Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over Capelo

Het elektronische pensioendossier

Het project CAPELO (Carrière Publique Electronique – Elektronische Loopbaan Overheid) is het resultaat van de samenwerking tussen de FPD en de vzw Sigedis en heeft als doel het opzetten van een databank die het mogelijk maakt om de loopbaangegevens van het personeel uit de overheidssector, inclusief de gegevens van de contractuele werknemers, te verzamelen en te beheren. Dit met ingang van 1 januari 2011.
De gegevens die in deze databank worden opgeslagen vormen de basis voor het elektronische pensioendossier, dat tijdens de hele loopbaan geactualiseerd wordt.

De voordelen

Dankzij dit elektronische dossier kunnen de werknemers uit de overheidssector een raming van hun toekomstig pensioen automatisch ontvangen op hun 55e of op het ogenblik dat zij hiervoor een aanvraag indienen. CAPELO biedt niet alleen deze nieuwe mogelijkheden aan de sociaal verzekerden aan, maar is ook een bron van administratieve vereenvoudiging voor de werkgevers.
Immers, tot op heden dient de laatste werkgever op het ogenblik van het pensioen van de werknemer een papieren dossier samen te stellen dat alle bestanddelen van de loopbaan van de werknemer in kwestie bevat. Dit dossier vormt de basis van de berekening van het pensioen door de FPD.

Concreet

Met de creatie van deze databank wordt het samenstellen van het dossier door de verschillende werkgevers gedragen. Dit omdat iedere werkgever de verplichting heeft, gedurende de volledige loopbaan, om trimestrieel via de DmfA aangifte gegevens inzake bezoldiging en arbeidstijd van de werknemer te communiceren aan de CAPELO databank. Het elektronische dossier is derhalve opgebouwd vanaf de indiensttreding van de werknemer tot aan zijn/haar pensioen in de overheidssector.
Echter, gezien de eerste trimestriële elektronische aangiften enkel betrekking hebben op de gegevens van het eerste kwartaal van 2011 bleek het noodzakelijk ook de loopbaangegevens voorafgaand aan deze periode te verzamelen om vanaf het begin complete elektronische pensioendossiers te bekomen.
Hiervoor werd de “aangifte historische gegevens” in het leven geroepen. Deze laat de werkgever, waarbij de werknemer op 1 januari 2011 in dienst is, toe om de gegevens uit het verleden die te zijner beschikking zijn elektronisch over te maken.

Samengevat

Het CAPELO-project bestaat uit twee luiken :

  1. Aan de ene kant, vanaf het eerste kwartaal van 2011, het verzamelen van de gegevens met betrekking tot bezoldiging en arbeidstijd via de DmfA(PPL) aangiften, uitgebreid in functie van de specifieke behoeften inzake toekenning en berekening van het pensioen in de overheidssector.
    Indien nodig worden deze gegevens vervolledigd door een specifieke aangifte van diploma(s) en reden(en) van het einde van de statutaire relatie (zie Aanvullingen bij het loopbaandossier).
  2. Aan de andere kant het elektronische verzamelen van de historische gegevens, met andere woorden de gegevens voorafgaand aan 1 januari 2011.