Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Vanaf het 4de kwartaal 2021 is de aangifte van Capelo-gegevens voor contractuele personeelsleden in de DmfAPPL-aangifte beperkt tot een aantal specifieke situaties.

Voor volgende contractuele personeelsleden is de aangifte van Capelo-gegevens (DmfA en DmfAPPL) nog verplicht:

  • lokale mandatarissen
  • tijdelijke statutairen in het onderwijs (werknemersstatuten TS en ET)
  • contractuele reservisten bij Defensie (werknemersstatuut RM)
  • afgevaardigde werklieden voor toezicht in mijnen bij FOD WASO (werkgeverscat. 042)
  • personeelsleden met een gelijktijdige contractuele en statutaire functie (maar afwezig in hun statutaire functie, maw als ze als contractueel niet gelijktijdig een ander werk verrichten als statutair).

 

 

 

Wijzigingen

Personen

Sportlui - berekeningsbasis voor de bijdragen 

Aanpassing van het bedrag aan de evolutie van het indexcijfer, met ingang van 1 september 2021.

 

Huisarbeiders - berekening van het aantal dagen

Aanpassing van het GGMMI vanaf 1 september 2021 als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Zeevissers

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand juli 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen.

 

Verenigingswerkers

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2021 een aanpassing van de minimale uurvergoeding.

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers 

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van het 4de kwartaal van 2021 een aanpassing van het maximumbedrag van de vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties.

 

 

Het loon

Coronapremie

Verduidelijking. Ook studenten onder solidariteitsbijdrage en werknemers die niet meer in dienst zijn tijdens het kwartaal van uitreiking, kunnen in aanmerking komen.

 

Uitsluiting - kampvergoeding

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand augustus 2021, verhoogt de kampvergoeding vanaf 1 oktober 2021.

 

 

De verplichtingen

Dimona - Kleine Statuten

Nieuwe verwijzing en verduidelijking buitenlandse stagiairs.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Met fooien bezoldigden

Gelegenheidsarbeid in de horeca

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand augustus 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen. De basis voor het bepalen van de sociale rechten verhoogt dus ook.

 

Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand augustus 2021, wijzigen de forfaitaire daglonen.

 

Flexi-loon

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2021 een aanpassing van het flexi-loon.

 

Verjaring - stuiting

Verduidelijking.

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - loonplafonds inhoudingen

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2021 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen.

 

Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen

De bijdrage voor 2022 blijft onveranderd ten opzichte van 2021, namelijk 0,14 % (koninklijk besluit van 21 juli 2021 - BS van 5 augustus 2021).

 

Coronapremie

Verduidelijking.

 

 

De verminderingen

Structurele vermindering

Aanpassen van de bovengrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex.

 

Doelgroepvermindering kunstenaars

Aanpassen ondergrens refertekwartaalloon als gevolg van de verhoging van het GGMMI door een overschrijding van de spilindex.

 

Werkbonus

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2021 een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus.

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

Aanpassen loongrenzen als gevolg van een overschrijding van de spilindex

 

 

Het invullen van de DmfA

Prestatiecode 77

Ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'overstromingen' moet met deze code worden aangegeven.

 

 

Het invullen van de DmfAPPL

Prestatiecode 77

Overzichtstabel

Ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'overstromingen' moet met deze code worden aangegeven.