Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Project #kiesvoordezorg (Instroom B)

Project #kiesvoordezorg (Instroom B): opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige voor werknemers van buiten de zorgsectoren.

Dit project heeft tot doel medewerkers van buiten de zorgsectoren die niet voor een openbaar lokaal bestuur werken, aan te moedigen een nieuwe loopbaan in een gekwalificeerd zorgberoep (zorgkundige of verpleegkundige) te beginnen. Dit project is te vergelijken met het gelijknamige project #kiesvoordezorg van de private sector.

Ze krijgen daarvoor de mogelijkheid een voltijds opleidingstraject tot zorgkundige of verpleegkundige te volgen na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever binnen een openbare zorgsector.

Eens het diploma behaald is, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever waarmee die een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, en in het zorgberoep waarvoor de kwalificatie werd behaald.

Onder ’zorgsectoren’ verstaan we: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de revalidatiecentra, de dagverzorgingscentra.

Wat biedt het project #kiesvoordezorg voor de kandidaat-werknemer?

 • Een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich helemaal kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt de werknemer bij de werkgever.
 • Na het behalen van het diploma kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat biedt het project #kiesvoordezorg voor de werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Mogelijkheid om één of meerdere nieuwe gemotiveerde werknemer(s) aan te werven met het oog op een toekomstige functie als zorgkundige of verpleegkundige. De kandidaat-werknemer heeft een traject van voorselectie doorlopen, met een niveaubepaling en een onderzoek naar zijn motivatie.

Wat wordt van de werkgever verwacht?

De werkgever is akkoord om door een geselecteerde kandidaat gecontacteerd te worden voor een sollicitatiegesprek over een aanwerving binnen #kiesvoordezorg. Tijdens het sollicitatiegesprek beoordeelt de werkgever de motivatie, autonomie en interesse van de kandidaat. Bij onderling akkoord krijgt de geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Deze arbeidsovereenkomst bevat volgende clausule: ’Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen over ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de ’werknemer in opleiding’ (cf. het project opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige #kiesvoordezorg) aansluitend in dienst te houden als de werknemer zelf stopt met het project of als de werknemer niet slaagt voor de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.’

Statuut van de werknemer in opleiding

Werknemers die aangeworven worden binnen dit opleidingsproject, hebben het recht op een wijziging van de aard van hun prestaties met behoud van loon. Die wijziging is dat de werknemer een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt in het voltijds onderwijs of in het onderwijs voor sociale promotie. Het recht start op de eerste dag van het schooljaar, het academiejaar of de module gevolgd door de werknemer en eindigt op de laatste dag van de eerste zittijd of van de module.

Als de werknemer een tweede zittijd moet afleggen of stages moet doen na het einde van de eerste zittijd, behoudt die dat het recht.

Verlof

Werknemers in opleiding nemen het jaarlijks verlof waarop ze recht hebben op tussen het einde van het lopende schooljaar en het begin van het volgende schooljaar (juli, augustus of begin september). De dagen buiten de wettelijke verlofperiode in de zomervakantie werkt de werknemer op de werkvloer.

Als de werknemer een tweede zittijd moet afleggen, heeft die voorrang om de dagen jaarlijks verlof op te nemen in augustus.

Loon en andere voordelen

Werknemers in opleiding hebben recht op alle geldende loon- en arbeidsvoorwaarden bij de werkgever bij wie ze in dienst getreden zijn, als ze tijdens de volledige opleidingsduur betaald worden volgens de loonschalen gelijkwaardig aan:

 • het IFIC-barema van de categorie 10 voor werknemers die de opleiding tot zorgkundige volgen;
 • het IFIC-barema van de categorie 10 gedurende het eerste studiejaar voor werknemers die de opleiding tot verpleegkundige volgen en na het slagen voor het eerste studiejaar, de categorie 11

Tijdens de opleiding betaalt de werkgever de betrokken werknemers, als van toepassing bij die werkgever getreden:

 • het geïndexeerd brutoloon rekening houdend met de haard- of standplaatsvergoeding en de loonschaalverhogingen;
 • de eindejaarstoelage;
 • het vakantiegeld;
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van de werkgever, zoals maaltijdcheques, verzekering bijkomend pensioen, enz.

Tijdens de opleiding heeft de werknemer geen recht op vergoedingen voor onregelmatige prestaties noch op vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk of werk op feestdagen.

De werknemer krijgt een vergoeding van de werkgever voor verplaatsingen van de woonplaats naar de onderwijsinstelling en/of de stageplaats in overeenstemming met de reglementering die de werkgever toepast voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats.

Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start tot zorgkundige of verpleegkundige binnen #kiesvoordezorg ontvangt in het eerste schooljaar eenmalig een studiebeurs als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken...). De bewezen schoolkosten worden terugbetaald tot een maximum van 1.200 euro, via de werkgever.

Attesten

Net zoals voor het project Vorming 600 moet de werknemer in opleiding na elk schooltrimester een attest van nauwgezetheid en na elke afgewerkte module of studiejaar, een bewijs van slagen of niet-slagen aan de werkgever te bezorgen. De werkgever stuurt deze door naar het Fonds Sociale Maribel.

Tewerkstelling na de opleiding

De werkgever verbindt zich ertoe de werknemer die de opleiding succesvol heeft doorlopen, tewerk te stellen als zorgkundige of verpleegkundige en te betalen conform de loonschaal die van toepassing is voor de functie die wordt uitgeoefend.

De studiejaren van het opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige #kiesvoordezorg tellen mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit van de loonschaal die van toepassing is op de uitgeoefende functie.

Financiering

Dit project is mogelijk gemaakt met middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de Federale overheid ter beschikking stelt van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

In tegenstelling tot de andere opleidingsprojecten gaat het in dit project niet over de financiering van de loonkost van de vervanger van de werknemer in opleiding. Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de loonkost van de werknemer in opleiding zelf gedurende de ganse opleidingsduur.

Voor werknemers die een opleiding tot zorgkundige volgen , wordt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie per werknemer in opleiding als volgt vastgelegd:

Anciënniteit Maximale subsidie
0 € 40.985,16
1 € 41.984,72

Voor werknemers die een opleiding tot verpleegkundige volgen, wordt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie per werknemer in opleiding als volgt vastgelegd :

Anciënniteit Maximale subsidie
0 € 40.985,16
1 € 43.488,81
2 € 44.333,77
3 € 45.130,43

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de studiebeurs van maximaal € 1.200 (brutobedrag). Deze werkgever betaalt die aan de werknemer in opleiding in het eerste jaar van de opleiding en op basis van bewijsstukken.

De werkgever kan de terugbetaling bij het Fonds vragen via het formulier Terugbetaling studiekosten .

Deelnemen aan #kiesvoordezorg?

De voorwaarden voor de werknemer en de werkgever staan in het protocolakkoord dat op 24/02/2022 werd goedgekeurd door Comité A (het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten).

Voor het schooljaar 2022-2023 was de deelname van de openbare sector aan het project #kiesvoordezorg eerder beperkt. Voor het schooljaar 2023-2024 zullen echter meer plaatsen beschikbaar zijn.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector werkt samen met de private sector voor de selectie. Kandidaat-werknemers die zich wensen in te schrijven doen dit via #kiesvoordezorg van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) .

Kandidaten die na het slagen voor de selectietesten van het project #kiesvoordezorg geselecteerd worden, ontvangen ook een lijst van de openbare werkgevers die wensen deel te nemen aan dit project.

Wie binnen dit project een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit zorgsector afsluit, moet de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever beëindigen, volgens de wettelijke bepalingen over opzeg. Opzeg is niet nodig als de werknemer verlof zonder wedde of een andere vorm van vrijstelling van prestaties kan aanvragen bij die werkgever.

Eens de geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst met een openbare werkgever aangegaat, valt deze hij onder het project #kiesvoordezorg (Instroom B) van de openbare sector.

Hebt u als werkgever interesse om deel te nemen aan dit project? Stuur dan de ingevulde engagementsverklaring per mail naar maribel@rsz.fgov.be. Werkgevers U wordt dan opgenomen worden in de lijst met geïnteresseerde werkgevers.

Om de deelname van de openbare sector voor het schooljaar 2023-2024 mogelijk te maken, vragen wij echter dat werkgevers die interesse hebben voor deelname aan dit project, hun verklaring uiterlijk voor 1 maart 2023 zouden bezorgen.

De werkgevers die voor het studiejaar 2022-2023 al een engagementsverklaring hebben ingediend, hoeven geen nieuwe meer in te vullen. Hebt u echter geen interesse meer in het project, vragen we u dit per e-mail te melden via maribel@rsz.fgov.be.