Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Proefproject Instroom B

Proefproject Opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige voor werknemers van buiten de zorgsectoren, genaamd “Instroom B”.

Dit project heeft tot doel nieuwe medewerkers van buiten de zorgsectoren en die niet tewerkgesteld zijn bij een openbaar lokaal bestuur, aan te moedigen een nieuwe loopbaan in een gekwalificeerd zorgberoep (zorgkundige of verpleegkundige) te beginnen.

Daartoe wordt hen de mogelijkheid geboden een voltijds opleidingstraject tot zorgkundige of verpleegkundige te volgen na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever binnen de openbare zorgsectoren.

Wanneer het diploma wordt behaald, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, en in het zorgberoep waarvoor hij de kwalificatie heeft behaald.

Onder “zorgsectoren” wordt verstaan: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de revalidatiecentra, de dagverzorgingscentra.

Wat biedt het project Instroom B voor de kandidaat-werknemer?

 • Een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na het behalen van het diploma kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat biedt het project Instroom B voor de werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Mogelijkheid om één of meerdere nieuwe gemotiveerde werknemer(s) aan te werven met het oog op een toekomstige functie als zorgkundige of verpleegkundige. De kandidaat-werknemer heeft een traject van voorselectie doorlopen, met een niveaubepaling en een onderzoek naar zijn motivatie.

Wat wordt van de werkgever verwacht?

De werkgever is er mee akkoord dat een geselecteerde kandidaat hem contacteert om een sollicitatiegesprek te voeren met het oog op een aanwerving in het kader van dit opleidingsproject, waarin zijn motivatie, autonomie en interesse worden beoordeeld. Bij onderling akkoord werft hij de geselecteerde kandidaat aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Deze arbeidsovereenkomst bevat volgende clausule : ’Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de “werknemer in opleiding” (cf. het pilootproject opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige instroom B) aansluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het project of indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.’

Statuut van de werknemer in opleiding

De werknemer die aangeworven wordt binnen het kader van dit opleidingsproject, heeft het recht op een wijziging van de aard van zijn prestaties met behoud van het loon, die er uit bestaat een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige te volgen in het voltijds onderwijs of in het onderwijs voor sociale promotie. Het recht neemt een aanvang op de eerste dag van het schooljaar, het academiejaar of de module, gevolgd door de werknemer en eindigt op de laatste dag van de eerste zittijd of van de module.

Indien de werknemer een tweede zittijd moet afleggen of indien hij stages moet verrichten na het einde van de eerste zittijd, behoudt hij het recht.

Verlof

De werknemer in opleiding neemt de dagen van jaarlijks verlof waarop hij aanspraak kan maken op tussen het einde van het lopende schooljaar en het begin van het volgende schooljaar (juli, augustus of begin september). De dagen buiten de wettelijke verlofperiode in de zomervakantie wordt de werknemer tewerkgesteld op de werkvloer.

Indien de werknemer een tweede zittijd moet afleggen, geniet hij van een voorrang om zijn dagen jaarlijks verlof op te nemen tijdens de maand augustus.

Loon en andere voordelen

De werknemer in opleiding heeft recht op alle van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden bij de werkgever bij wie hij is in dienst getreden, met dien verstande dat hij tijdens de volledige opleidingsduur betaald wordt volgens de loonschalen die gelijkwaardig zijn aan:

 • het IFIC-barema van de categorie 10 voor de werknemer die de opleiding tot zorgkundige volgt;
 • het IFIC-barema van de categorie 10 gedurende het eerste studiejaar voor de werknemer die de opleiding tot verpleegkundige volgt en na het slagen voor het eerste studiejaar , de categorie 11

Tijdens de periode van opleiding, betaalt de werkgever aan de betrokken werknemer, indien van toepassing bij de werkgever bij wie hij is in dienst getreden :

 • zijn geïndexeerd brutoloon rekening houdend met de haard- of standplaatsvergoeding en de loonschaalverhogingen;
 • de eindejaarstoelage;
 • het vakantiegeld;
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van de werkgever, zoals maaltijdcheques, verzekering bijkomend pensioen, enz.

Tijdens de periode van opleiding, heeft de werknemer geen recht op de vergoedingen wegens onregelmatige prestaties noch op de vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk en werk op feestdagen.

Voor de verplaatsingen van de woonplaats naar de onderwijsinstelling en/of naar de stageplaats, betaalt de werkgever aan de werknemer de tussenkomst voorzien bij reglementering toepasselijk bij de werkgever inzake verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats.

Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige Instroom B, ontvangt in het eerste schooljaar éénmalig een studiebeurs als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …). De bewezen schoolkosten worden terugbetaald met een maximum van 1.200 euro, via de werkgever.

Attesten

Zoals in het project 600 dient de werknemer in opleiding na elk schooltrimester een attest van nauwgezetheid en na elke afgewerkte module of studiejaar, een bewijs van slagen of niet-slagen aan zijn werkgever te bezorgen. De werkgever stuurt deze door naar het Fonds Sociale Maribel.

Tewerkstelling na de opleiding

De werkgever verbindt zich ertoe de werknemer die de opleiding succesvol heeft doorlopen, tewerk te stellen als zorgkundige of verpleegkundige en te betalen conform de loonschaal die van toepassing is voor de functie die wordt uitgeoefend.

De studiejaren in het kader van het opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige Instroom B worden meegenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit van de loonschaal die van toepassing is op de uitgeoefende functie.

Financiering van het loon en de studiebeurs van de werknemer in opleiding

In tegenstelling tot de andere opleidingsprojecten gaat het in dit project niet over de financiering van de loonkost van de vervanger van de werknemer in opleiding.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de loonkost van de werknemer in opleiding zelf gedurende de ganse opleidingsduur.

Voor de werknemer die een opleiding tot zorgkundige volgt, bedraagt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie € 40.181,85 per werknemer in opleiding.

Voor de werknemer die een opleiding tot verpleegkundige volgt, wordt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie per werknemer in opleiding als volgt vastgelegd :

Anciënniteit Maximale subsidie
0 € 40.181,85
1 € 42.636,48
2 € 43.464,75
3 € 44.245,79

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de studiebeurs van maximaal € 1.200.

Deze wordt door de werkgever aan de werknemer in opleiding betaald in het eerste jaar van de opleiding en op basis van bewijsstukken.

Start van de opleiding

De voorwaarden voor de werknemer en de werkgever zijn opgenomen in een protocolakkoord dat formeel voor goedkeuring aan het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdienst (Comité A) zal worden voorgelegd. Nadien zal het protocolakkoord worden voorgelegd aan de bevoegde Comités C voor het vastleggen van de loonschalen.

Gezien het tekort aan zorgpersoneel is het de bedoeling om dit proefproject reeds op te starten voor het schooljaar 2022-2023, met start in september 2022.

Kandidaten die voor dit project geselecteerd worden en die een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de openbare sector hebben afgesloten, dienen, indien ze geen verlof zonder wedde of enige andere vorm van vrijstelling van prestaties bij hun vorige werkgever kunnen aanvragen, hun arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever te beëindigen rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de opzeg.

Omdat de tijd dringt heeft het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector er voor gekozen om dit jaar geen aparte selectie van kandidaten te doen maar samen te werken met het project ”#kiesvoordezorg” dat sinds vorig jaar is opgestart binnen de private sector.

Aan de kandidaten die na het slagen voor de selectietesten van het project #kiesvoordezorg, geselecteerd worden, zal eveneens een lijst van de openbare werkgevers die wensen deel te nemen aan dit project, worden voorgelegd.

Eens de geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst met een openbare werkgever heeft aangegaan, valt hij onder het project “Instroom B” van de openbare sector.

De sociale partners wijzen u op het belang van de deelname van werkgevers uit de openbare sector aan dit project.

Dit project is mogelijk gemaakt met de middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de Federale overheid ter beschikking stelt van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project? Stuur dan de ingevulde engagementsverklaring.pdf - Nieuw venster per mail naar maribel@rsz.fgov.be

Werkgevers kunnen ten allen tijde de engagementsverklaring invullen en via mail versturen naar maribel@rsz.fgov.be. Zij zullen dan opgenomen worden in de lijst met geïnteresseerde werkgevers.

Om de deelname van de openbare sector voor het schooljaar 2022-2023 mogelijk te maken, vragen wij echter dat werkgevers die interesse hebben voor deelname aan dit project, hun verklaring tegen 14 maart 2022 zouden bezorgen.