Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Jaarlijkse vakantie

Voltijdse werknemers hebben in België doorgaans recht op vier weken jaarlijkse vakantie. Dat is de ‘gewone vakantie’. De berekening van het aantal vakantiedagen en van het vakantiegeld verschilt wel tussen arbeiders, bedienden, leerjongeren, kunstenaars en ambtenaren.

Werkte je het afgelopen jaar niet genoeg om recht te hebben op vier weken vakantie? Misschien maak je aanspraak op extra dagen aanvullende vakantie, jeugdvakantie of seniorvakantie. Als vakantiegeld ontvang je een voorschot op het vakantiegeld van het volgende jaar of een uitkering van de RVA.

Betaling van het vakantiegeld bij gewone vakantie

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaalt je enkel en dubbel vakantiegeld jaarlijks tussen 2 mei en 30 juni. Voor meer informatie over de veertiendaagse periode waarin je je vakantiegeld mag verwachten, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’ .

Je werkgever hoeft geen stappen te ondernemen voor je aansluiting. Deze gebeurt automatisch zodra de RJV de eerste aangifte van de werkgever ontvangt.

Jijzelf moet enkel je bankrekeningnummer overmaken aan de RJV.

Berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie

De RJV berekent het vakantiegeld op basis van elementen die verschillen naargelang je statuut.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van arbeider, dan berekent de RJV je vakantiegeld op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt en op het fictief loon toegekend voor de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld met (beschouwd als) werkelijk gewerkte dagen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie voor de kunstenaars met een arbeidsovereenkomst van arbeider, raadpleeg de website van de RJV.

Bekijk er eveneens de categorieën van inactiviteitsdagen die gelijkgesteld kunnen worden .

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van bediende, dan berekent de RJV je vakantiegeld op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen dat je gewerkt hebt en op het fictief loon, ontvangen voor de gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Weet dat de inactiviteitsdagen die meetellen beperkt zijn tot de types inactiviteitsdagen die in de reglementering van de bedienden opgenomen werden om elke discriminatie te vermijden.

Indien je werkt als kunstenaar betaald per prestatie, dus zonder arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, dan berekent de RJV je vakantiegeld enkel op basis van het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt. Er is geen fictief loon voor de inactiviteitsdagen omdat deze niet kunnen gelijkgesteld worden. Op die manier wordt elke discriminatie vermeden met de bezoldigde werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn.

Je ontvangt het nettobedrag aan vakantiegeld, dus na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie voor elk specifiek kunstenaarsstatuut, raadpleeg de website van de RJV.

Als je een simulatie wenst te maken van het bedrag van je vakantiegeld, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.

Fictief dagloon

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidscontract van arbeider of met een arbeidscontract van bediende, kent de RJV je een fictief dagloon toe voor elke gelijkgestelde inactiviteitsdag.

De RJV bepaalt je gemiddeld fictief dagloon door je maandelijks loon in je arbeidsstelsel (voltijdse of deeltijds) te delen door het aantal dagen waarop je gewerkt hebt. Indien je geen loon hebt in het vakantiedienstjaar (het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie neemt), dan baseert de RJV zich op het loon van het voorgaande jaar en zelfs het loon van de jaren daarvoor, indien nodig.

Voor meer informatie over de berekening van het fictief dagloon, raadpleeg de website van de RJV.

Berekening van de duur van de gewone vakantie

De RJV berekent de dagen vakantie waarop je recht hebt in verhouding tot de prestaties van het vakantiedienstjaar. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je arbeidsstelsel.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst als arbeider, dan berekent de RJV de duur van je vakantie op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt en op de gelijkgestelde inactiviteitsdagen.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst als bediende, dan berekent de RJV de duur van je vakantie op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt en op de gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Zoals reeds uitgelegd, zijn de inactiviteitsdagen die meetellen beperkt tot de types inactiviteitsdagen zoals opgenomen in de reglementering voor de bedienden.

Indien je werkt als kunstenaar betaald per prestatie, zonder arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, dan berekent de RJV de duur van je vakantie enkel op basis van de dagen waarop je gewerkt hebt. Inactiviteitsdagen worden niet in aanmerking genomen.

Je hebt recht op maximum 24 dagen of 4 weken vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 6 dagen per week of op 20 dagen of 4 weken vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 5 dagen per week.

Voor meer informatie over de algemene regels voor de berekening van de duur van de gewone vakantie voor, raadpleeg de website van de RJV .

Als je een simulatie wenst te maken van de berekening van je vakantiedagen, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.

 

 


Instellingen

Inleiding

Je hebt recht op maximaal 4 weken vakantie per jaar in jouw arbeidsstelsel op het moment dat je je vakantiedagen opneemt.

Berekening van de duur van je vakantie

Je werkgever berekent de vakantiedagen waarop je recht hebt op basis van je prestaties van het vakantiedienstjaar (d.w.z. het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie opneemt) en je prestaties tijdens het vakantiejaar (dat wil zeggen het jaar waarin je je vakantie opneemt).

Er wordt rekening gehouden met de volgende prestaties:

 • de dagen van  effectieve arbeid (de dagen waarop je gewerkt hebt);
 • de dagen van inactiviteit (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld worden met normale werkelijke arbeid.

Hoe geniet ik mijn gewone vakantiedagen?

Je geniet je vakantiedagen als je nog steeds in actieve dienst bent en een uitdrukkelijke aanvraag indient bij je werkgever.

Individuele vakantiedagen worden vastgelegd in onderlinge overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever.

Vakantie bij een collectieve sluiting van de onderneming worden vastgelegd hetzij door de paritaire commissie, hetzij door de ondernemingsraad. 

Vakantiegeld wanneer je actief bent

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • enkel vakantiegeld: het normale loon dat je werkgever je toekent voor elke toegekende vakantiedag, en
 • dubbel vakantiegeld: een supplement voor elke gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand gedurende het vakantiedienstjaar. Het komt overeen met 1/12de van 92% van het brutoloon van de maand waarin je je vakantie neemt.

Bij de berekening wordt gekeken naar:

 • het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt, en
 • het fictief loon voor inactiviteitsdagen die zijn gelijkgesteld aan(d.w.z. beschouwd worden als) dagen van effectieve arbeid.

Je ontvangt het nettobedrag van het vakantiegeld, na aftrek van de sociale en fiscale bijdragen.

Als je volledig of gedeeltelijk betaald wordt op basis van een variabel loon, dan wordt dit meegenomen in de berekening van zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld wordt berekend op basis van het daggemiddelde van de 12 maanden die aan de vakantie voorafgaan.

Vakantiegeld bij het einde van een arbeidsovereenkomst

Je werkgever betaalt je:

 • voor het vakantiejaar in de loop waarvan de overeenkomst afloopt, het enkele vakantiegeld voor het saldo van de verlofdagen die je nog moet opnemen en het dubbele vakantiegeld als je dat nog niet ontvangen hebt;
 • voor het vakantiejaar dat volgt op het jaar waarin de overeenkomst afloopt, het enkele vakantiegeld en het vervroegde dubbele vakantiegeld.

Vakantiegeld bij werktijdvermindering

In de maand december van het jaar waarin je je werktijd vermindert, betaalt je werkgever het enkele en dubbele vakantiegeld op basis van je loon van het voorgaande jaar. Hiervan trekt hij wel eerst het enkele en dubbele vakantiegeld af dat je al ontvangen hebt.

In de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je je werktijd verminderd hebt, betaalt je werkgever het enkele en dubbele vakantiegeld op basis van het loon dat je in de loop van het voorgaande jaar ontvangen hebt. Hiervan trekt hij wel eerst het enkele en dubbele vakantiegeld af dat je al ontvangen hebt.


Instellingen

Betaling van het vakantiegeld bij gewone vakantie.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) of één van de bijzondere vakantiefondsen betaalt jaarlijks je vakantiegeld. De sector waarin je werkgever actief is, bepaalt welk vakantiefonds bevoegd is.

Bekijk de lijst van de verschillende bijzondere vakantiefondsen op de website van de RJV.

De betaling van het vakantiegeld gebeurt tussen 2 mei en 30 juni. Voor meer informatie over de veertiendaagse periode waarin je je vakantiegeld mag verwachten, meld je je aan bij je rekening via 'Mijn vakantierekening’.

Je werkgever hoeft geen stappen te ondernemen voor je aansluiting. Deze vindt automatisch plaats zodra het bevoegde vakantiefonds de eerste aangifte van je werkgever ontvangt.

Jijzelf hoeft enkel je bankrekeningnummer door te geven aan het bevoegde vakantiefonds.

Berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie

Jouw vakantiefonds berekent het vakantiegeld op basis van twee elementen:

 • het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt;
 • het fictief loon voor de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt), maar die gelijkgesteld zijn aan werkelijk gewerkte dagen.

Je ontvangt het nettobedrag aan vakantiegeld, na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie, bezoek je de website van de RJV.

Om een simulatie te maken van het bedrag van je vakantiegeld, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.

Het fictief dagloon

Je vakantiefonds kent je een fictief dagloon toe voor elke inactiviteitsdag die wordt gelijkgesteld met een werkelijk gewerkte dag. Bekijk de types inactiviteitsdagen die gelijkgesteld worden met werkelijk gewerkte dagen op de website van de RJV.

Je vakantiefonds bepaalt je gemiddeld fictief dagloon door je maandelijks loon in je arbeidsstelsel (voltijdse arbeid/deeltijdse arbeid, enz.) te delen door het aantal dagen waarop je gewerkt hebt. Indien er geen loon is in het vakantiedienstjaar (dit is het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie neemt), baseert je vakantiefonds zich op het loon van het voorafgaande jaar of zelfs op het loon van het jaar daarvoor, indien nodig.

Voor meer informatie over de berekening van het fictief dagloon, raadpleeg de website van de RJV.

Berekening van de duur bij gewone vakantie

Je vakantiefonds berekent de dagen vakantie waarop je recht hebt in verhouding tot je prestaties tijdens het vakantiedienstjaar. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je arbeidsstelsel (voltijdse arbeid/deeltijdse arbeid).

Jouw prestaties bevatten:

 • de dagen waarop je gewerkt hebt, en
 • de dagen van inactiviteit die gelijkgesteld zijn met werkelijk gewerkte dagen.

Je hebt recht op maximaal 24 dagen of 4 weken gewone vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 6 dagen per week of op 20 dagen of 4 weken gewone vakantie in een arbeidsstelsel van 5 dagen per week.

Voor meer informatie over de regels voor de berekening van de duur van je gewone vakantie, raadpleeg de website van de RJV.

Om een simulatie te maken van de berekening van jouw vakantiedagen, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.


Onlinediensten

Instellingen

Aanvullende vakantie: waarover gaat het?

Indien je dit jaar werkt en je hebt vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Ook als je je arbeidsduur in de loop van het jaar verhoogde, heb je geen recht op een volledige gewone vakantie (4 weken). Het systeem van aanvullende vakantie laat toe dergelijke situaties te verhelpen en biedt je de mogelijkheid om ‘aanvullend’ vakantie te nemen.

Opgelet: het gaat om een recht, niet om een verplichting.

Voorwaarden om van aanvullende vakantie te kunnen genieten

Om recht te hebben op aanvullende vakantie, moet je de volgende 3 voorwaarden vervullen:

 1. Je moet je in één van de volgende situaties bevinden:
  • Je starteen activiteit, of
  • Je herneemt een activiteit na een periode van inactiviteit, of
  • Indien je een deeltijdse werknemer bent,
   •  ga je over naar een voltijdse functie gedurende het jaar waarin je vakantie neemt, of
   • verhoog je je arbeidsduur en heb je minstens 4 dagen te kort om 4 weken gewone vakantie te bereiken.
 2. Je moet een activiteit uitgeoefend hebben gedurende een minimale periode van 3 maanden (90 kalenderdagen), ‘aanloopperiode’ genaamd;
 3. Je moet je dagen gewone vakantie uitgeput hebben.

Voor meer informatie i.v.m. de aanloopperiode (berekening, bijzondere voorwaarden), bezoek de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Je vindt er ook voorbeelden van concrete situaties die recht geven op aanvullende vakantie.

Hoe aanvragen?

Je kan enkel van aanvullende vakantie genieten als je nog steeds in actieve dienst bent en als je hiervoor een aanvraag indient.

Wil je graag zo’n aanvraag indienen, wend je dan tot de website van de RJV voor meer informatie.

Berekening van de duur van de aanvullende vakantie

De elementen die in aanmerking genomen worden om de duur van de aanvullende vakantie te berekenen verschillen in functie van je statuut.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van arbeider, dan is de berekening van de duur van je aanvullende vakantie gebaseerd op de dagen dat je gewerkt hebt en op de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) gelijkgesteld met (beschouwd worden als) werkelijk gewerkte dagen.

Indien je werkt als kunstenaar met een arbeidsovereenkomst van bediende, dan is de berekening van de duur van je aanvullende vakantie gebaseerd op de dagen waarop je gewerkt hebt en op de gelijkgestelde inactiviteitsdagen. De inactiviteitsdagen die in aanmerking komen, zijn beperkt tot de inactiviteitsdagen die in de reglementering voor bedienden erkend worden om elke discriminatie te vermijden.

Indien je werkt als kunstenaar betaald per artistieke prestatie, zonder arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, dan is de berekenning van de duur van je aanvullende vakantie enkel gebaseerd op de dagen waarop je gewerkt hebt. De inactiviteitsdagen worden niet gelijkgesteld om elke discriminatie te vermijden met de bezoldigde werknemers, die verbonden moeten zijn met een arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie over de berekening van de duur van de aanvullende vakantie voor elk specifiek statuut van kunstenaar, kijk op de website van de RJV.

Wanneer genieten van aanvullende vakantie?

Je kan je aanvullende vakantie ten vroegste nemen vanaf de laatste week van de aanloopperiode en nadat je je dagen gewone vakantie hebt uitgeput.

Je kan ze ten laatste op 31 december van het betrokken jaar nemen.

Het vakantiegeld bij aanvullende vakantie

Het vakantiegeld dat je ontvangt wanneer je aanvullende vakantie neemt, is een voorschot op een deel van het vakantiegeld voor je gewone vakantie van het volgende jaar.

Bekijk praktische voorbeelden bij de berekening van het vakantiegeld bij aanvullende vakantie op de website van de RJV.


Onlinediensten

Instellingen

Aanvullende vakantie: waarover gaat het?

Werk je dit jaar en heb je vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Je hebt ook geen recht op de volledige gewone vakantie (4 weken) indien je je arbeidsstelsel tijdens het jaar verhoogt. Dit wordt opgevangen door de aanvullende vakantie, waardoor je "aanvullende" vakantiedagen kan opnemen. Het betreft een recht, geen verplichting.

Voorwaarden om aanspraak te maken op aanvullende vakantie

Om recht te hebben op aanvullende vakantie moeten 3 voorwaarden vervuld zijn:

 1. Je bevindt je in een van de volgende situaties:
 • Je begint een activiteit.
 • Je hervat een activiteit na een periode van arbeidsonderbreking.
 • Als deeltijdse werknemer:
  • begin je voltijds te werken in het jaar waarin je vakantie neemt, of
  • verhoog je je arbeidsstelsel en kom je minstens 4 dagen te kort om recht te hebben op 4 weken gewone vakantie.
 1. Je hebt een activiteit uitgeoefend gedurende minimaal 3 maanden (90 kalenderdagen) – de zogenaamde ‘aanloopperiode’.
 2. Je hebt je gewone vakantiedagen opgebruikt.

Hoe geniet je aanvullende vakantie?

Je kan enkel aanvullende vakantie genieten als je nog in werkelijke dienst bent en een aanvraag indient bij je werkgever (mondeling, schriftelijk of met een bedrijfsformulier).

Berekening van de duur van aanvullende vakantie

De duur van je aanvullende vakantie wordt berekend op basis van:

 • de effectief gewerkte dagen;
 • de inactiviteitsdagen (dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld zijn met (beschouwd worden als) effectief gewerkte dagen.

Wanneer geniet je aanvullende vakantie?

Je kan ten vroegste vanaf de laatste week van de aanloopperiode 1 week aanvullende vakantie nemen, op voorwaarde dat al je gewone vakantiedagen opgebruikt zijn.

Na die periode krijg je aanvullende vakantiedagen volgens het aantal gewerkte maanden.

Je kan ze uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar opnemen.

Aanvullend vakantiegeld

Het aanvullend vakantiegeld dat je krijgt wanneer je aanvullende vakantie neemt, is een voorschot op je dubbel vakantiegeld van het volgende jaar. Het wordt betaald door je werkgever wanneer je je aanvullende vakantie neemt.


Instellingen

Aanvullende vakantie: waarover gaat het?

Als je dit jaar werkt en je hebt vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Ook als je je arbeidsduur in de loop van het jaar verhoogde, heb je geen recht op een volledige gewone vakantie (4 weken). Het systeem van aanvullende vakantie laat toe dergelijke situaties te verhelpen en biedt je de mogelijkheid om ‘aanvullend’ vakantie te nemen.

Opgelet: het gaat om een recht, niet om een verplichting.

Voorwaarden om van aanvullende vakantie te kunnen genieten

Om recht te hebben op aanvullende vakantie, moet je de volgende 3 voorwaarden vervullen:

 1. Je moet je in één van de volgende situaties bevinden:
  • Je start een activiteit, of
  • Je herneemt een activiteit na een periode van inactiviteit, of
  • Indien je een deeltijdse werknemer bent,
   • ga je over naar een voltijdse functie gedurende het jaar waarin je vakantie neemt, of
   • verhoogde je je arbeidsduur en heb je minstens 4 dagen te kort om 4 weken gewone vakantie te bereiken;
 2. Je moet een activiteit uitgeoefend hebben gedurende eenminimale periode van 3 maanden (90 kalenderdagen), ‘aanloopperiode’ genaamd;
 3. Je moet je dagen gewone vakantie uitgeput hebben.

Voor meer informatie over de aanloopperiode (berekening, bijzondere voorwaarden), bezoek je de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Je vindt er ook voorbeelden van concrete situaties die recht geven op aanvullende vakantie.

Hoe aanvragen?

Je kan enkel van aanvullende vakantie genieten als je nog steeds in actieve dienst bent en als je hiervoor een aanvraag indient.

Wil je graag een aanvraag tot aanvullende vakantie indienen, wend je dan tot de website van de RJV voor meer informatie.

Berekening van de duur van de aanvullende vakantie

De berekening van de duur van je aanvullende vakantie gebeurt op basis van:

 • de dagen waarop je gewerkt hebt, en
 • de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) gelijkgesteld met ( beschouwd als) werkelijk gewerkte dagen.

Bekijk de verschillende categorieën van inactiviteitsdagen die gelijkgesteld kunnen worden met werkelijk gewerkte dagen op de website van de RJV.

Je vindt er ook praktische voorbeelden bij de berekening van de duur van de aanvullende vakantie

Wanneer genieten van aanvullende vakantie?

Je kan je aanvullende vakantie ten vroegste nemen vanaf de laatste week van de aanloopperiode en nadat je je dagen gewone vakantie hebt uitgeput.

Je kan ze ten laatste op 31 december van het betrokken jaar nemen.

Vakantiegeld bij aanvullende vakantie

Het aanvullend vakantiegeld dat je ontvangt wanneer je aanvullende vakantie neemt is een voorschot op vakantiegeld bij de gewone vakantie van het volgende jaar.


Onlinediensten

Jaarlijks vakantieverlof

Dit verlof is van toepassing op federale contractuele personeelsleden, mandaathouders, stagiairs en statutairen.

Je vindt alle informatie over de praktische bijzonderheden en de regelgeving over tot het jaarlijks vakantieverlof voor federale ambtenaren op het portaal van het federale personeel.


Als je jonger bent dan 25 jaar en je hebt minstens één maand in loondienst gewerkt in het jaar dat je je studies, leertijd of opleiding hebt beëindigd, dan hebt je recht op jeugdvakantie in het daaropvolgende jaar.

Om recht te hebben op in totaal 4 weken vakantie en ter aanvulling van uw onvolledig recht op betaalde vakantie, ontvangt u van de RVA voor elke jeugdvakantiedag een uitkering die gelijk is aan 65% van uw begrensd loon.

De jeugdvakantiedagen dienen opgenomen te worden na uitputting van de betaalde vakantiedagen. Ook deeltijdse werknemers hebben recht op jeugdvakantie. 


Als werknemer hebt u recht op betaalde vakantie. Het aantal betaalde weken vakantie is afhankelijk van de duur van uw tewerkstelling in het voorgaande jaar. Als u een volledig jaar gewerkt hebt, hebt u het jaar nadien recht op 4 weken betaalde vakantie. Als u zes maanden gewerkt hebt, hebt u recht op twee weken betaalde vakantie.

Als u ouder bent dan 50 jaar en u hervat het werk in loondienst in de privésector na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, dan hebt u in de meeste gevallen geen recht op vier weken betaalde vakantie. Ter aanvulling van uw onvolledig recht op betaalde vakantie, ontvangt u van de RVA voor elke seniorvakantiedag een uitkering die gelijk is aan 65% van uw begrensd loon.