Het bedrag van het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw gezin mag niet hoger zijn dan 22.475,49 euro vermeerderd met 4.160,94 euro per persoon ten laste. Wanneer het volledige gezin de verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt er geen onderzoek naar de inkomens uitgevoerd.
 • 3de categorie: personen met een schuldoverlast. Wanneer je een collectieve schuldenregeling hebt of in schuldbemiddeling bent en het OCMW heeft vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen, kan je een verwarmingstoelage krijgen.

Hoe krijg ik een verwarmingstoelage?

Je moet je aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente binnen de 60 dagen na de levering. De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december van het lopende jaar.

Wat is het bedrag van de verwarmingstoelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Per verwarmingsperiode en per gezin dat in dezelfde woning verblijft, wordt deze toelage toegekend voor maximum 1.500 liter.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een vaste toelage van 210 euro.


Instellingen

Onlinediensten