Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vorming 600: opleidingsproject verpleegkundige

Vorming 600 is een project dat werknemers uit de federale en geregionaliseerde zorgsectoren de mogelijkheid biedt om zich om te scholen tot verpleegkundige. De deelnemers aan het project behouden hun loon tijdens de opleiding. Als werkgever ontvangt u een financiële tussenkomst van het Fonds Sociale Maribel om een vervanger in dienst te nemen terwijl uw werknemer in opleiding is.

Die opleiding duurt:

 • maximaal 4 schooljaren voor een bachelor in de verpleegkunde
 • maximaal 3 schooljaren voor een gegradueerde verpleegkundige (HBO5)

Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers er kunnen instappen. Hebt u werknemers die in aanmerking komen? Breng ze dan zeker op de hoogte van de verlenging van het project in het nieuwe schooljaar. De RSZ kondigt de verlenging van Vorming 600 aan in een ‘tussentijdse instructie’ van de Administratieve instructies RSZ.

Toelatingsvoorwaarden voor werknemers

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet uw werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling die behoort tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling)
 • Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren (privé of openbaar)
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar
 • Niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector

Bijkomende voorwaarde

Kandidaten die al een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige hebben, moeten toch de volledige opleiding volgen als hun deelcertificaat meer dan 5 jaar oud is.

Als ze geselecteerd worden, moeten ze zich voor de opleidingsperiode waarvoor hun certificaat geldt, als vrij student inschrijven. Met examenresultaten en advies van de school moeten ze bewijzen dat ze het niveau hebben om de studies verder te zetten.

Procedure

Geïnteresseerde werknemers kunnen zich kandidaat stellen het inschrijvingsformulier, het werkgeversattest en het schoolattest in te vullen en aan het Fonds Sociale Maribel te bezorgen. De documenten, inschrijvingsdata en contactgegevens vindt uw werknemer op de pagina Project Vorming 600 in het luik Burger van dit portaal.

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten op basis van objectieve criteria. Zowel de kandidaten als de werkgever krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.

Na de selectie

De werknemer is pas definitief toegelaten tot de opleiding zodra:

 • de werknemer het ‘reglement werknemer’ ondertekend heeft dat hij of zij na de selectie ontvangen heeft,
 • de werknemer aan een informatiesessie deelgenomen heeft, en
 • u het ‘reglement werkgever’ ondertekend naar het Fonds Sociale Maribel teruggestuurd hebt.