Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

ASR in het kort

ASR is de afkorting van aangifte van sociaal risico. Deze aangifte wordt ingevuld wanneer er zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding kan geven tot:

  • uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering.
  • uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval.
  • werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen of activeringsuitkeringen.

Moment van de aangifte en inhoud

Wanneer er zich een sociaal risico voordoet, hebben de instellingen van sociale zekerheid meer gegevens nodig dan deze die de werkgever al heeft meegedeeld in de Dimona-aangifte (begin en einde van de arbeidsrelatie) en in de DmfA (loon- en arbeidstijdgegevens op basis waarvan de instellingen van sociale zekerheid zich kunnen uitspreken over de toekenning van socialezekerheidsrechten).

De werkgever deelt deze bijkomende gegevens mee zodat de instellingen een uitspraak kunnen doen over het recht op prestaties en het bedrag hiervan kunnen bepalen aan de hand van de aangifte van het sociaal risico (ASR). De ASR vormt dus een geheel met Dimona en DmfA.

De ASR is een elektronische aangifte. Het is echter nog altijd mogelijk om een aangifte in te dienen via een papieren formulier.

De periode waarvoor deze informatie moet worden meegedeeld, varieert naargelang het risico.

Zo worden bepaalde ASR's meegedeeld wanneer het sociaal risico zich voordoet.

Andere ASR's moeten maandelijks ingevuld worden, bij het begin van de maand die volgt op de maand waarop de gegevens betrekking hebben en dit zolang de sociaal verzekerde voldoet aan de voorwaarden om de uitkeringen te ontvangen: bijvoorbeeld in geval van tijdelijke werkloosheid, deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering, activeringsprogramma's en aangepaste arbeid met loonverlies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of moederschapsbescherming.

Voor bepaalde sectoren zal de werkgever tenslotte ook een aangifte moeten indienen wanneer het sociaal risico ophoudt te bestaan.

Alle technische informatie (glossaria, schema's, instructies, …) van de ASR-scenario’s vindt u beschreven in de glossaria. Commentaar op de scenario’s vindt u in de instructies voor de werkgevers. U kunt alles consulteren in de TechLib.

Hoe een ASR doorsturen?

Een werkgever (of zijn mandataris) heeft verschillende mogelijkheden om een ASR door te sturen naar de sociale zekerheid:

  1. Via de website: een aangifte kan ingevuld worden op internet vanaf een pc.
  2. Via FTP of SFTP: als het aantal door te sturen aangiften omvangrijk is.
  3. Via een papieren formulier.