Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Werknemers uit de openbare en de privésector hebben de mogelijkheid hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of hun arbeidsduur te verminderen. Bij ambtenaren spreken we over loopbaanonderbreking. In de privésector gaat het om tijdskrediet. De voorwaarden van beide verlofsystemen verschillen.

Zoek je als ouder een manier om je werk met de zorg voor je kinderen te combineren? Dan kan je ouderschapsverlof opnemen.

Zorg je voor een ernstig ziek gezinslid of familielid (bloedverwant of aanverwant)? Dan heb je recht op verlof voor medische bijstand.

Blijkt je familielid ongeneeslijk ziek te zijn en bevindt die zich in een terminale fase, dan kom je in aanmerking voor palliatief verlof.

Ben je erkend als iemands mantelzorger, dan kan je verlof opnemen om voor die persoon te zorgen. Die mogelijkheid bestaat ook voor zelfstandigen, al vallen zij wel onder een ander systeem.

Ben je zelfstandig, en heb je je activiteit volledig onderbroken omdat een familielid overleden is? Dan kan je in aanmerking komen voor een rouwuitkering.

Als je werkt voor een werkgever uit de privésector, kunt je via tijdskrediet je prestaties geheel of gedeeltelijk onderbreken voor een van de reglementair bepaalde motieven. Het gaat om deze motieven: 'zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar', 'zorg of bijstand aan zijn zwaar ziek minderjarig kind', 'zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar', 'zorg voor of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid', 'palliatieve zorgen verlenen aan iemand met een ongeneeslijke ziekte, die terminaal is' of 'een erkende opleiding volgen'.

Voor de motieven 'zorg' kunt je een volledige onderbreking bekomen of een gedeeltelijke onderbreking tot de helft of met 1/5 gedurende maximum 51 maanden. Voor het motief 'opleiding' bedraagt die duur maximum 36 maanden. Tijdens het tijdskrediet met motief kan de RVA je een maandelijkse uitkering toekennen, als vervangingsinkomen. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

Bovendien kunt je vanaf 55 jaar ook tijdskrediet landingsbaan bekomen, waarmee je je prestaties kunt verminderen tot de helft of met 1/5 en dat tot aan je pensioen. Voor het tijdskrediet landingsbaan is geen motief vereist. Je moet daar wel ten minste 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende voor hebben. Tijdens het tijdskrediet landingsbaan kan de RVA je een maandelijkse onderbrekingsuitkering toekennen als je de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. Uitzonderlijk kan je die uitkering vanaf 55 jaar worden toegekend, als je voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden in de reglementering (bv. ten minste 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben of een zwaar beroep uitgeoefend hebben). Het bedrag van die uitkering is forfaitair.


Onlinediensten

Instellingen

Als je werkt in de federale openbare sector, in een lokaal, provinciaal of regionaal bestuur dat afhangt van het Waalse of Brusselse Gewest of bij een administratie of het onderwijs van de Franse of Duitstalige Gemeenschap, kunt je een 'gewone' loopbaanonderbreking verkrijgen, om je prestaties tijdelijk op te schorten of te verminderen. De toegangsvoorwaarden en het recht op de verschillende vormen van onderbreking kunnen variëren afhankelijk van de overheid waarvan je afhangt (federale overheid, gewestelijke overheid, gemeenten, provincies ...). De totale duur is vastgesteld op 60 maanden volledige onderbreking en 60 maanden gedeeltelijke onderbreking. Je moet periodes van minimum 3 maanden aanvragen.

Vanaf 55 jaar is het ook mogelijk om een gedeeltelijke onderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel, om je prestaties te verminderen tot aan je pensioen. Dat kan echter alleen als dat voorzien is door de overheid waarvan je afhangt. Voor statutaire personeelsleden van de federale overheid is dat niet mogelijk.

Tijdens de loopbaanonderbreking hebt je recht op een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA, als compensatie voor de vermindering van je inkomen. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

Opgelet! Sinds 02/09/2016 is de reglementering van loopbaanonderbreking die van toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid geregionaliseerd en is ze vervangen door het 'zorgkrediet'. Meer informatie op de pagina Vlaams zorgkrediet op de website van de Vlaamse overheid.


Als werknemer in de privé- of openbare sector kunt u aanspraak maken op een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die u toelaat te zorgen voor uw kinderen jonger dan 12 jaar. Er moet een  verwantschap zijn met het kind: biologische moeder of vader, de persoon die het kind erkend heeft of de adoptieouders.

U hebt voor elk kind recht op 4 maanden volledig, 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof. U mag de verschillende vormen ook combineren. Om het loonverlies te compenseren, ontvangt u maandelijks een forfaitaire uitkering van de RVA.

De periodes van ouderschapsverlof komen niet in aanmerking voor de berekening van de maximale duur van loopbaanonderbreking of tijdskrediet die u in totaal kunt opnemen tijdens uw loopbaan.


Als werknemer uit de privésector of de openbare sector hebt je de mogelijkheid om je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om te helpen bij het herstel van een gezinslid (iemand met wie je samenwoont) of familielid (tot de 2de graad) dat lijdt aan een ernstige ziekte. De ernst van de ziekte of van het gezondheidsprobleem moet worden geattesteerd door de behandelend arts van de patiënt voor wie je de medische bijstand neemt. In de privésector, de gemeenten, provincies en diensten die ervan afhangen, moet de arts ook attesteren dat de gevraagde onderbreking nodig is voor het herstel van de patiënt, bovenop de professionele bijstand die hij krijgt.

Afhankelijk van je arbeidsregeling kunt je kiezen voor een volledige onderbreking, een onderbreking tot de helft of met 1/5. De periodes van onderbreking bedragen minstens 1 maand tot maximum 3 maanden en kunnen worden verlengd tot 12 maanden in geval van volledige onderbreking of 24 maanden in geval van gedeeltelijke onderbreking.

Tijdens het verlof voor medische bijstand krijgt je een maandelijkse uitkering van de RVA om je verminderde inkomen te verzachten. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

De periodes van onderbreking die werden bekomen in het kader van het verlof voor medische bijstand, tellen niet mee voor het totaal van de periodes van loopbaanonderbreking (in de openbare sector) of tijdskrediet (in de privésector) waarop je tijdens je loopbaan recht heeft.


Als werknemer uit de privésector of openbare sector hebt je de mogelijkheid om je prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om palliatieve zorgen te verlenen aan iemand die ongeneeslijk ziek is en terminaal is.

Die (volledige of gedeeltelijke) onderbreking is voor de duur van een maand en kan twee keer met een maand worden verlengd, op basis van een attest van de behandelend arts.

Tijdens het palliatief verlof krijgt je een maandelijkse uitkering van de RVA om je verminderde inkomen te verzachten. Die uitkering is forfaitair.

De periodes van onderbreking die werden bekomen in het kader van het palliatief verlof tellen niet mee voor het totaal van de periodes van loopbaanonderbreking (in de openbare sector) of tijdskrediet (in de privésector) waarop je tijdens je loopbaan recht heeft.


Vanaf 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, het verlof voor mantelzorg bij zijn werkgever aanvragen en bij de RVA een uitkering aanvragen. Een aanvraagformulier en een infoblad zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.rva.be.

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij uw mutualiteit. 


Instellingen

Waarop heb ik recht?

Ben je zelfstandige en verstrek je zorgen aan een naaste, dan kun je genieten van bepaalde voordelen:

 • een forfaitaire uitkering gedurende maximaal 12 maanden
 • een vrijstelling van bijdragen voor maximaal 4 kwartalen en
 • een behoud van rechten met name op vlak van pensioen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je onderbreekt tijdelijk je zelfstandige activiteit (volledig of gedeeltelijk) voor minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden.
 • Tijdens deze onderbreking verleen je zorgen aan je gehandicapt kind of aan een naaste (partner, bloed- of aanverwant tot de tweede graad of gezinslid) die getroffen is door een ernstige ziekte of die zich op het einde van zijn leven bevindt (palliatieve zorgen).
 • Je bent zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot, gedurende de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan en tijdens alle kwartalen van de onderbreking.
 • Je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds, en wel voordat je je zelfstandige activiteit onderbreekt.

Deze aanvraag bevat:

 • een medisch attest in geval van palliatieve zorgen of ernstige ziekte, en
 • een verklaring op eer in geval van gedeeltelijke onderbreking.

Voor meer informatie neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per maand volledige onderbreking ontvang je 1.543,84 euro.

Per maand gedeeltelijke onderbreking ontvang je 771,92 euro.


Waarop heb ik recht?

Heb je je zelfstandige activiteit volledig onderbroken omwille van het overlijden van een familielid? Dan heb je recht op een uitkering voor maximaal 10 dagen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent zelfstandige.
 • Je werd geconfronteerd met het overlijden van een familielid (je echtgenoot of samenwonende partner, je natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van je echtgenoot of samenwonende partner of het overlijden van een pleegkind).
 • Je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van overlijden voorafgaan of je bent onderworpen aan een ander systeem van sociale zekerheid in België tijdens deze kwartalen.
 • Je hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele dagen ten gevolge van het overlijden, en dit binnen een periode van één jaar na het overlijden.
 • Je moet tijdig een aanvraag indienen bij je sociaal-verzekeringsfonds.

Voor een overzicht van alle voorwaarden, neem contact op met jouw socialeverzekeringsfonds. Je vindt de lijst van socialeverzekeringsfondsen op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraagformulier invullen en terugbezorgen aan je socialeverzekeringsfonds.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden.

Opgelet: als je de aanvraag niet op tijd indient, heb je geen recht op de uitkering!

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per dag onderbreking ontvang je 97,56 euro (bedrag op 1 juli 2023).


Instellingen